ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції України

28 січня 2000 р.

Свідоцтво № 1318

I-м з’їздом профспілки працівників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств України 08.09.1990 р.

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

Із змінами та доповненнями

07 березня 2001 р.

22 лютого 2006 р.

       Зміни та доповнення внесені II з’їздом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 07.12.1995 р., III-м з’їздом Профспілки 07.12.2000 р.

Взято до відома

 Державною реєстраційною Службою України

09.08.2011

Наказ № 65

Т.в.о. директора Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

                                          І.В.Кияшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

В новій редакції IV-м з’їздом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 03.11.2005 р.

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

В новій редакції V-м з’їздом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 04.11.2010

 Зміни  та доповнення внесені II пленумом Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 02.02.2012 р.

Зміни взяті до відома

Державною реєстраційною службою України

Наказ від 12.06.2012

№ 1006

Директор Департаменту легалізації

об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової

 інформації та інформаційних агентств

______________________            О.М.Семьоркіна

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

В новій редакції VI-м з’їздом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України  22.10.2015 р.

Зміни затверджено II пленумом Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України 18.02.2016 р.

С Т А Т У Т

професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

 РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття  1. Правовий статус Профспілки

Професійна спілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (коротка назва Профспілка працівників громадського обслуговування) є Всеукраїнською добровільною неприбутковою громадською самоврядною організацією (далі – Профспілка), яка діє на всій території України та об’єднує членів Профспілки - працівників підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), спеціалізованого транспорту, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, організацій інвалідів з вадами зору та слуху, торф’яної промисловості, добровільного пожежного товариства, інших видів діяльності, пенсіонерів, студентів та учнів, викладацький і технічний персонал навчальних закладів, що готують фахівців для зазначених галузей, а також фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Профспілка є складовою частиною профспілкового руху України. Члени Профспілки, її організаційні ланки та виборні органи діють  відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших законів та підзаконних нормативно-правових  актів України, норм міжнародного права, положень цього Статуту.

Профспілка незалежна від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, законності. 

Профспілка співпрацює з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди), може вступати до інших всеукраїнських та міжнародних профспілкових об’єднань. Профспілка дотримується вимог Статутів громадських об’єднань, членом яких вона є, в частині прав та обов’язків їх членських організацій, які не суперечать положенням цього Статуту.

Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України створена на I з’їзді на базі Української республіканської організації профспілки робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств, перейменована згідно з рішенням II-го з’їзду. Профспілка є юридичною особою, має свою печатку, бланк, штамп, рахунки в банках. Профспілка має власну символіку: прапор, гімн, емблему, інші символи, які реєструються відповідно до законодавства України.

Місцезнаходження Центрального комітету Профспілки: Україна, 01012, м. Київ, Майдан Незалежності, 2.

Стаття 2. Засади та принципи діяльності Профспілки

Діяльність Профспілки будується на демократичних засадах і ґрунтується на таких принципах:

            1. добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї, рівності всіх членів Профспілки;

            2. виборності органів всіх рівнів, їх підконтрольності, звітності і відповідальності перед організаціями, що їх обрали, та вищими за рівнем виборними органами Профспілки;

            3. підпорядкованості нижчих за рівнем виборних профспілкових органів вищим;

            4. поєднання колегіальності в роботі з персональною відповідальністю керівників та членів виборних органів за виконання прийнятих рішень;

            5. гласності в роботі всіх органів Профспілки. Інформація щодо статутних і програмних документів, фінансової діяльності Профспілки, рішень, прийнятих її органами, є загальнодоступною для всіх членів Профспілки;

            6. свободи дискусій на стадії обговорення питань і обов’язковості виконання рішень вищих за рівнем органів Профспілки для нижчих;

            7. дотримання внутрішньопрофспілкової дисципліни, підпорядкування меншості більшості;

            8. поваги до думки меншості, її права на захист своєї позиції;

            9. права вищого за рівнем профспілкового органу скасовувати рішення нижчих органів, якщо вони суперечать законодавству та Статуту Профспілки;

            10. обов’язковості сплати членських внесків відповідно до встановленого порядку, розмірів та строків, дотримання фінансової дисципліни всіма організаціями Профспілки.

Стаття 3. Сфера дії Статуту

Положення цього Статуту поширюються на всіх членів Профспілки, організації Профспілки, їх виборні органи.

РОЗДІЛ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 4. Мета діяльності Профспілки

Метою діяльності Профспілки є представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, власниками підприємств, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також іншими об’єднаннями громадян.

Стаття 5. Основні завдання та напрями діяльності Профспілки

            Для досягнення мети своєї діяльності Профспілка через свої виборні органи добивається створення необхідних умов для успішної виробничої діяльності галузевих підприємств, установ, організацій, підвищення трудової і творчої активності, зміцнення виробничої дисципліни, стимулювання та забезпечення престижу сумлінної кваліфікованої праці, згуртування трудових колективів, для чого відповідно до законодавства України  здійснює такі завдання та напрями діяльності:

1. представляє інтереси членів Профспілки в соціальному партнерстві з роботодавцями, їх об’єднаннями, органами державної влади та господарського управління всіх рівнів, веде колективні переговори, укладає галузеві, територіальні угоди, колективні договори від імені працівників, контролює їх виконання;

2. захищає права членів Профспілки на працю, пенсійне забезпечення та соціальне страхування, вносить пропозиції щодо розроблення та здійснення державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, соціального захисту громадян;

3. вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально-трудової сфери;

4. створює власну технічну та правову інспекції праці, юридичні служби тощо, організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю і охорону праці, своєчасною оплатою праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, проводить незалежну експертизу умов праці, об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і профзахворювань, робить свої висновки про них;

5. бере участь у формуванні державної політики зайнятості населення в галузі, пропонує заходи щодо соціального захисту членів Профспілки, які звільняються внаслідок реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

6. вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівникам галузі, стипендій студентам і учням навчальних закладів;

7. як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

8. бере участь та організовує самостійно санаторно-курортне лікування, оздоровлення членів Профспілки та їх дітей в будь-яких оздоровчих закладах, відпочинок, туризм, проведення заходів масової фізичної культури і спорту, культурно-масових та урочистих заходів; організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги; бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки спортивними та культурними закладами та їх участі у оздоровчих та культурно-масових і спортивних заходах;

9. представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори у порядку, встановленому чинним законодавством;

10. з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки відповідно до законодавства України організовує і проводить, при необхідності, збори, мітинги, пікетування, демонстрації, страйки, інші акції протесту;

11. має своїх представників в колегіальних органах управління, представляє права та інтереси працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями, підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході банкрутства, а також під час приватизації об’єктів державної та комунальної власності, включаючи об’єкти соціального призначення;

12. бере участь у реалізації молодіжної політики, захисті соціально-економічних і духовних прав та інтересів учнівської, студентської, працюючої молоді, приділяє увагу гендерним проблемам, сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

13. організовує та проводить навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу. Із цією метою за рахунок власних коштів створює навчальні, культурно-освітні та інші заклади;

14. бере участь у здійсненні заходів, що спрямовані на розвиток житлового будівництва, у захисті прав членів Профспілки, пов’язаних з отриманням, утриманням і збереженням житла;

15. в межах своїх повноважень здійснює управління профспілковим майном, керівництво підприємствами та організаціями, створеними за участі Профспілки, формує відповідні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, навчальні, інформаційні та інші фонди для виконання завдань Профспілки);

            16. здійснює матеріальне стимулювання профспілкових працівників та активістів; надає працівникам та членам Профспілки компенсації та інші виплати, заохочення, винагороди ( у тому числі у не грошовій формі – знаки, почесні грамоти, медалі, дипломи, подяки, квіти, сувеніри, призи, цінні дарунки тощо), безпроцентні позики; організовує та проводить соціально-страхові заходи;

17. надає безоплатну інформаційно-методичну, консультативну, правову допомогу членам та організаціям Профспілки, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів;

18. організовує та проводить загальнопрофспілкові заходи (з’їзди, форуми, конференції, пленуми, президії виборних органів Профспілки та її організацій, засідання постійних комісій, семінари, наради, круглі столи профспілкових працівників та активістів);

            19. здійснює міжнародну діяльність, бере участь у роботі міжнародних  конференцій,  форумів, семінарів та інших заходів, приймає представників профспілок інших країн,  сплачує членські внески в міжнародні організації профспілок тощо;

            20. проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення Профспілки і посилення мотивації профспілкового членства, надає безповоротну фінансову допомогу та цільове фінансування виборним органам Профспілки та її організацій;

             21. регулярно інформує членів Профспілки про свою діяльність та про діяльність Федерації профспілок України, виступає засновником засобів масової інформації, здійснює інформаційну та видавничу діяльність (створення та обслуговування Web-сайту, видавництво періодичних видань, інформаційних бюлетенів, брошур, буклетів та ін.), придбаває, передплачує та розповсюджує періодичні видання та літературу  виборним профорганам та активістам;

             22. здійснює благодійну діяльність, а також іншу діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України, виходячи з мети, завдань та напрямів діяльності Профспілки.

 РОЗДІЛ III. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 6. Членство у Профспілці

Членами Профспілки можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав  або особи без громадянства, які досягли 15-річного віку, які визнають і виконують вимоги Статуту Профспілки, в установленому порядку сплачують членські внески і працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, або навчаються в навчальних закладах, що відносяться до галузей, зазначених в ст.1 цього Статуту, працюють у фізичних осіб, які використовують найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно.

Членство у Профспілці є добровільним і набувається з дня подачі заяви про вступ до Профспілки. Прийняття в члени Профспілки проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою особи, яка визнає Статут Профспілки і бажає вступити до Профспілки.

      У разі бажання набути членства у Профспілці працівником, який працює на підприємстві, де немає організації Профспілки, або займається індивідуальною трудовою діяльністю, працює у фізичної особи, яка використовує найману працю, рішення про прийом та перебування на обліку в одній з первинних організацій Профспілки за місцем його роботи або проживання приймає вищий за рівнем виборний орган ПрофспілкиРішення про прийняття в члени Профспілки у цьому випадку  приймається її виборними органами не пізніше, як через місяць з дня подання заяви її виборними органами.

Стаття 7. Облік членів Профспілки

Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній організації Профспілки за місцем роботи або навчання. Персональний облік членів Профспілки веде виборний орган первинної (цехової) організації, профорганізатор чи профспілковий представник у порядку, визначеному інструкцією про облік членів профспілки, затвердженою Президією Центрального комітету Профспілки.

Член Профспілки, що займається індивідуальною трудовою діяльністю або працює у фізичної особи, яка використовує найману працю, може, за його згодою  та рішенням виборного органу територіальної, міської організації Профспілки, входити до однієї з первинних організацій Профспілки за місцем його роботи або проживання.

Члену Профспілки виборним органом, профорганізатором первинної  організації Профспілки видається профспілковий квиток єдиного зразка. Профспілковий квиток зберігається в члена Профспілки.

Стаття 8. Права членів Профспілки

Всі члени Профспілки незалежно від національності, статі, політичних, релігійних, особистих переконань, соціального стану, інших відмінностей мають рівні права:

1. на захист своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів через реалізацію Профспілкою статутних завдань і повноважень її виборних органів;

2. обирати і бути обраним (делегованим) до складу виборних органів Профспілки, делегатом з’їздів і конференцій, членом комісій і робочих груп, відповідно до положень цього Статуту;

3. обговорювати на засіданнях профспілкових органів та в засобах масової інформації всі питання роботи Профспілки, відкрито висловлювати власну думку і відстоювати її;

4. звертатися з метою захисту своїх прав та інтересів до всіх органів Профспілки і вимагати від них аргументованих відповідей по суті свого звернення;

5. брати участь у підготовці та укладенні колективного договору (угоди), подальшому контролі за його виконанням;

6. брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів, на яких розглядається питання, що стосуються його особисто;

7. оскаржувати рішення зборів, виборного органу первинної організації Профспілки, які стосуються його інтересів, до вищих за рівнем виборних органів Профспілки;

8. користуватися разом із членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки, одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, грошову (благодійну) допомогу за рахунок Профспілки відповідно до визначеного порядку та на підставі рішення виборного органу;

9. отримувати безоплатну правову допомогу профспілкових органів;

10. одержувати інформацію про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення;

11. брати участь у створенні і користуватися спеціальними фондами, послугами каси взаємодопомоги, кредитної спілки;

12.  брати участь у колективних діях Профспілки, спрямованих на захист трудових та соціально-економічних прав членів Профспілки;

13. отримувати матеріальну допомогу у випадках проведення протестних заходів, що організуються Профспілкою, а також у випадку дискримінації за профспілкову роботу.

Члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії своєї діяльності, визначені законодавством України, а також нормативними документами Центрального комітету Профспілки.

Стаття 9. Обов’язки членів Профспілки

Члени Профспілки зобов’язані:

1. дотримуватися та виконувати вимоги Статуту Профспілки;

2. брати активну участь в роботі організації Профспілки, профспілкових зборах, виконувати рішення, прийняті на зборах, а також доручення профспілкових органів;

3. виконувати обов’язки, передбачені колективними договорами та угодами, укладеними органами Профспілки з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;

4. не припускатися дій, що підривають авторитет Профспілки, можуть завдати їй матеріальної і нематеріальної шкоди, або заважають у здійсненні її статутної діяльності;

5. неухильно дотримуватися внутрішньоспілкової дисципліни, виконувати прийняті рішення;

6. проявляти солідарність із колегами по професійній спілці у разі порушення їхніх прав;

7. регулярно та вчасно сплачувати членські внески у визначеному порядку і встановлених розмірах.

Стаття 10. Заохочення членів Профспілки

За активну участь в діяльності Профспілки член Профспілки може бути морально або матеріально заохочений, зокрема, шляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження цінним подарунком, почесною грамотою Профспілки, іншими відзнаками Профспілки.

Виборні органи Профспілки у визначеному порядку можуть подавати клопотання про нагородження членів Профспілки відзнаками профспілкових об’єднань, до складу яких входить Профспілка, а також державними та галузевими нагородами, присвоєння Почесних звань.

Виборні органи первинних, об’єднаних первинних, міських, територіальних організацій Профспілки можуть засновувати додаткові заохочення та нагороди.

Стаття 11. Збереження профспілкового членства

У разі припинення роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях галузі членство у Профспілці за умови сплати членських внесків в установлених розмірах  зберігається за:

1. непрацюючими пенсіонерами;

2. особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

3. військовослужбовцями, які проходять строкову військову службу або перебувають на військовій службі за мобілізацією;

4. сезонними працівниками;

5. особами, які тимчасово втратили роботу у зв’язку із скороченням штату, ліквідацією підприємства, установи, організації та з інших поважних причин.

За членами Профспілки, які перейшли на роботу з підприємств, установ, організацій, працівники яких об’єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства. Член Профспілки при прийнятті на роботу стає на профспілковий облік згідно з інструкцією про облік членів Профспілки.

Стаття 12. Припинення профспілкового членства

Профспілкове членство припиняється у таких випадках:

   1. виходу з Профспілки за власним бажанням;

   2. виключення з Профспілки;

   3. смерті члена Профспілки;

   4. засудження до позбавлення волі;

          5. визнання члена Профспілки у встановленому чинним законодавством недієздатним або обмежено дієздатним.

   Вихід із членів Профспілки за власним бажанням відбувається в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви члена Профспілки і настає з дня її подання. Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.

 Особа, яка вибула з Профспілки добровільно або виключена з неї, не має права на користування спільним профспілковим майном.

Стаття 13. Заходи впливу до членів Профспілки

За порушення вимог Статуту Профспілки до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи громадського впливу: зауваження, догана і, як крайній захід, - виключення з Профспілки.

За незначні порушення профспілковий орган або організація Профспілки можуть обмежитись обговоренням або застосувати до члена Профспілки заходи впливу у вигляді осуду чи попередження.

Рішення про притягнення до відповідальності члена Профспілки приймається первинною (цеховою) організацією Профспілки на зборах або виборним органом первинної організації Профспілки у присутності члена Профспілки.

Якщо член Профспілки без поважних причин не з’являється на збори, засідання виборного органу, питання може бути розглянуто без його присутності.

Стягнення діють протягом 6 місяців, після чого втрачають силу. Питання про дострокове зняття стягнення може розглядатися у присутності члена Профспілки не раніше, як через 3 місяці.

Стягнення може бути оскаржено членом Профспілки в десятиденний термін з моменту його накладення до вищого за рівнем профспілкового органу.

Виключення з Профспілки застосовується у випадках:

- невиконання членом Профспілки обов’язків, покладених на нього Статутом Профспілки, якщо раніше до нього вживалися заходи впливу;

- вчинення дій, що завдали шкоди Профспілці або її організаціям;

- втрати зв’язків з первинною профспілковою організацією.

Рішення про виключення із Профспілки приймається первинною (цеховою) організацією Профспілки на зборах або виборним органом первинної організації Профспілки у присутності члена Профспілки і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, як дві третини присутніх на зборах (конференції), засіданні профспілкового органу при наявності кворуму.

Член Профспілки, обраний до складу виборного профспілкового органу, комісії чи робочої групи, який належним чином не виконує громадські обов’язки, може бути достроково звільнений від зазначених обов’язків у тому ж порядку, згідно з яким його було обрано.

Рішення про накладення стягнення на керівника організаційної ланки  Профспілки (профоргану) за порушення положень статуту Профспілки, неналежне виконання обов’язків приймається вищим за рівнем профспілковим органом.

Особа, виключена з Профспілки, може бути знову прийнята в члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше, як через один рік після виключення.

 РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ПРОФСПІЛКИ

Стаття 14. Принципи організаційної побудови Профспілки

Професійна спілка утворена та діє за виробничо-територіальним принципом, що означає пріоритет відповідності структури первинної організації Профспілки господарській структурі в межах територіальної організації Профспілки.

Основою Профспілки є члени Профспілки, які добровільно об’єднуються для виконання статутних завдань у своїх інтересах і утворюють:

 1. первинні організації Профспілки (первинні профспілкові організації), які діють на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах або об’єднують членів Профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях чи фізичних осіб; за рішенням  зборів, конференцій або виборного профспілкового органу первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки в підрозділах, відділах, цехах тощо створюються цехові організації Профспілки, профспілкові групи;

2. об’єднані первинні організації Профспілки, які об’єднують за виробничою ознакою не менше 2-х первинних організацій в акціонерних товариствах, асоціаціях, концернах, реструктуризованих підприємствах, холдингових компаніях, інших виробничих об’єднаннях;

3. міські організації Профспілки, які об’єднують не менше п’яти первинних профспілкових організацій на різних підприємствах, в установах, організаціях одного міста (крім обласних центрів); для запобігання дублювання в роботі профспілкових органів не допускається створення міських організацій Профспілки в обласних центрах;

4. територіальні організації Профспілки (Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські), які об’єднують первинні, об’єднані первинні, міські організації Профспілки на території однієї області, міст Києва та Севастополя, Автономної республіки Крим;

5. Профспілку працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, яка об’єднує організації Профспілки на всеукраїнському рівні.

До структури Профспілки може бути занесена профспілка нижчого рівня, яка створена у сфері громадського обслуговування, за умови її входження до територіальної організації Профспілки та дотримання цього Статуту.

Стаття 15. Легалізація організацій Профспілки

Профспілка легалізована та зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку 28 січня 2000 року (свідоцтво Міністерства юстиції України   № 1318).

Організації Профспілки легалізуються шляхом повідомлення про своє утворення відповідних органів легалізації.

Організації Профспілки набувають статусу юридичної особи лише після реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку на підставі Статуту Профспілки; як юридичні особи вони можуть мати свої печатки, штампи з власним найменуванням, рахунки в банках, інші реквізити.

 Стаття 16. Вищі органи організацій Профспілки

Вищими органами організацій Профспілки є:

1. для первинної, об’єднаної первинної, цехової організації Профспілки – збори, конференція;

2. для міської, територіальної організації Профспілки – конференція;

3. для Всеукраїнської Профспілки – з’їзд.

Кількісний склад делегатів (квоту представництва від організацій Профспілки) на конференцію, з’їзд визначає виборний профспілковий орган, що скликає конференцію, з’їзд.

Голови, заступники голів організацій Профспілки, голови контрольно-ревізійних комісій є делегатами конференції, з’їзду за посадою.

Стаття 17. Виборні органи Профспілки та її організацій

Для поточної роботи організацій Профспілки в період між засіданнями вищих органів ними формуються виборні виконавчі органи організацій Профспілки:

1. для первинної, цехової організації Профспілки – профспілковий, цеховий комітет (профком, цехком), а де він не обирається – профорганізатор;

2. для об’єднаної первинної організації Профспілки - об’єднаний профспілковий комітет;

3. для міської організації Профспілки - міський комітет (рада) та при необхідності його президія (виконком);

4. для територіальної організації Профспілки – відповідно обласні, та Київський  міський комітет (рада) та їх президії (виконкоми);

5. для Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України - Центральний комітет Профспілки, його Президія.

Для контролю за здійсненням виконавчими виборними органами Профспілки та їх керівниками наданих їм повноважень у фінансово-господарській сфері організацій Профспілки, заснованих ними підприємств та установ, веденням діловодства, обліку і звітності, своєчасним розглядом звернень членів Профспілки створюються контрольно-ревізійні комісії Профспілки та її організацій.

Для перевірки повноважень делегатів конференцій, з`їзду, дотримання процедури їх обрання, правосуб’єктності представників організацій Профспілки, які делеговані до складу виборних органів первинної (об’єднаної), міської, територіальної організації Профспілки, Центрального комітету Профспілки та контрольно-ревізійних комісій організацій Профспілки в разі їх формування шляхом прямого делегування створюються мандатні комісії Профспілки та її організацій.

Стаття 18. Рівні виборних органів Профспілки та її організацій

Вищими за рівнем виборними органами для організацій Профспілки є:

1. Центральний комітет Профспілки - для територіальних, міських, об’єднаних первинних, первинних організацій Профспілки;

2. виборні органи територіальних організацій Профспілки - для  міських, об’єднаних первинних, первинних організацій Профспілки;

3. виборні органи міських організацій Профспілки - для первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки.

Виборні профспілкові органи підзвітні вищим за рівнем органам Профспілки, звітують перед ними, надають їм необхідні документи та матеріали, перераховують частину членських внесків у встановлених розмірах і визначені терміни.

Збори, конференції первинних, об’єднаних первинних, міських, територіальних організацій Профспілки не мають права приймати рішення з питань, які відносяться до компетенції відповідних вищих за рівнем виборних органів Профспілки.

У засіданнях виборних органів організацій Профспілки можуть брати участь члени контрольно-ревізійних комісій з правом дорадчого голосу, а також представники вищих за рівнем виборних органів Профспілки.

Виборний профспілковий орган, його голова несуть персональну відповідальність за виконання в первинній організації Профспілки прийнятих рішень, положень цього статуту, постанов вищих за рівнем виборних профспілкових органів, рішень зборів (конференції) організації Профспілки.

Вищі за рівнем органи Профспілки мають право перевіряти та вносити нижчим за рівнем органам подання про усунення виявлених недоліків і порушень в їх роботі, а також подання про притягнення до відповідальності особи, яка очолює виборний орган організації Профспілки за неналежне виконання ним своїх обов’язків в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення виборного профспілкового органу, прийняті з порушенням вимог цього Статуту, положень чинного законодавства України, є недійсними і скасовуються вищими за рівнем виборними профспілковими органами.

У разі, коли виборний орган організації Профспілки (профком, об’єднаний профспілковий комітет, обласний, Київський та Севастопольський міський, Кримський республіканський комітет (рада) належним чином не виконує або не може виконувати (зупинка виробництва, завершення повноважень) свої статутні обов’язки, зокрема, не проводять свої засідання більше 3 місяців, вищий за рівнем профспілковий орган вживає заходи із забезпечення в такій організації Профспілки статутних прав членів Профспілки.

Стаття 19. Формування виборних органів Профспілки та її організацій

Виборні профспілкові органи формуються через вибори безпосередньо на зборах, конференціях, з’їзді, або шляхом прямого делегування організаціями Профспілки. Кількісний склад і порядок формування виборних профспілкових органів визначається звітно-виборними зборами, конференціями, з’їздом.

До складу виборних органів можуть обиратися або делегуватися лише члени Профспілки.

Голови, заступники голів організацій Профспілки є членами відповідних виборних органів Профспілки за посадою.

Член виборного органу Профспілки, обраний шляхом прямого делегування, може бути відкликаний організацією, що його делегувала:

1. на підставі його заяви;

2. за ініціативою самої організації;

3. на вимогу виборного органу, до якого він делегований.

Рішення про формування виборного органу за принципом прямого делегування приймає орган, що скликає збори, конференцію, з’їзд.

Звітні засідання і вибори в Профспілці та її організаціях проводяться у порядку, визначеному інструкцією, яка затверджується Центральним комітетом Профспілки.

У Профспілці рішеннями виборних профспілкових органів для реалізації та захисту професійних інтересів окремих груп  членів Профспілки на громадських засадах можуть створюватися  ради та інші об’єднання, які мають статус консультативних органів Профспілки. Їх права, обов’язки  та функції визначаються відповідним  профспілковим органом і не повинні суперечити Статуту Профспілки.

Стаття 20. Періодичність і терміни проведення звітів  і виборів в Профспілці та її  

                     організаціях

Періодичність і терміни проведення звітів і виборів в первинних, об’єднаних первинних, міських і територіальних організаціях Профспілки визначаються відповідними організаціями самостійно і проводяться не рідше одного разу у 5 років.

У виключних випадках, з поважних причин (довгострокові вимушені відпустки більшості членів Профспілки, зупинка виробництва тощо) вищий за рівнем виборний орган Профспілки своїм рішенням може продовжити повноваження нижчого за рівнем виборного органу Профспілки за його клопотанням на термін до усунення причин, які унеможливлюють проведення звітів і виборів, але не більше, ніж на один рік з дня завершення повноважень органу Профспілки.

Виборні органи організаційних ланок Профспілки щорічно звітують про свою роботу перед членами Профспілки на зборах та конференціях.

Дострокові перевибори профгрупоргів, профорганізаторів, виборних органів Профспілки і їх керівників проводяться на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки або на вимогу організацій Профспілки, які представляють не менше одної третини членів Профспілки, в місячний термін із дня надходження такої вимоги або за рішенням самого виборного органу.

 РОЗДІЛ V. ПЕРВИННІ, ОБ’ЄДНАНІ  ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОФСПІЛКИ

Стаття 21. Основні завдання та форми діяльності первинної, об’єднаної       

                     первинної організації Профспілки

Первинна, об’єднана первинна організація Профспілки через свої виборні органи захищає професійні, трудові, соціально-економічні права та інтереси членів Профспілки перед роботодавцем, використовуючи при цьому незаборонені форми та методи переконання і боротьби: колективний договір, переговори, а у крайніх випадках - мітинги, пікетування, страйки тощо; у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Профспілки, рішеннями вищих за рівнем виборних профспілкових органів.

Стаття 22. Створення первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

Для створення первинної організації Профспілки необхідно не менше трьох членів Профспілки або бажаючих вступити до неї.

Якщо в трудовому колективі працює менше трьох членів Профспілки, то вони можуть входити до складу однієї з первинних організацій Профспілки, що діє на відповідній території.

Рішення про створення первинної організації Профспілки приймається зборами (конференцією) членів Профспілки або осіб, які бажають  утворити організацію. Одночасно приймається рішення про її входження до Профспілки. Рішення про створення об’єднаної організації Профспілки приймається конференцією делегованих представників первинних організацій Профспілки.

При необхідності рішенням виборного органу територіальної організації Профспілки може бути створена первинна організація профспілки, що об’єднує членів Профспілки, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах, де не створені первинні організації Профспілки, а також тимчасово непрацюючих членів Профспілки.

Рішення про створення первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки набуває чинності з моменту його прийняття.

Про створення первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки повідомляється виборний орган відповідної міської, територіальної організації Профспілки, а також відповідний територіальний орган юстиції. Повідомлення про належність до Профспілки первинна, об’єднана первинна організація Профспілки надсилає також роботодавцю із зазначенням складу об`єднуваних нею працівників  підприємства (підприємств).

Створення декількох первинних організацій Профспілки на одному підприємстві, організації, установі не допускається.

Стаття 23. Порядок скликання та проведення зборів, конференцій

                     первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

   Вищим органом профспілкової організації (профспілкової групи) є профспілкові збори     (конференція). Збори (конференція) проводяться: в профспілковій групі - не рідше одного разу у три місяці; в цеховій, первинній, об’єднаній первинній організації Профспілки - не рідше двох разів на рік, за рішенням відповідного виборного органу. Позачергові збори (конференція) проводяться на вимогу не менше однієї третини членів профспілки чи ревізійної комісії в місячний термін після надходження такої вимоги.

Про проведення профспілкових зборів (конференції) члени Профспілки попереджаються не пізніше, ніж за 5 днів.

Профспілкові збори вважаються правомочними за умови, якщо в них беруть участь більше 50 відсотків членів первинної організації Профспілки.  

Конференція первинної (об’єднаної) організації Профспілки вважається правомочною за участі в ній більше двох третин делегатів.

Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половину учасників зборів, делегатів конференції за умови наявності кворуму.

 Стаття 24. Повноваження зборів, конференцій первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

Збори (конференція) первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки:

1. заслуховують звіти про роботу виборного органу та контрольно-ревізійної комісії організації Профспілки, а також членів Профспілки, делегованих до профорганів вищого рівня;

2. визначають основні напрями своєї діяльності на черговий термін повноважень;

3. приймають рішення про структуру організації Профспілки, формування та регламент роботи її виборних органів;

     4. обирають виборний профспілковий орган (комітет, профорганізатора та його заступника), контрольно - ревізійну комісію та її голову, приймають рішення про вибори  голови первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки;

5. затверджують бюджет (кошторис) організації Профспілки в межах коштів, що залишаються після обов’язкових відрахувань вищим за рівнем виборним профспілковим органам;

6. вирішують питання щодо штатів та умов оплати праці виборних профспілкових працівників, працівників культурно-спортивних та оздоровчих закладів, що утримуються за рахунок коштів організації Профспілки. Витрати на заробітну плату профспілковим працівникам не повинні перевищувати однієї третини планової суми членських профспілкових внесків;

7. вирішують питання винагороди (грошової виплати) за активну профспілкову діяльність головам виборних профспілкових органів, не звільнених від своїх виробничих чи службових обов’язків, та іншим особам, які займають виборні профспілкові посади;

8. обирають делегатів на конференцію вищого профспілкового органу;

9. за рішенням вищого профспілкового органу делегують своїх  представників до його складу;

10. розглядають інші питання, зокрема й внесені до порядку денного цехкомами, учасниками зборів (конференції).

Збори можуть делегувати окремі свої повноваження виборному профспілковому органу.

Стаття 25. Порядок обрання, строки повноважень та організація роботи  виборних органів первинної, об’єднаної первинної організації    

                     Профспілки

Для ведення поточної роботи організації Профспілки обирають:

1. у первинній організації Профспілки, що об`єднує до 15 членів Профспілки - профорганізатора та його заступника;

2. у профспілковій групі - профспілковий груповий організатор (профгрупорг); у цеховій організації Профспілки - цеховий комітет (профбюро); у первинній організації Профспілки, що об`єднує 15 і більше членів Профспілки - виборний профспілковий орган (комітет); в об’єднаній організації Профспілки - виборний профспілковий орган (комітет, рада тощо).

У разі зменшення чисельності первинної організації Профспілки до кількості, менше ніж 15 членів Профспілки, повноваження її профкому, як виборного профспілкового органу, припиняються достроково і члени первинної профспілкової організації обирають для ведення поточної роботи профорганізатора та його заступника.

Строки повноважень виборних органів первинних (об’єднаних) організацій Профспілки визначаються зборами (конференціями) цих організацій, при цьому строк повноважень не повинен перевищувати  5 років.

Проведення звітів і виборів в установлені терміни є обов’язковим. У разі їх порушення первинною організацією Профспілки вищий за рівнем виборний орган Профспілки протягом не більше трьох місяців приймає рішення, яким призначає звітно-виборні збори або конференцію в цій організації.

Дострокові перевибори профспілкового комітету, його голови можуть бути проведеними на зборах (конференції) первинної профспілкової організації на вимогу 1/3 членів первинної організації.

Засідання виборного профспілкового органу (комітету) скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу в три місяці, вважаються  правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше, ніж 2/3 членів комітету. Рішення вважається схваленим, коли за нього проголосувало понад половину присутніх членів виборного профспілкового органу при наявності кворуму.

Стаття 26. Повноваження виборних органів первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

 Виборний профспілковий орган (комітет), профорганізатор:

1. організовує роботу в період між профспілковими зборами (конференціями) щодо виконання прийнятих ними рішень, а також постанов вищих органів Профспілки;

2. представляє і захищає інтереси членів Профспілки перед роботодавцем з питань найму і звільнення, умов оплати та нормування праці, режиму праці та відпочинку, охорони праці, виробничої санітарії та техніки безпеки;

3. веде переговори та укладає за дорученням трудового колективу схвалений загальними зборами (конференцією) колективний договір із роботодавцем, здійснює контроль за його виконанням, інформує про це колектив;

4. приймає рішення про звернення до роботодавця із вимогою розірвати трудовий договір (контракт) із керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

5. дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з членом Профспілки у випадках, передбачених чинним законодавством;

6. бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7. контролює виконання індивідуальних договорів членів Профспілки, що працюють у фізичних осіб, які використовують найману працю;

8. разом із власником або уповноваженим ним органом визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за  підсумками роботи підприємства, організації, установи з фонду споживання;

9. заслуховує доповіді керівників підприємств, установ та організацій про виконання виробничого плану, зобов`язань за колективними договорами, заходів щодо організації і покращання умов праці, виробничої санітарії, матеріально-побутового та культурного обслуговування працівників, вимагає усунення виявлених недоліків;

10. бере участь  в управлінні соціальним страхуванням, у формуванні  та витратах коштів на оздоровлення членів Профспілки і членів їх сімей, культурно-масову та спортивну роботу;

11. здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, правил та норм охорони праці, своєчасністю і повнотою виплат адміністрацією (власником) допомоги працівникам внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, що сталося з вини підприємства, вимагає усунення виявлених недоліків, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, призначає громадських інспекторів з охорони праці;

12. розподіляє разом з роботодавцем у встановленому порядку житлову площу у будинках підприємств, установ, організацій, а також надану в їх розпорядження житлову площу в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

13. узгоджує рішення про використання коштів підприємства, що призначені для надання позик, погашення кредитів і процентів на них, на індивідуальне будівництво, облаштування садово-городніх ділянок тощо;

14. бере участь у розв`язанні колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів) згідно з чинним законодавством та умовами колективного договору (угоди);

15. користується і розпоряджається майном, фінансами та іншими коштами, які були передані адміністрацією (власником) підприємства згідно з договором або рішенням трудового колективу;

16. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, інших підприємницьких структур, кредитних спілок, благодійних фондів організації Профспілки відповідно до чинного законодавства України;

17. приймає рішення щодо порядку обрання (формування) виборного профспілкового органу, контрольно-ревізійної комісії, розподіляє обов`язки серед членів виборного профспілкового органу;

18. висловлює думку з приводу призначення працівника на керівну посаду на підприємстві, в установі чи в організації.

19. може обирати з свого складу голову організації Профспілки у разі дострокового припинення його повноважень;

20. здійснює контроль за перерахуванням роботодавцем членських профспілкових внесків, планує надходження та, відповідно до затвердженого кошторису, використання коштів профспілкового бюджету та майна первинної організації Профспілки;

21. проводить роботу із залучення працівників в члени Профспілки, здійснює облік членів Профспілки;

22. організовує навчання профспілкового активу;

23. за пропозицією голови первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки затверджує заміщення посади бухгалтера або довіреної особи (скарбника) первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки;

24. користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

   Виборний профспілковий орган (комітет) може делегувати деякі права профспілковим органам структурних підрозділів.

Стаття 27. Посадові особи первинної, об’єднаної первинної

                   організації Профспілки

Посадовими особами первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки є голова та заступники голови.

Для ведення поточної роботи в первинній, об’єднаній первинній організації Профспілки може створюватися виконавчий апарат (бухгалтер, інструктор тощо). За відсутності в штаті виборного органу посади бухгалтера затверджується довірена особа (скарбник) первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки, яка виконує обов’язки бухгалтера на громадських засадах.

Стаття 28. Голова виборного органу первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

Голова виборного профспілкового органу (комітету):

1. водночас є головою первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки;

2. без довіреності представляє організацію Профспілки у взаємовідносинах виборного профспілкового органу з вищими за рівнем виборними органами Профспілки, профоб’єднаннями, іншими органами і організаціями, організовує виконання рішень зборів (конференцій), виборного органу та профспілкових органів вищого рівня;

3. організовує роботу виборного профспілкового органу, скликає та проводить засідання виборного профспілкового органу, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує рішення і протоколи засідань;

4. вносить пропозиції виборному профспілковому органу про обрання і звільнення з посади заступників голови та про розподіл обов’язків між ними, а також створення виконавчого апарату;

5. проводить особистий прийом членів Профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам Профспілки з питань діяльності організацій Профспілки;

6. організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування;

7. від імені організації Профспілки підписує колективний договір, здійснює контроль за його виконанням;

8. розпоряджається коштами первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених її бюджетом (кошторисом) і виділених у його розпорядження виборним органом первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки, організовує необхідну господарську діяльність у виборному органі та підвідомчих підприємствах. Щорічно звітує на засіданні виборного профспілкового органу про витрачання коштів за затвердженим кошторисом;

9. за рішенням виборного органу первинної, об’єднаної первинної організації  Профспілки розпоряджається майном організації Профспілки, укладає відповідні правочини про його відчуження чи придбання, передачу в заставу чи довгострокову оренду;

10. забезпечує виконання фінансових зобов’язань та рішень вищих за рівнем органів Профспілки;

11. подає до вищого за рівнем органу Профспілки звіти за встановленими формами;

12. організовує ведення діловодства первинної організації Профспілки, формування і збереження архіву;

13. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організації Профспілки.

Стаття 29. Звільнення посадових осіб виборного органу первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

Звільнення голови виборного органу первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки, його заступників у зв’язку із закінченням термінів повноважень здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням зборів (конференції).

Звільнення зазначених осіб за порушення вимог Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків може здійснюватися за рішенням зборів (конференції), а звільнення за власним бажанням - за рішенням виборного органу первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки. У такому випадку вибори зазначених посадових осіб можуть проводитися виборним органом первинної (об’єднаної) організації Профспілки на термін повноважень виборного профспілкового органу зі свого складу.

Стаття 30. Реорганізація та ліквідація первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки

У разі зміни відомчої належності підприємства, установи, організації первинна, об’єднана первинна організація Профспілки залишає за собою право самостійно вирішувати належність до Профспілки.

Рішення про зміну належності до Профспілки приймають збори (конференція) первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки. У такому разі відбувається ліквідація первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки. При цьому первинна організація Профспілки не вважається ліквідованою, якщо на підприємстві, установі, організації залишилося 3 або більше членів Профспілки.

Зміна форми власності, назви та будь-які зміни в господарській діяльності підприємства, установи, організації, на базі якого створена організація Профспілки, не можуть бути підставою для ліквідації організації Профспілки, зміни її належності до Профспілки або припинення діяльності.

Ліквідація первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки відбувається після виконання у повному об’ємі фінансових зобов’язань перед вищим за рівнем виборним профспілковим органом та державою за:

          1. рішенням профспілкових зборів (конференції) про створення первинної організації іншої профспілки або рішенням виборного профспілкового органу на підставі особистих заяв усіх членів Профспілки про вихід з Профспілки;

          2. рішенням вищого за рівнем виборного профспілкового органу, коли ліквідація підприємства унеможливила проведення ліквідації організації Профспілки з вищезгаданих підстав. У цьому випадку кошти та майно організації Профспілки передаються вищому за рівнем виборному профспілковому органу.

У разі неперерахування первинною, об’єднаною первинною організацією Профспілки більше трьох місяців обов’язкових відрахувань до профорганів вищого рівня президія (виконком тощо) відповідної територіальної організації Профспілки може призупинити профобслуговування первинної, об’єднаної первинної організації Профспілки на термін до погашення заборгованості по внесках. Первинна, об’єднана первинна організація Профспілки в цьому випадку втрачає право на юридичну, фінансову та іншу підтримку Профспілки.

Первинна, об’єднана первинна організація Профспілки, яка не дотримується Статуту Профспілки, діє в супереч цілей та інтересів Профспілки, може бути знята з обліку як організаційна ланка Профспілки.

Рішення про зняття організаційної ланки Профспілки приймається на засіданні виборного органу вищої за рівнем організації Профспілки.

Первинна, об’єднана первинна організація Профспілки, яка не погоджується з рішенням про зняття з обліку, має право в місячний термін від дня прийняття рішення оскаржувати його до вищого органу Профспілки по відношенню до органу, що прийняв таке рішення.

Рішення про зняття організаційної ланки з обліку доводиться до відома членів Профспілки, що перебувають на обліку в організації, щодо якої прийнято таке рішення. Члени Профспілки, знятої з обліку організаційної ланки, які визнають Статут Профспілки і зобов’язуються його виконувати, мають право створити нову профспілкову організацію, яка стає правонаступником організаційної ланки, знятої з обліку, про що орган, який прийняв рішення про виключення з обліку організаційної ланки Профспілки, повідомляє державного реєстратора.

 РОЗДІЛ VI. МІСЬКІ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 31. Основні завдання та форми діяльності міських, територіальних організацій Профспілки

Міські, територіальні організації Профспілки представляють і захищають трудові, соціально-економічні права та інтереси членів Профспілки на відповідному рівні в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, здійснюють координацію дій первинних організацій Профспілки, спрямованих на реалізацію Профспілкою своєї мети і завдань, використовуючи при цьому законні форми та методи переконання і боротьби, міські та регіональні угоди, а при необхідності - різні акції протесту; у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом Профспілки, рішеннями вищих профспілкових органів.

Стаття 32. Створення та ліквідація міської, територіальної організації Профспілки

Рішення про створення чи ліквідацію міської організації Профспілки приймається конференцією делегованих представників первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки, що діють в місті, та затверджується виборним органом відповідної територіальної організації Профспілки.

У разі невиконання міською організацією Профспілки вимог Статуту та рішень вищих за рівнем виборних органів Профспілки виборний орган територіальної організації Профспілки може ініціювати розгляд на конференції відповідної міської організації питання про її ліквідацію.

Рішення про створення територіальної організації Профспілки приймається конференцією делегованих представників первинних, об’єднаних первинних, міських організацій Профспілки, що діють на території однієї з адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, та затверджується Центральним комітетом Профспілки.

Рішення про ліквідацію територіальної організації Профспілки приймає конференція.      

Ліквідація відбувається відповідно до вимог, встановлених законодавством України для неприбуткових організацій. 

При ліквідації організаційних ланок Профспілки активи передаються вищій за рівнем організації Профспілки.

У містах, районах із невеликою чисельністю членів Профспілки за рекомендацією територіальної організації Профспілки рішенням конференції представників первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки може формуватися рада голів організацій Профспілки. Головою ради обирається голова однієї з організацій Профспілки, що діють у межах цієї адміністративно-територіальної одиниць, або виборний орган територіальної організації Профспілки призначає свого представника.

Стаття 33. Порядок скликання та проведення конференції міської, територіальної організації Профспілки

Конференція є вищим органом міської, територіальної організації Профспілки і скликається не рідше одного разу на п’ять років за рішенням виборного органу відповідної організації Профспілки.

Рішення про скликання конференції та її порядок денний приймається не пізніше, ніж за місяць до її скликання, норма представництва та порядок обрання делегатів встановлюється відповідним виборним органом.

Позачергова конференція проводиться за рішенням виборного органу міської, територіальної організації Профспілки на вимогу не менше третини первинних організацій, які перебувають на обліку цього виборного органу та об’єднують не менше третини членів Профспілки, або на вимогу контрольно - ревізійної комісії міської, територіальної організації Профспілки.

Позачергова конференція міської організації Профспілки скликається також за рішенням виборного органу територіальної організації Профспілки (комітету, ради); позачергова конференція територіальної організації Профспілки – за рішенням Центрального комітету Профспілки.

Конференція вважається правомочною, якщо у ній взяли участь не менше, ніж дві третини обраних делегатів.

Рішення конференції вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, які брали участь у голосуванні при наявності кворуму.

 Стаття 34. Повноваження конференції міської, територіальної організації Профспілки

Конференція міської організації Профспілки:

            1. заслуховує звіти про діяльність виборного профспілкового органу і контрольно-ревізійної комісії;

            2. визначає завдання та програму дій на черговий термін повноважень виборного органу;

            3. формує виборний профспілковий орган, контрольно-ревізійну та мандатну комісії шляхом виборів або підтвердженням повноважень членів, делегованих первинними, об’єднаними первинними організаціями Профспілки;

            4. обирає та звільняє голову міської організації Профспілки та, при необхідності, його заступників, голів контрольно-ревізійної та мандатної комісій;

            5. визначає порядок та обирає делегатів на конференцію територіальної організації Профспілки, представників до складу виборного профспілкового органу територіальної організації Профспілки;

            6. розглядає інші питання, внесені до порядку денного первинними організаціями Профспілки, делегатами конференції.

Конференція територіальної організації Профспілки:

          1. заслуховує звіти про діяльність виборного профспілкового органу і контрольно-ревізійної комісії;

          2. визначає завдання та програму дій на черговий термін повноважень виборного органу;

          3. формує виборний профспілковий орган, контрольно-ревізійну та мандатну комісії шляхом виборів або підтвердженням повноважень членів, делегованих первинними, об’єднаними первинними, міськими організаціями Профспілки;

         4. обирає та звільняє голову територіальної організації Профспілки та при необхідності його заступників, голів контрольно-ревізійної та мандатної комісій;

          5. визначає порядок та обирає делегатів на з’їзд Профспілки, конференцію об’єднання профспілок свого регіону, представників до складу вищих виборних профспілкових органів;

          6. розглядає інші питання, внесені до порядку денного первинними, міськими організаціями Профспілки, делегатами конференції.

Стаття 35. Міський, територіальний комітет (рада) Профспілки

Для ведення поточної роботи міські, територіальні організації Профспілки обирають виборні органи - комітетиради тощо.

Засідання (пленуми) комітету (ради) скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо у їх роботі беруть участь  не менше ніж дві третини членів виборного органу.

Рішення виборного органу вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини членів, присутніх на пленумі при наявності кворуму.

Міський, територіальний комітет (рада) Профспілки:

            1. організовує роботу щодо виконання схвалених ним рішень, а також рішень керівних виборних профспілкових органів, прийнятих у межах їх компетенції;

            2. укладає самостійно або через територіальні міжспілкові органи договори та угоди з органами виконавчої влади, що спрямовані на реалізацію прав на працю і заробітну плату, вибір форми власності, захист від безробіття, поліпшення умов праці, виробничого побуту, житлових умов, збереження та розвиток соціальної сфери, організацію спортивно-масової та оздоровчої роботи, здійснює контроль за їх виконанням, інформує про це первинні організації Профспілки;

            3. надає необхідну допомогу первинним організаціям Профспілки з питань укладення індивідуальних, колективних договорів та угод з роботодавцями;

            4. через свій виконавчий орган, комісії, робочі групи виборного профактиву, технічну, правову інспекції, довірених лікарів, інших спеціалістів виборних профспілкових органів здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, норм охорони праці та екології, виробничої санітарії на підприємствах і в організаціях галузей;

            5. створює зі свого складу постійні та тимчасові комісії, інші робочі групи для розробки і реалізації практичних завдань організації Профспілки;

            6. бере участь у вирішенні колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів) відповідно до чинного законодавства України;

            7. приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки, організовує проведення відповідних заходів, ініціює виникнення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених чинним законодавством;

            8. організовує навчання профспілкових кадрів та активу, узагальнює і поширює досвід роботи, допомагає розв`язувати питання оздоровлення та відпочинку членів Профспілки, культурно-масової, фізкультурно-спортивної і організаційної роботи;

            9. надає первинним, об’єднаним первинним організаціям Профспілки правову допомогу, виступає від їх імені представником у суді при розгляді питань фінансово-господарської діяльності, забезпечення надходжень утриманих членських внесків, збереження соціальної інфраструктури, майна тощо;

            10. об`єднує і координує дії організацій Профспілки, а при необхідності створює структури, що забезпечують фінансово-господарську діяльність та розвиток бази санаторно-оздоровчих закладів, соціальної інфраструктури підприємств, установ і організацій галузей;        11. розпоряджається майном та коштами, що перебувають у його віданні, бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням у частині, що входить до компетенції профспілкових органів згідно з чинним законодавством;

            12. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, навчальних, оздоровчих закладів, інших підприємницьких структур, кредитних спілок, благодійних фондів організації Профспілки відповідно до чинного законодавства України;

            13. затверджує бюджет виборного профспілкового органу та звіт про його виконання;

            14. обирає зі свого складу виконавчий орган (президію, виконком), здійснює керівництво та контроль за його діяльністю;

            15. при необхідності приймає положення про уповноваженого представника виборного органу територіальної організації Профспілки в містах або районах, разом з профкомами підбирає і призначає їх.

            16. приймає рішення про обрання голови та заступника голови виборного органу при достроковому припиненні їх повноважень;

            17. обирає зі свого складу заступника голови комітету (ради) Профспілки, в т.ч. на громадських засадах.

            18. розглядає пропозиції первинних організацій Профспілки про відкликання та визнання повноважень членів виборного профспілкового органу, делегованих організаціями Профспілки на період між конференціями;

            19. виконує інші функції, пов`язані із здійсненням статутних завдань.

Стаття 36. Президія міського, територіального комітету (ради) Профспілки

На період між засіданнями комітету (ради) керівництво діяльністю міської, територіальних організацій Профспілки здійснюється президією або виконкомом, які формуються міським, територіальним комітетом (радою) з його членів, мають право ухвалювати рішення, що належать до компетенції територіального комітету (ради), крім делегованих йому конференцією, і є підзвітними та підконтрольними міському, територіальному комітету (раді) Профспілки.

 Засідання президії (виконкому) проводяться при необхідності, але не рідше одного разу в три місяці і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин його складу.

Голова міського, територіального комітету (ради), його заступники є членами президії за посадою.

Президія міського, територіального комітету (ради) Профспілки:

1. організовує діяльність та скликає пленуми виборного органу міської, територіальної організації Профспілки;

2. здійснює перспективне та поточне планування роботи виборного органу міської, територіальної організації Профспілки;

3. координує дії організацій первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки та контролює виконання рішень з’їзду, Центрального комітету, територіального комітету (ради) Профспілки, своїх власних рішень, програмних та статутних завдань, рішень національних та міжнародних профоб’єднань, до складу яких входить Профспілка в частині питань, що стосуються Профспілки;

4. приймає рішення про реєстрацію чи зняття з реєстрації, веде облік створених та ліквідованих первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки, контролює дотримання та виконання ними статутних вимог, у разі порушень вживає необхідних заходів;

5. вивчає, аналізує та заслуховує звіти про роботу виборних органів міських, об’єднаних первинних, первинних організацій Профспілки, узагальнює і поширює практику їх роботи;

6. призначає представників Профспілки для участі в переговорах з укладення регіональних угод та до складу інших комісій із врегулювання соціально-трудових відносин та укладенні договорів, розглядає, затверджує та дає доручення щодо їх підписання, заслуховує звіти про хід їх виконання;

7. вносить пропозиції щодо делегування представників Профспілки для участі в управлінні державними фондами соціального страхування;

8. звертається з пропозиціями, вимогами, заявами до органів місцевого самоврядування, добивається їх реалізації;

9. здійснює методичне керівництво технічною і правовою інспекціями праці Профспілки на відповідній території;

10. розглядає, аналізує проекти законів та інших нормативно-правових актів з галузевих, соціально-економічних питань, надає відповідні пропозиції;

11. організовує і координує роботу з питань мотивації профчленства, навчання профспілкових кадрів та активу, відпочинку та оздоровлення, гендерної політики, забезпечення духовних потреб членів Профспілки, надає практичну допомогу первинним, об’єднаним первинним організаціям Профспілки;

12. узагальнює інформацію та статистичну звітність для звіту Центральному комітету Профспілки, готує відповідні рішення, рекомендації для первинних, об’єднаних організацій Профспілки;

13. приймає рішення про вступ у колективний трудовий спір на територіальному галузевому рівні та про проведення масових акцій протесту - зборів, мітингів, демонстрацій,  пікетування, страйків та інших масових дій відповідно до чинного законодавства України;

14. організовує та приймає рішення за підсумками конкурсів, оглядів, змагань на кращу організацію профспілкової роботи з різних її напрямків;

15. приймає рішення про заснування, участь або членство територіальної організації Профспілки в комерційних та некомерційних організаціях;

16. контролює своєчасність та повноту надходження членських внесків від первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки;

17. забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед Центральним комітетом Профспілки, об’єднаннями Профспілок, інших організацій, членом яких є територіальна організація Профспілки;

18. координує роботу з кадрової політики, затверджує резерв кадрів та вносить пропозиції щодо кандидатур на посади голів первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки;

19. за погодженням Президією Центрального комітету Профспілки приймає рішення, пов’язані із придбанням або відчуженням об’єктів соціально-культурного призначення;

20. приймає рішення щодо клопотання про нагородження профспілковими відзнаками працівників профорганів, профспілкових активістів, представників соціальних партнерів, а також в рамках міжнародної співпраці та інших випадках;

21. приймає рішення про нагородження відзнаками міської, територіальної організації Профспілки працівників профорганів, профспілкових активістів, представників соціальних партнерів;

22. виконує інші функції, пов`язані із виконанням статутних завдань;

23. приймає рішення, пов’язані зі здійсненням організацією Профспілки господарських та фінансових операцій, розпорядженням коштами, майном відповідної організації.

Стаття 37. Посадові особи міської, територіальної організації Профспілки

Посадовими особами міських, територіальних організацій Профспілки є голова та заступники голови.

 Для ведення поточної роботи в міській, територіальній організації Профспілки створюється виконавчий апарат.

Стаття 38. Голова міського, територіального комітету (ради) Профспілки

Голова міського, територіального комітету (ради) Профспілки є водночас головою і вищою посадовою особою міської, територіальної організації Профспілки.

Головою міського, територіального комітету (ради) Профспілки може бути обраний громадянин України, який є членом Профспілки.

Повноваження голови, заступників голови починаються з моменту оголошення рішення про їх обрання або з іншої дати, визначеної рішенням звітно-виборної конференції, і

закінчуються в момент вступу інших осіб, обраних на ці посади, відповідно до вимог цього Статуту.

Голова міського, територіального комітету (ради) Профспілки:

            1. організовує і керує роботою президії, апарату виборного органу, забезпечує виконання статутних обов`язків;

            2. організовує і несе відповідальність за виконання рішень вищого виборного профспілкового органу, конференції відповідної організації Профспілки, президії комітету (ради) Профспілки;

            3. представляє організацію Профспілки в усіх органах, установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування;

            4. головує на засіданнях міського, територіального комітету (ради) та президії (виконкому), підписує протоколи засідань та постанови зазначених органів, їх рішення;

            5. завіряє копії документів та зразки підписів посадових осіб організацій Профспілки, що входять до складу міської, територіальної організації Профспілки, для подання до органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, та в інших випадках;

            6. приймає рішення з питань діяльності комітету (ради) Профспілки;

            7. від імені комітету (ради) Профспілки підписує угоди з місцевими органами державної влади й управління та іншими організаціями;

            8. розпоряджається коштами комітету (ради) Профспілки у межах асигнувань, передбачених кошторисом і виділених у його розпорядження пленумом або президією, організовує необхідну господарську діяльність у комітеті (раді) Профспілки та підвідомчих підприємствах, установах, організаціях;

            9. вносить пропозиції конференції, пленуму про обрання та звільнення заступника голови комітету (ради) Профспілки, про розподіл обов`язків між членами Президії;

            10. формує виконавчий апарат комітету (ради) Профспілки, затверджує штатний розклад в межах кошторису, функціональні обов`язки працівників апарату та інші документи, що регламентують їх роботу, приймає на роботу та звільняє працівників апарату комітету (ради) Профспілки;

            У зв`язку зі змінами форм власності, необхідністю збереження соціальної інфраструктури комітети (ради) міських, територіальних організацій Профспілки можуть розширювати права голів виборних профспілкових органів.

            За відсутності голови ці функції виконує заступник голови міського, територіального комітету (ради) Профспілки або інша особа, якій доручить виконувати такі функції президія відповідного виборного профспілкового органу.

            Голова міського, територіального комітету (ради) Профспілки є підзвітним конференції, а у період між конференціями - комітету (раді).

            Звільнення голови міського, територіального комітету (ради) Профспілки, його заступників у зв’язку із закінченням термінів повноважень здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням відповідної конференції.

            Звільнення зазначених осіб за порушення положень Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків може здійснюватися за рішенням відповідного комітету (ради), а звільнення за власним бажанням - за рішенням президії міської територіальної організації Профспілки.

          У разі дострокового вибуття голови, заступника голови міського, територіального комітету (ради), голови контрольно-ревізійної, мандатної комісії вони можуть обиратися на засіданні відповідного виборного профспілкового органу на термін повноважень виборного органу міської, територіальної організації Профспілки зі свого складу.

Повноваження голови, заступників голови починаються з моменту оголошення рішення про їх обрання або з іншої дати, визначеної рішенням звітно-виборної конференції, і закінчуються в момент вступу інших осіб, обраних на ці посади, відповідно до вимог цього Статуту.

РОЗДІЛ VII. ВИЩІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 39. З’їзд Профспілки

            З’їзд Профспілки скликається Центральним комітетом Профспілки один раз на 5 років.

            Про скликання й порядок денний з’їзду оголошується не пізніше як за  2 місяці до його відкриття.

            Норма представництва, порядок і терміни виборів делегатів на з’їзд визначаються Центральним комітетом Профспілки.

            Позачерговий з’їзд Профспілки скликається Центральним комітетом Профспілки за його ініціативою або на вимогу не менше однієї третини територіальних організацій Профспілки, які об’єднують понад третину членів Профспілки, за рішенням їх виборних органів.

            Рішення Центрального комітету Профспілки про скликання та порядок денний позачергового з’їзду оголошується не пізніше як за місяць до його відкриття.

            З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини обраних делегатів.

            Рішення з’їзду вважається схваленим, якщо при наявності кворуму за нього проголосувало більше половини делегатів, які брали участь у голосуванні, окрім випадку, зазначеного в статті 59 цього статуту.

             З’їзд Профспілки:

             1. заслуховує повідомлення Мандатної комісії Профспілки, приймає відповідні рішення;

            2. затверджує порядок денний та регламент з’їзду;

            3. заслуховує звіт про роботу Центрального комітету, контрольно-ревізійної комісії Профспілки, дає оцінку їхній діяльності;

            4. затверджує Статут і напрямки діяльності Профспілки, вносить зміни до них;

            5. визначає завдання, стратегію і тактику дій Профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

            6. формує Центральний комітет, контрольно-ревізійну та Мандатну комісії Профспілки шляхом виборів або підтвердженням повноважень членів, делегованих територіальними організаціями Профспілки;

            7. обирає та звільняє голову Профспілки, його заступників, голів контрольно-ревізійної і мандатної комісій;

            8. визначає повноваження виборних органів щодо розпоряджання майном Профспілки та закріплює їх в Статуті, вирішує питання про використання коштів і майна Профспілки у випадку її реорганізації (ліквідації);

            9. приймає рішення про перейменування Профспілки, її реорганізацію або ліквідацію;

            10. затверджує прапор, гімн, емблему, іншу символіку Профспілки;

            11. приймає рішення з приводу звернень, апеляцій організацій, членів Профспілки до з’їзду;

            12. розглядає інші питання діяльності Профспілки.

            З’їзд може делегувати окремі свої повноваження Центральному комітетові Профспілки.

Стаття 40. Центральний комітет Профспілки

У період між з’їздами вищим виборним органом Профспілки є Центральний комітет Профспілки, який формується з’їздом.

Засідання Центрального комітету Профспілки (пленуми) проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу в рік.

Центральний комітет Профспілки:

            1. визначає позицію, тактику дій Профспілки, її організацій щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки на поточний період;

            2. організовує роботу на виконання завдань діяльності Профспілки, статутних положень, рішень з’їзду;

            3. приймає рішення про скликання з’їзду Профспілки, затверджує дату його проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, що виносяться на розгляд з’їзду;

            4. звітує про свою діяльність перед з’їздом;

            5. створює з свого складу постійні та тимчасові комісії, робочі групи для реалізації практичних завдань Профспілки;

            6. обирає зі свого складу Президію, здійснює керівництво та контроль за її діяльністю;

            7. приймає рішення про обрання Голови та заступників Голови Центрального комітету Профспілки при достроковому припиненні їх повноважень;

            8. розглядає пропозиції територіальних організацій Профспілки про відкликання та визнання повноважень членів Центрального комітету Профспілки, делегованих територіальними організаціями Профспілки на період між з’їздами;

            9. заслуховує інформацію про роботу Президії і постійних комісій Центрального комітету Профспілки;

            10. заслуховує інформацію керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень виборних органів Профспілки;

            11. проводить переговори та укладає галузеві угоди, здійснює контроль за їх виконанням, відповідно до чинного законодавства вживає заходи впливу до посадових осіб, які не виконують галузеві угоди;

           12. приймає рішення про проведення Всеукраїнських зборів, конференцій, форумів, інших заходів для розгляду цільових питань та надзвичайних ситуацій, визначає порядок скликання і норми представництва на них;

          13. вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічної сфери;

            14. приймає рішення про входження Профспілки до Всеукраїнських та міжнародних профспілкових об’єднань або укладення з профспілками та профоб’єднаннями договорів (угод);

            15. в період між з’їздами вносить зміни до Статуту Профспілки;

            16. робить заяви і звернення до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, добивається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

            17. приймає в разі необхідності положення про уповноваженого представника Центрального комітету Профспілки в територіальних організаціях Профспілки, разом з профкомами  підбирає і призначає їх;

            18. організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу первинних, об’єднаних первинних, міських, територіальних організацій Профспілки, уповноважених представників Центрального комітету Профспілки;

            19. визначає для усіх організаційних ланок Профспілки єдину фінансову політику в Профспілці: затверджує порядок перерахування членських профспілкових внесків вищим за рівнем виборним органам Профспілки; встановлює територіальним організаціям Профспілки відсоток перерахування ЦК Профспілки від загальної суми отриманих (зібраних) членських внесків;

            20. затверджує бюджет Центрального комітету Профспілки на поточний рік та звіт про його виконання;

            21. визначає основні принципи і порядок управління майном Профспілки та його використання, затверджує відповідні положення;

            22. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, інших підприємницьких структур, кредитних спілок, благодійних фондів Профспілки відповідно до законодавства України;

            23. приймає рішення щодо колективних дій організацій Профспілки на захист прав та інтересів членів Профспілки, організовує проведення відповідних заходів, ініціює виникнення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених чинним законодавством;

            24. скасовує прийняті Президією рішення, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням її виборних органів, а також має право скасовувати рішення будь-якого нижчого за рівнем профспілкового органу чи його керівників, які прийняті із порушенням Статуту Профспілки, чинного законодавства України, рішень вищих за рівнем виборних органів Профспілки;

            25. надає первинним (об’єднаним), регіональним організаціям Профспілки методичну, правову та іншу допомогу;

            26. встановлює нагороди, відзнаки Профспілки, затверджує положення про них;

            27. сприяє вирішенню колективних та індивідуальних трудових спорів (конфліктів) в організаціях Профспілки.

          28. порушує клопотання перед державними органами влади і Федерацією профспілок України про нагородження та відзначення профспілкових активістів;

            29. при необхідності приймає рішення щодо проведення позачергових конференцій територіальних організацій Профспілки;

            30. здійснює інші повноваження, які не належать до виключної компетенції з’їзду;

 Центральний комітет Профспілки може делегувати окремі свої повноваження Президії, голові Профспілки, крім повноважень, делегованих йому з’їздом.

Для виконання своїх статутних завдань Центральний комітет Профспілки утворює постійні та тимчасові комісії, Президію, виконавчий апарат.

Стаття 41.  Президія Центрального комітету Профспілки

У період між засіданнями Центрального комітету Профспілки поточну роботу проводить Президія, яка формується Центральним комітетом Профспілки з його членів, і є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету Профспілки.

Засідання  Президії Центрального комітету Профспілки проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин її складу.

Рішення Президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні при наявності кворуму.

Рішення з питань, що потребують термінового врегулювання, можуть прийматися Президією Центрального комітету Профспілки шляхом опитування.

Президія Центрального комітету Профспілки:

1. організовує діяльність та скликає пленуми Центрального комітету Профспілки;

2. здійснює перспективне та поточне планування роботи Центрального  комітету Профспілки та самої Президії;

3. координує дії організацій Профспілки та контролює виконання рішень з’їзду, Центрального комітету Профспілки, своїх власних рішень, програмних та статутних завдань, рішень національних та міжнародних профоб’єднань, до складу яких входить Профспілка в частині питань, що стосуються Профспілки;

4. вивчає, аналізує та заслуховує звіти про роботу виборних органів територіальних, міських, об’єднаних первинних, первинних організацій Профспілки, узагальнює і поширює практику їх роботи;

5. призначає представників Профспілки для участі в переговорах з укладення галузевих угод і договорів та до складу інших комісій з врегулювання соціально-трудових відносин, розглядає, затверджує та дає доручення щодо їх підписання, заслуховує звіти про хід їх виконання;

6. вносить пропозиції щодо делегування представників Профспілки для участі в управлінні державними фондами соціального страхування;

7. звертається з пропозиціями,  вимогами, заявами до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, добивається їх реалізації;

8. здійснює методичне керівництво технічною і правовою інспекціями праці Профспілки;

9. розглядає, аналізує проекти законів та інших нормативно-правових актів з галузевих, соціально-економічних питань і приймає відповідні рішення;

10. взаємодіє з органами державної влади й управління, органами місцевого самоврядування, громадсько-політичними організаціями;

11. встановлює та розвиває зв’язки, розглядає проекти угод та договорів про співробітництво з профспілками зарубіжних держав, дає доручення на їх підписання, організовує участь в кампаніях міжнародної солідарності;

12. організовує і координує роботу з питань мотивації профчленства, навчання профспілкових кадрів та активу, відпочинку та оздоровлення, гендерної політики, забезпечення духовних потреб членів Профспілки, надає практичну допомогу організаціям Профспілки;

13. аналізує, узагальнює інформацію та статистичну звітність, яка надходить до Центрального комітету Профспілки, та готує відповідні рішення, рекомендації для організацій Профспілки;

14. приймає рішення про вступ у колективний трудовий спір на всеукраїнському галузевому рівні та про проведення масових акцій протесту - зборів, мітингів, демонстрацій,  пікетування, страйків та інших масових дій відповідно до чинного законодавства України;

15. затверджує положення про додаткові пільги та гарантії працівникам профспілкових органів та профспілковим активістам;

 16. організовує та приймає рішення за підсумками конкурсів, оглядів, змагань на кращу організацію профспілкової роботи з різних її напрямків, а також спільних з галузевими асоціаціями та  корпораціями галузевих та фахових конкурсів, оглядів, змагань;

17. приймає рішення про заснування, участь або членство Профспілки в комерційних та некомерційних організаціях;

18. контролює своєчасність та повноту надходження членських внесків від організацій Профспілки;

19. забезпечує виконання фінансових зобов’язань перед об’єднаннями профспілок, інших організацій, членом яких є Профспілка;

20. координує роботу з кадрової політики, затверджує резерв кадрів та вносить пропозиції відносно кандидатур на посади голів територіальних організацій Профспілки;

21. приймає рішення, пов’язані зі здійсненням Профспілкою господарських та фінансових операцій, розпорядженням коштами, майном Профспілки у відповідності із затвердженими кошторисами та рішеннями Центрального комітету Профспілки про придбання або відчуження майна;

22. приймає рішення про нагородження профспілковими відзнаками працівників профорганів, профспілкових активістів, представників соціальних партнерів, а також в рамках міжнародної співпраці та інших випадках;

23. порушує клопотання про нагородження державними та відомчими галузевими нагородами, профспілковими відзнаками об’єднань профспілок профспілкових працівників та активістів, про присвоєння їм почесних звань;

24. виконує інші функції, пов`язані із здійсненням статутних завдань.

Стаття 42. Посадові особи Профспілки

Посадовими особами Профспілки є голова Профспілки та його заступники.

 Для ведення поточної роботи Центрального комітету Профспілки створюється виконавчий апарат.

Стаття 43. Голова  Профспілки

Голова Центрального комітету Профспілки є водночас головою Профспілки і вищою посадовою особою в Профспілці.

Головою Центрального комітету Профспілки може бути обраний громадянин України, який є членом Профспілки і має стаж роботи на виборних посадах в Профспілці не менше 5 років.

Голова Центрального комітету Профспілки може мати заступника (заступників).

Повноваження голови, заступників голови Центрального комітету Профспілки починаються з моменту оголошення рішення про їх обрання і закінчуються в момент вступу інших обраних на ці посади відповідно до цього Статуту осіб.

Голова Центрального комітету Профспілки підзвітний з’їзду, а в період між з’їздами - Центральному комітету Профспілки.

 Голова Центрального комітету Профспілки:

       1. організовує діяльність Профспілки на виконання завдань, вимог Статуту Профспілки, рішень з’їзду, ЦК Профспілки та Президії;

       2. представляє Профспілку без довіреності в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, об’єднаннях громадян, в міжнародних та інших організаціях;

       3. у разі необхідності робить заяви, звернення до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, добивається реалізації висунутих вимог та пропозицій.

       4. скликає Президію Центрального комітету Профспілки, організовує підготовку необхідних матеріалів на з’їзд, засідання ЦК Профспілки  і Президії;

       5. головує на засіданнях Центрального комітету Профспілки та Президії, підписує протоколи засідань і постанови зазначених органів;

       6. завіряє копії документів та зразки підписів посадових осіб територіальних організацій Профспілки для подання до органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, та в інших випадках;

       7. вносить пропозиції про обрання заступників голови Профспілки, визначає їх функціональні обов’язки;

       8. формує апарат ЦК Профспілки в межах асигнувань, передбачених кошторисом, організовує роботу виконавчого апарату і несе відповідальність за її ефективність;

       9. розпоряджається коштами Профспілки в межах асигнувань, передбачених кошторисом і виділених у його розпорядження Центральним комітетом Профспілки або Президією ЦК Профспілки, організовує необхідну господарську діяльність в Центральному комітеті Профспілки, підвідомчих підприємствах і організаціях;

       10. здійснює контроль за використанням профспілкового майна, діяльністю підприємств, установ і організацій, створених за участю Профспілки, вносить пропозиції Президії щодо призначення та звільнення їх керівників;

       11. за рішенням Президії укладає відповідні правочини про відчуження майна Профспілки чи його придбання, передачі в заставу та довгострокову оренду;

       12.   веде особистий прийом членів Профспілки;

       13. розглядає заяви та скарги членів Профспілки, за результатами розгляду приймає відповідні рішення;

       14.  у межах своїх повноважень видає розпорядження;

       15. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки;

За відсутності Голови Центрального комітету Профспілки його функції виконує заступник Голови.

Звільнення Голови Центрального комітету Профспілки, його заступників у зв’язку із закінченням термінів повноважень здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням з’їзду.

Звільнення зазначених осіб за порушення норм Статуту Профспілки, неналежне виконання посадових обов’язків може здійснюватися за рішенням Центрального комітету Профспілки, а звільнення за власним бажанням - за рішенням Президії Центрального комітету Профспілки.

У разі дострокового вибуття Голови, заступника Голови Профспілки, голови Контрольно-ревізійної, Мандатної комісії Профспілки вони можуть обиратися на засіданні відповідного виборного органу Профспілки на термін його повноважень.

РОЗДІЛ VIII. КОШТИ, МАЙНО І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ

ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

Стаття 44. Права Профспілки як юридичної особи

Профспілка є фінансово незалежною, володіє, користується та розпоряджається коштами та майном, які належать їй на правах  власності.

Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження як юридичні особи, набувають цивільних прав та беруть на себе цивільні зобов’язання через свої виборні органи, які діють в межах прав, наданих їй законодавством України та цим Статутом.

Стаття 45.  Джерела надходження (формування) коштів та майна Профспілки

 Активи та доходи Профспілки утворюються з:

            - вступних,  членських  та  цільових внесків;

            - відрахувань дивідендів від діяльності створених Профспілкою, її організаціями фондів, кредитних спілок, товариств і підприємств;

            - коштів та майна, переданого у власність Профспілці громадянами, органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, або такого, що перейшло у власність на правах правонаступництва чи передачі корпоративних прав;

            - коштів та майна, що надійшли від реалізації корпоративних прав Профспілки в результаті господарської діяльності створених за її участю господарських суб’єктів;

            - коштів і майна, набутого після реформування та ліквідації підприємств, установ, організацій та первинних організацій Профспілки;

            - пасивних доходів;

            - коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

            - відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

            - інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Стаття 46.  Членські внески

Члени Профспілки сплачують щомісячно членські внески в таких розмірах:

       1. працюючі – в розмірі одного відсотка від місячної заробітної плати за основним місцем роботи;

       2. учні (студенти) професійних, вищих навчальних закладів – в розмірі одного відсотка від стипендії;

       3. працюючі пенсіонери – в розмірі одного відсотка тільки від заробітної плати;

       4. непрацюючі пенсіонери, учні (студенти), які не отримують стипендії, особи, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми - у розмірі 0,1 відсотка від мінімальної заробітної плати.

 Членські внески не сплачуються з сум оплати листків тимчасової непрацездатності, матеріальної допомоги та субсидій.

Стаття 47.  Майно Профспілки

Профспілка може мати у власності земельні ділянки, будинки, споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, туристські, міські та позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, спортивні та інші заклади, а також грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Профспілки.

Майно Профспілки не підлягає розподілу між членами Профспілки.

Профспілка та її виборні органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями членів профспілки, а члени профспілки не несуть відповідальності за зобов’язаннями профспілки та її виборних органів.

Стаття 48. Використання та розпорядження майном Профспілки

Профспілка та її організації володіють, користуються, розпоряджаються належним їм майном на підставі рішень виборних органів.

Профспілка за рішенням вищих виборних органів може передавати в оперативне управління первинним (об’єднаним), міським і територіальним організаціям Профспілки майно, яке перебуває в її власності.

За членами Профспілки не зберігається право на передане ним у власність Профспілки майно, в тому числі на сплачені профспілкові внески.

У випадку реалізації майна Профспілки кошти спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів власності профспілки, на виконання статутних завдань.

Позбавлення права власності Профспілки, а також права володіння та користування майном, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених чинним законодавством України.

              Стаття 49. Порядок розподілу  коштів Профспілки та напрями їх      

                                 використання

            Усі активи та доходи, зазначені у статті 45 цього Статуту, належать Профспілці.

         Порядок їх розподілу та напрями використання визначаються цим Статутом та Центральним комітетом Профспілки.

Статут визначає, що первинні, об’єднані первинні організації Профспілки, які мають розрахункові рахунки, для здійснення статутної діяльності залишають у своєму розпорядженні не більше 65 відсотків від загальної суми отриманих (зібраних) членських внесків. Решта загальної суми членських внесків перераховується вищій за рівнем організації Профспілки.

Первинні профспілкові організації, які не мають розрахункових рахунків в банківських установах, усю загальну суму отриманих (зібраних) вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу перераховують вищій за рівнем організації Профспілки, яка виконує рішення первинної профспілкової організації про використання частки її членських внесків та інших коштів в загальному кошторисі, а також здійснює бухгалтерський облік, фінансову звітність.

Членські профспілкові внески, зібрані у безготівковому порядку, роботодавець, згідно з чинним законодавством, щомісячно і безоплатно перераховує на рахунки первинної профспілкової організації та вищій за рівнем організації Профспілки у терміни та в розмірах, які затверджуються колективним договором чи окремою угодою між роботодавцем і первиною профспілковою організацією, але не менших, ніж  встановлених цим Статутом.   .

Міські організації Профспілки, які входять до складу територіальних організацій Профспілки, для здійснення їх статутної діяльності перераховують їм не менше 10 відсотків від загальної суми профспілкових внесків.

Організація Профспілки, яка без поважних причин не сплачує в установленому розмірі профспілкових внесків протягом більше, як трьох місяців, за рішенням вищих за рівнем виборних органів може бути позбавлена права на захист інтересів її членів на період до  погашення заборгованості.

Кошти Профспілки витрачаються виборними органами Профспілки усіх рівнів згідно з річними бюджетами та окремими цільовими кошторисами, в межах річного бюджету, який затверджується відповідним пленумом, зборами.

            Не підлягають розподілу отримані доходи (прибутки), майно та активи Профспілки та її організацій або їх частини серед засновників, членів Профспілки, працівників виборних органів Профспілки та її організацій (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів виборних органів Профспілки та її організацій та інших пов’язаних з ними осіб.

           Доходи (прибутки) Профспілки та її організацій використовуються в інтересах  виборних органів Профспілки та її організацій, членів Профспілки виключно для фінансування реалізації мети, завдань, напрямів діяльності, визначених ст.4,5 цього Статуту та фінансування наступних видатків на утримання Профспілки:

- заробітна плата; преміювання; матеріальна допомога; соціально-побутові, оздоровчі та інші виплати  працівникам виборних органів Профспілки та її організацій з нарахуваннями;  службові відрядження по Україні та за кордон; представницькі витрати;  транспортні витрати; банківське обслуговування; оренда, ремонт та утримання службових приміщень; побутова хімія для підтримки порядку приміщень; експлуатаційні витрати; послуги усіх видів зв’язку, Інтернету, Web-сайту; передплату та придбання періодичних видань та літератури; організаційні витрати (канцелярські, поштові, поліграфічні товари та послуги тощо); придбання, оренда, утримання та обслуговування обладнання, транспортних засобів, організаційної та побутової техніки, меблів, інвентарю, атрибутики, комп’ютерних програм; придбання інформаційно-консультаційних послуг; придбання послуг перекладачів (письмові); витрати на охорону праці, техніку безпеки; податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі; на врегулювання спорів у судових органах; винагороди за професійні послуги (адвокатські, нотаріальні, аудиторські, з оцінки майна, архівування тощо); купівля та продаж іноземної валюти, втрати від операційної курсової різниці; інші витрати, спрямовані на утримання Профспілки.

Кошти організацій Профспілки зберігаються на рахунках банківських установ.

 Виборні органи первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки можуть також спрямовувати частину з коштів, отриманих від роботодавця згідно зі ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», на організацію відпочинку і оздоровлення членів Профспілки, їх дітей, членів їх сімей в будь-яких оздоровчих, санаторно-курортних закладах та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, відзначення професійних свят, ювілейних дат, проведення інших масових заходів.

Профспілка сплачує членські внески на статутну діяльність об’єднань профспілок, до яких вона входить, у розмірах і порядку, встановлених виборними органами цих об’єднань.

Виборні органи організацій Профспілки подають фінансову звітність і інформацію, пов’язану з надходженням і перерахуванням членських внесків вищим за рівнем профспілковим органам в порядку і терміни, встановлені Центральним комітетом Профспілки.

Стаття 50. Ведення господарської та фінансової діяльності                                       

                     Профспілкою та її  організаціями

 З метою реалізації статутних завдань профспілка може займатися господарською та фінансовою діяльністю шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, санаторно-курортних, туристських, міських та позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, кас взаємодопомоги, кредитних спілок або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, зберігати вільні кошти на депозитних рахунках в банках, займатися іншою діяльністю, що не заборонена чинним законодавством.

РОЗДІЛ IX. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ І ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

  Стаття 51. Порядок формування та організація роботи Контрольно -                        

                       ревізійних комісій Профспілки та її організацій

Контрольно-ревізійні комісії обираються, а у випадках прямого делегування, затверджуються зборами, конференціями, з’їздом Профспілки на термін повноважень відповідних виборних органів Профспілки і підзвітні органам, що їх обрали.

 В первинній організації Профспілки, яка об’єднує до 15 членів, контрольно-ревізійна комісія може не обиратися; у цьому випадку її обов’язки здійснює уповноважена зборами особа.

Члени виборних органів Профспілки та штатні працівники їх апаратів не можуть бути членами контрольно-ревізійних комісій організацій Профспілки відповідного рівня.

Члени контрольно-ревізійних комісій беруть участь у засіданнях виборних профспілкових органів відповідного рівня з правом дорадчого голосу.

Контрольно-ревізійні комісії самостійно визначають свою структуру, обирають заступника голови, розподіляють обов’язки між своїми членами.

Контрольно-ревізійні комісії мають право на запит і одержання, а орган, який ревізується, зобов’язаний надавати всі необхідні документи, пояснення посадових осіб щодо перевірок і ревізій, можуть залучати кваліфікованих спеціалістів і працівників апаратів виборних профспілкових органів Профспілки за погодженням з їх керівництвом.

На прохання виборного профспілкового органу може здійснюватися  аудиторська перевірка.

У випадку вибуття зі складу контрольно-ревізійної комісії її членів допускається кооптація (дообрання) нових членів за пропозиціями організацій Профспілки.

У разі дострокового припинення повноважень голови контрольно-ревізійної комісії його обов’язки виконує заступник голови.

Стаття 52. Повноваження контрольно-ревізійних комісій Профспілки

                     та її організацій

Контрольно-ревізійні комісії Профспілки та її організацій:

1. здійснюють контроль за дотриманням Статуту Профспілки, діючих в Профспілці інструкцій та положень, рішень керівних органів Профспілки;

2. контролюють своєчасність, повноту надходжень і перерахування у встановлених розмірах членських внесків;

3. перевіряють фінансову діяльність і діловодство, достовірність бухгалтерської, фінансової і статистичної звітності;

4. проводять ревізії виконання бюджетів і кошторисів відповідних органів Профспілки, цілеспрямованість витрат коштів, збереження і доцільність використання майна Профспілки;

5. контролюють господарську діяльність виборних профспілкових органів, а також установ, підприємств, які створені за участю Профспілки та її організацій;

6. роблять висновок щодо проектів  кошторисів, бюджетів і фінансових звітів органів Профспілки та інших фінансових документів;

7. контролюють порядок розгляду органами Профспілки заяв, скарг, листів членів Профспілки і організацій Профспілки;

8. розглядають звернення і пропозиції членів і організацій Профспілки, які надходять  на їх адресу, та приймають рішення.

Стаття 53. Реагування виборних органів Профспілки на акти та приписи

                     Контрольно-ревізійних комісій Профспілки та її  організацій

Ревізії фінансово-господарської діяльності Центрального комітету Профспілки, виборних органів територіальних, міських, первинних (об’єднаних) організацій Профспілки за підсумками року є обов’язковими.

При виявленні фактів нераціонального використання коштів, матеріальних цінностей або фінансових зловживань контрольно-ревізійні комісії інформують про це відповідні виборні профспілкові органи, вносять пропозиції щодо вжиття заходів для усунення порушень і притягнення винних посадових осіб до відповідальності, а в разі необхідності - передають матеріали правоохоронним органам.

Акти та інші приписи контрольно-ревізійних комісій обов’язкові для розгляду та вжиття заходів відповідними виборними органами. Про підсумки розгляду останні зобов’язані в місячний термін проінформувати контрольно-ревізійні комісії.

Стаття 54. Особливості роботи Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, 

                     її територіальних організацій

Контрольно-ревізійна комісія Профспілки здійснює перевірки і ревізії діяльності Центрального комітету Профспілки, координує та надає методичну і практичну допомогу контрольно-ревізійним комісіям міських, первинних, об’єднаних первинних організацій Профспілки, розробляє рекомендації та дає роз’яснення з питань перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності виборних профспілкових органів.

Контрольно-ревізійна комісія Профспілки може перевіряти стан надходження профспілкових внесків і відрахувань на виконання статутних завдань Центральному комітету Профспілки від територіальних організацій Профспілки, має право у разі надходження інформації про порушення або зловживання з фінансових та господарських питань здійснювати перевірки діяльності будь-якої організації Профспілки і створених нею суб’єктів господарювання.

Аналогічні перевірки мають право здійснювати контрольно-ревізійні комісії територіальних організацій Профспілки у міських, первинних, об’єднаних первинних організаціях Профспілки.

РОЗДІЛ X. МАНДАТНІ КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ

ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 55. Порядок формування та організація роботи мандатних комісій Профспілки та її організацій

Мандатні комісії Профспілки, їх голови обираються конференціями первинних, об’єднаних первинних, міських, територіальних організацій Профспілки, з’їздом Профспілки з числа їх делегатів на термін повноважень виборних профспілкових органів.

Мандатні комісії самостійно визначають свою структуру, обирають заступника голови  та розподіляють обов’язки між своїми членами.

У разі дострокового припинення повноважень голови мандатної комісії його обов’язки виконує заступник голови. 

Стаття 56. Повноваження мандатних комісій Профспілки та її організацій

Мандатні комісії в період між з’їздами, конференціями проводять перевірку повноважень членів виборних органів профспілки в разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також  у разі відкликання чи заміни членів виборного органу, вносять щодо них пропозиції на засідання відповідного органу Профспілки.

ХI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 57. Чинність та тлумачення Статуту

Цей Статут набирає чинності з моменту його затвердження з’їздом Профспілки.

В разі виникнення окремих питань (ситуацій), вирішення яких не передбачено цим Статутом, їх розв’язання визначається Центральним комітетом Профспілки або його Президією відповідно до чинного законодавства України, мети та завдань діяльності Профспілки.

Тлумачення з питань застосування цього Статуту здійснює Центральний комітет Профспілки.

Стаття 58. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Зміни і доповнення до Статуту вносяться з’їздом Профспілки, а в період між з’їздами, в разі необхідності, - Центральним комітетом Профспілки.

Стаття 59. Умови і порядок припинення діяльності Профспілки та її організаційних ланок

Профспілка (її організаційні ланки) може припинити свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією (злиттям, поділом, перетворенням) чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Профспілки (її організаційних ланок) приймає з’їзд, конференція, збори та відбувається відповідно до вимог, встановлених законодавством України для неприбуткових організацій.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів з’їзду, конференції, не менше двох третин учасників зборів за наявності кворуму.

З’їзд, конференція, збори приймають рішення про використання майна та коштів Профспілки, призначають ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до чинного законодавства України та рішень з’їзду, конференції, зборів.

При ліквідації організаційних ланок Профспілки активи передаються вищій за рівнем організації Профспілки.

У разі реорганізації Профспілки або її організаційних ланок активи передаються одній або кільком профспілкам.

У разі припинення Профспілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим профспілковим організаціям або зараховується до доходу бюджету.

Припинення чи заборона діяльності Профспілки з інших підстав (примусовий розпуск) можуть здійснюватися лише за рішенням Верховного суду України відповідно до чинного законодавства. У цьому випадку скликається позачерговий з’їзд Профспілки.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Профспілки, а повноваження голови припиняються.

Профспілка або її організаційна ланка вважаються ліквідованими з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

 

 

 

 

 

statut33 

 

list_minusta rishennya_min