ОСНОВНІ  НАПРЯМИ РОБОТИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  НА 2015-2020 РОКИ

 

 

Центральний комітет та інші виборні органи профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі - Профспілка) згідно з своїм Статутом добиваються створення необхідних умов для успішної виробничої діяльності галузевих підприємств, підвищення трудової творчої активності, зміцнення виробничої дисципліни, стимулювання престижу сумлінної праці, захищає права членів Профспілки.

 

      Профспілка сповідує принципи незалежності, демократичності, відкритості та прозорості у своїй діяльності.

     Останніми роками Профспілка, як і весь профспілковий рух України, стикається з значними труднощами та викликами.  

     Найбільш загрозливим для профспілок, для  України, яка нині  охоплена системною економічною кризою, є зменшення економічної активності суб'єктів господарювання, втрата ринку збуту у зв’язку з останніми політичними подіями, скорочення виробництва та, як результат, значне падіння ВВП, зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, припинення фінансування  загальнодержавних програм розвитку житлово-комунального господарства та інших галузей громадського обслуговування, наступ на права  найманих працівників.

     За цих умов  Центральний комітет та виборні органи територіальних і первинних організацій Профспілки докладають чимало зусиль для збереження та сталої роботи галузевих підприємств.

     Підтвердженням цьому є численні звернення профспілкових органів до усіх гілок влади, внесення пропозицій до законів та нормативних актів щодо розвитку житлово-комунального господарства, а також проведення акцій протесту з приводу недостатньої уваги владних структур до проблем суб’єктів господарювання цієї життєво важливої  галузі.

     Виборні органи Профспілки стали активними провідниками Женевської хартії «За якісне та доступне громадське обслуговування», головним постулатом якої є висновок про те, що мир,  злагода та спокій панують у тих країнах, де забезпечуються гідна  та безпечна праця, справедливий розподіл багатств, стабільні, доступні та якісні послуги.                               

     Керуючись положеннями Хартії ЦК Профспілки виступив ініціатором прийняття Федерацією профспілок України аналогічної цільової програми, реалізація якої, окрім основної своєї мети щодо запровадження сучасних соціальних стандартів, передбачає послідовну роботу з владою, соціальними партнерами  щодо виведення з кризового стану індустріальної та інфраструктурної галузей.     

     В якості аргументів на користь ідеї підвищення якості громадського обслуговування ЦК Профспілки пропагує досвід розвинутих країн, які в складних економічних умовах сконцентрували та спрямували значні ресурси у ті галузі, які залучають максимальну кількість інших сфер економіки та сприяють створенню нових робочих місць, заощадженню енергоресурсів, збереженню довкілля та упередженню екологічних і техногенних катастроф, аварій.

     Для досягнення своїх цілей та мети щодо захисту прав членів  Профспілки профспілкові органи використовують насамперед соціальний діалог, переговорний процес та укладення угод і договорів.

     До правозахисної роботи у Профспілці залучено понад 700 громадських інспекторів, силами яких щороку здійснюється близько тисячі перевірок дотримання роботодавцями законодавства про працю та поновлюються трудові права  десятки тисяч членів Профспілки; через суди працівникам повертаються значні суми незаконно утриманих або невиплачених коштів.

     Виборні органи Профспілки приділяють значну увагу відпочинку і оздоровленню членів Профспілки та їх сімей, гуманітарним питанням.

     Однак, зовнішні та внутрішні фактори, політична нестабільність, недостатній рівень культури сторони власників підприємств щодо ведення соціального діалогу, ігнорування владою справедливих вимог профорганів щодо підвищення добробуту людей праці та  впровадження  сучасних соціальних стандартів негативно позначається на мотивації профчленства та ослаблює профспілковий рух.

     В системі галузевої Профспілки сформувалось чимало інших проблем, до яких можна віднести: ліквідацію первинних профспілкових організацій у зв’язку з реформуванням окремих галузей, зміною форми власності підприємств, постійне  скорочення профспілкового членства, слабке фінансове забезпечення діяльності виборних профорганів середнього та вищого рівня.

    Усе це зумовлює необхідність змін у завданнях та визначення пріоритетів діяльності виборних профспілкових органів усіх рівнів.

    За нинішніх політичних, економічних та соціальних умов основними напрямами роботи Профспілки з’їзд визначає:

 1. У сфері захисту трудових, соціально - економічних умов та інтересів членів Профспілки

     1.1. - пошук шляхів  та застосування різних методів щодо підтримки галузевих підприємств, забезпечення  їх сталої роботи, беззбитковості і розвитку, фінансової стабільності;

     1.2. - участь у розробленні проектів  законодавчих і нормативно-правових актів, які стосуються розвитку житлово-комунальної та побутової сфери;

     1.3. - співпраця з народними депутатами, фракціями Верховної Ради України, з іншими органами влади та місцевого самоврядування, з галузевими асоціаціями і іншими громадськими об’єднаннями з питань реформування сфери  громадського обслуговування та її підтримки;

    1.4. - проведення кампаній «За якісне та доступне громадське обслуговування», «За право людини на чисту питну воду» для покращення добробуту населення та належного соціального захисту працівників галузей, об’єднаних Профспілкою;

    1.5. - участь у переговорах  та укладенні Генеральної угоди між профспілками, роботодавцями й Урядом, включення до неї зобов’язань сторони власників, які прямо чи опосередковано стосуються соціально-економічного захисту працівників сфери обслуговування;

    1.6. - розробка та  укладення галузевих угод та колективних договорів, контроль за їх виконанням, реалізація прав найманих працівників та їх представницьких органів (профкомів, цехкомів, профорганізаторів) на участь в управлінні підприємствами;

    1.7. - боротьба за підвищення розміру заробітної плати відповідно до зростання вартості життя, за своєчасну виплату зарплати;

    1.8. - удосконалення нормування і тарифікації праці, нормативів чисельності та норм обслуговування для працівників галузей;

    1.9. - відстоювання повної та продуктивної зайнятості, запобігання масовим звільненням, сприяння організації підготовки та перепідготовки працівників відповідно до потреб виробництва, підвищенню кваліфікації.

 2. У сфері захисту прав членів Профспілки на охорону праці та здоров’я

    2.1. - сприяння через громадський контроль забезпеченню належних умов та охорони праці на виробництві, робочих місцях, екологічній безпеці та охороні навколишнього середовища;

     2.2. - посилення потенціалу технічної інспекції Профспілки за рахунок профспілкових коштів та інших джерел, розширення її повноважень, підвищення рівня знань фахівців та чинних представників Профспілки з охорони праці, інспекторів;

    2.3. - участь виборних органів Профспілки, профактивістів в формуванні  програм з охорони праці та здоров’я, відповідних розділів галузевих та регіональних угод, колективних договорів;

    2.4. - взаємодія профорганів з органами державного нагляду за охороною праці і створенні здорових і безпечних умов роботи, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

    2.5. - участь представників профспілкових органів у проведенні атестації робочих місць на відповідність вимогам та нормам охорони праці у розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

    2.6. - забезпечення громадського контролю за дотриманням проектних рішень щодо здорових та безпечних умов праці при будівництві та реконструкції виробничих приміщень; 

    2.7. - контроль за належним фінансуванням та виконанням роботодавцями заходів з охорони праці, атестації робочих місць, організації медичних оглядів, зменшення кількості працюючих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам;

    2.8. - сприяння членам Профспілки у відшкодуванні роботодавцями шкоди, заподіяної їм в процесі виконання  виробничих завдань;

    2.9. - сприяння в організації санаторно-курортного лікування і відпочинку членів Профспілки та їх родин;

    2.10. - сприяння у збереженні та розвитку  відомчих оздоровчих закладів, дитячих таборів відпочинку та інших об’єктів соціального  призначення (медпункти, їдальні,  буфети, клуби, спортмайданчики, бібліотеки тощо);

    2.11. - представлення інтересів застрахованих осіб в фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 3. У сфері правового захисту членів Профспілки

    3.1. - забезпечення  спілчан безоплатною юридичною допомогою та консультаціями з трудового, житлового та пенсійного законодавства;

    3.2. - забезпечення профспілкових організацій нормативними документами з організації оплати , охорони праці та профспілкової роботи;

    3.3.  -  системна експертно-аналітична робота над проектами законів та інших нормативно-правових актів, соціально-економічне обґрунтування позиції Профспілки щодо їх положень, налагодження активної співпраці з народними депутатами з метою підтримки ініціатив та пропозицій профспілкових органів;

    3.4. - організація юридичного  навчання  голів профкомів та профспілкового активу, членів комісій з трудових спорів;

    3.5. - проведення правової експертизи статутів підприємств, положень угод, колективних договорів суб’єктів господарювання;

    3.6. - попередження порушень і виникнення колективних трудових  спорів шляхом поглиблення практики соціального діалогу та  юридичного супроводження переговорного процесу з укладення колективних договорів;

    3.7. - представництво інтересів членів Профспілки та профспілкових  організацій у судах, інших органах державної влади та  місцевого самоврядування;

    3.8. - співпраця з Державною інспекцією праці та Національною службою посередництва та примирення з питань створення соціальної стабільності в трудових колективах та усунення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями;

    3.9. - правове супроводження мітингів, демонстрацій, страйків та інших  акцій масового протесту у разі ігнорування власниками підприємств або  уповноваженими іншими особами законних вимог членів Профспілки;

    3.10.         - правова оцінка випадків порушення норм законодавства, надання допомоги членам Профспілки щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

 

4. У гуманітарній сфері

    4.1. - забезпечення через різні форми культурно-масової роботи збереження та розвиток традицій української національної культури, народної творчості, трудових династій;

    4.2. - включення до колективних договорів заходів щодо збереження розвитку матеріальної бази для проведення  культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи;

    4.3. - організація спортивних    змагань на підприємствах та спартакіад СТ «Спартак», сприяння туризму, діяльності гуртків художньої самодіяльності та інших творчих колективів;

    4.4. - організація та участь у благодійних акціях для дітей із           малозабезпечених родин, дітей-інвалідів, організація професійних свят тощо.

 

5. У сфері модернізації, організаційного та фінансового зміцнення    Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства

 

    5.1. - поширення ідеології сучасного профспілкового руху, основою якого є самоорганізація працівників для захисту своїх прав та інтересів,  усвідомлене членство у Профспілці;

    5.2. - підтримання об’єднавчих процесів у національному, профспілковому русі, поглиблення співпраці з іншими профспілками та профоб’єднаннями на принципах взаємоповаги, добровільності, рівності та солідарності;           

    5.3. - запровадження нових методів і форм роботи, посилення внутрішньої профспілкової дисципліни,  залучення до профспілкової діяльності жінок, молоді, представників основних професій, створення системи соціального захисту профспілкових працівників і активістів;

    5.4. - застосування додаткових стимулів для членів Профспілки, включення до колективних договорів зобов’язань щодо підвищення кваліфікації, одержання нової професії та вищої освіти, проведення свят, конкурсів, змагань та інших культурно-масових заходів, ініціювання нагородження кращих профактивістів державними нагородами, галузевими та профспілковими відзнаками;

    5.5. - підвищення рівня кваліфікації працівників профорганів, створення  ефективного  резерву кадрів, залучення до профспілкової діяльності молоді, працівників, здатних  працювати в нових економічних і соціальних умовах та послідовно і принципово відстоювати позицію Профспілки;

   5.6. - залучення до Профспілки працівників новостворених галузевих підприємств різних форм власності;

   5.7. - оперативне та всебічне інформування спілчан про діяльність профспілкових органів, вдосконалення та розвиток системи засобів інформації Профспілки;

   5.8. - узагальнення та поширення досвіду профспілкової роботи виборних органів Профспілки усіх рівнів, проведення соціологічних досліджень з актуальних проблем діяльності Профспілки  та інформування про їх результати спілчан;

   5.9. - видання книг, бюлетенів, буклетів, листівок, відеоматеріалів про діяльність профспілкових органів;

   5.10. - формування єдиної фінансової політики, переорієнтація профспілкових бюджетів усіх організаційних ланок Профспілки на виконання статутних та програмних завдань, посилення основних її захисних функцій;

   5.11. -  акумулювання профспілкових коштів з метою розвитку інформаційної діяльності, зміцнення матеріальної бази та створення страйкових фондів;

   5.12. - посилення контролю за дотриманням керівниками підприємств чинного законодавства  щодо своєчасного перерахування Профспілці у повному обсязі профспілкових внесків та коштів на культурно-масову роботу;

   5.13. - здійснення заходів із зменшення навантаження на профспілкові бюджети через фінансування окремих витрат за рахунок коштів роботодавців шляхом внесення відповідних положень до колективних договорів;

   5.14.           - пошук додаткових джерел фінансування бюджетів профспілкових  організацій для вирішення соціальних питань та виконання статутних завдань Профспілки.

 

6. У сфері міжнародної діяльності

 

    6.1. - інтеграція до міжнародного профспілкового руху, поглиблення співпраці з Інтернаціоналом громадського обслуговування, Європейською Федерацією профспілок громадського обслуговування і зміцнення своєї позиції та посилення впливу в цих профспілкових об’єднаннях;

    6.2. - вивчення й використання позитивного досвіду міжнародних профорганізацій і, перш за все, в таких питаннях, як : розв’язання  фінансово-економічних проблем, мінімізація негативних наслідків глобалізації та приватизації підприємств сфери громадського обслуговування, підготовка і перепідготовка кадрів та профактиву; залучення молоді до профспілкового руху, гендерна рівність;

    6.3. - поглиблення двосторонніх зв’язків зі спорідненими профспілками Співдружності Незалежних Держав (СНД) та організаціями, які  входять до Інтернаціоналу громадського обслуговування PSI), організація обміну делегаціями, друкованими матеріалами тощо. 

_____________________________