_1

 

         ГАЛУЗЕВА УГОДА

 

між Центральним правлінням Українського товариства

сліпих та Центральним комітетом профспілки працівників

житлово- комунального господарства, місцевої промисловості,

побутового обслуговування населення України на 2016 - 2018 роки

1.  Загальні положення

 1.1.Дана галузева угода укладена між Центральним правлінням Українського товариства сліпих /надалі ЦП УТОС/ та профспілкою працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (надалі – Галузева Профспілка України), на 2016-2018 роки, що разом іменуються Сторонами Галузевої угоди.

1.2. Сторони Галузевої угоди діють відповідно до Конституції України, законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», інших законів, підзаконних правових актів України, норм міжнародного права та  своїх Положень і Статутів.

1.3. Дія Галузевої угоди спрямована на забезпечення стабільної та якісної роботи підприємств, установ та організацій УТОС, є чинним актом соціального діалогу, який встановлює мінімальні і обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних переговорів галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.

1.4. Галузева угода не обмежує права  підприємств і організацій УТОС на розширення соціальних гарантій і пільг за рахунок власних коштів. Ці питання регулюються колективними договорами на місцях.

1.5. Прийняті Кабінетом Міністрів України, за погодженням з іншими сторонами соціального діалогу, нормативно-правові акти, а також норми і положення Генеральної угоди, які забезпечують більш високі трудові і соціальні гарантії, ніж передбачені Галузевою угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями Галузевої угоди.

1.6. Положення Галузевої угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, що перебувають у сфері дії Сторін.

1.7. Галузева угода набуває чинності з дня її підписання  Сторонами і діє до укладення нової Галузевої угоди або перегляду цієї Галузевої угоди.

 

2. Забезпечення стабільної та якісної роботи підприємств,

установ та організацій УТОС.

 2.1.  Сторони домовились :

 2.1.1. Максимально використовувати свої повноваження, визначені законодавством, положеннями, статутними та іншими документами для забезпечення сталої роботи та подальшого розвитку  підприємств УТОС .

 2.1.2. Напрацьовувати пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників та добиватися  їх реалізації на державному, територіальному та місцевому рівнях.

 2.1.3. Забезпечувати формування стратегії та прогнозування розвитку Товариства для найбільш ефективного ведення господарства, нарощування виробничого та економічного потенціалу.

  2.1.4. Аналізувати проблеми підприємств УТОС та вносити спільно пропозиції щодо їх розвязання відповідним державним органам влади.

2.1.5. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, зростання прибутку, запобігання скороченню обсягів виробництва.

 2.2. ЦП УТОС разом із керівниками підприємств і організацій УТОС зобов’язуються :

2.2.1. Забезпечувати формування стратегії та прогнозування розвитку підприємств Товариства для найбільш ефективного ведення господарства, нарощування виробничого та економічного потенціалу.

2.2.2. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, зростання прибутку, запобігання скорочення обсягів виробництва і працівників.

2.2.3. Сприяти підприємствам і організаціям в отриманні замовлень на виготовлення продукції для державних потреб України.

2.2.4. Надавати підприємствам і організаціям УТОС допомогу в пошуку  та освоєнні нових виробів, прийнятних праці сліпих, в реалізації виробленої продукції.

2.2.5. Надавати підприємствам і організаціям постійну методичну,  консультативну і правову допомогу з організації економічної роботи і господарської діяльності.

2.2.6. Розглядати пропозиції профспілок щодо  застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу до керівників підприємств і організацій, на яких допущена заборгованість із виплати заробітної плати.

2.2.7. Вживати заходів щодо збереження цілісності і галузевого принципу Українського товариства сліпих.

2.2.8. Не допускати на підприємствах і в організаціях звільнень працюючих за ініціативою адміністрації з мотивів інвалідності.

2.2.9. Здійснювати обов’язкове працевлаштування випускників шкіл для сліпих і слабозорих.

2.2.10. Систематично контролювати фінансовий стан підприємств, попереджати і не допускати їх неплатоспроможності і рішень господарських судів про визнання підприємств і організацій банкрутами.

2.3. Галузева Профспілка України  зобов’язується :

2.3.1.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на підприємствах  і організаціях УТОС.

 3. Оплата та нормування праці

            3.1. Сторони затверджують наступні мінімальні обов’язкові гарантії в оплаті та нормуванні праці для  підприємств і організацій  УТОС:

           3.1.1. Мінімальний розмір місячної тарифної ставки робітника І-го розряду має встановлюватись у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

           3.1.2. Єдині місячні і годинні тарифні ставки для робітників відрядників і працівників з почасовою оплатою праці.  

 3.1.3. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств і організацій УТОС згідно з додатком 2 до цієї угоди.

3.1.4.  Орієнтовний перелік професій та посад працівників підприємств та організацій УТОС з ненормованим  робочим днем згідно з додатком 3 до цієї угоди.

         3.2. Сторони визначають, що:

3.2.1. Організація праці та її оплата на підприємствах і в організаціях УТОС  здійснюється відповідно до Закону України «Про оплату праці», Кодексу законів України про працю, нормативно-правових актів з питань оплати праці, Генеральної, цієї угоди та територіальних угод.

3.2.2. Умови формування фондів оплати праці на підприємствах визначаються у колективному договорі згідно з чинним законодавством.

3.2.3. Індексація  заробітної плати та її компенсація у зв'язку з порушенням термінів її виплати проводиться відповідно до чинного законодавства.

3.2.4. Виплата заробітної плати працівникам підприємств УТОС проводиться  регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

3.2.5. У разі наявності на підприємстві заборгованості із виплати заробітної плати працівникам надаються щомісяця витяги з розрахункової відомості (особового рахунка) із заробітної плати з даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати.

3.3. Сторони рекомендують сторонам соціального діалогу укладати колективні договори та передбачати в них конкретні зобов’язання щодо :

3.3.1. Формування фондів оплати праці  з урахуванням обсягів виробничої діяльності, чинних норм обслуговування і нормативів чисельності, продуктивності праці та індексу зростання цін і коригувати його за умови збільшення обсягів виробництва (послуг) або підвищення продуктивності праці, рівня якості робіт та послуг, а також законодавчого підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

3.3.2. Встановлення форми і системи оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням  норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою або територіальними угодами.

3.3.3. Встановлення конкретних розмірів основної заробітної плати (тарифні ставки, відрядні розцінки, посадові оклади) з урахуванням посади, що обіймається, кваліфікації працівника, складності і умов роботи за виконану місячну, денну, годинну норму праці (обслуговування) з дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством і цією Угодою.

3.3.4. Розрахунку мінімальної годинної  тарифної ставки виходячи із середньомісячної норми часу, визначеної відповідно до встановленої законодавством норми тривалості робочого часу.

3.3.5. Встановлення  конкретних розмірів доплат, надбавок, премій, винагород, інших виплат, що стимулюють підвищення продуктивності праці, виконання роботи понад установлені норми праці, підвищення якості продукції (послуг), за особливі умови праці, зниження виробничих затрат тощо в залежності від результатів роботи працівника або його особистого вкладу в кінцеві результати роботи підприємства.

3.3.6. Визначення переліку категорій працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення.

3.3.7. Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій професіоналам і фахівцям за результатами атестації.

3.3.8. Проведення класифікації робіт за відповідними тарифними розрядами, віднесення робітників до певних кваліфікаційних розрядів, а керівників, професіоналів і фахівців до кваліфікаційних категорій згідно з тарифно-кваліфікаційними довідниками з урахуванням консультацій з профспілковими органами.

3.3.9. Здійснення заходів, спрямованих на збільшення витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт і послуг.

3.3.10. Оптимального рівня співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників до 70 відсотків.

3.3.11. Встановлення для працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі чи підприємства, умови оплати праці з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва.

3.3.12. Нормування праці робітників на підставі чинних галузевих та міжгалузевих норм і нормативів з праці.

3.3.13. Впровадження технічно обґрунтованих норм і нормативів для всіх категорій працюючих.

3.3.14. Опрацювання та затвердження трудових нормативів видів робіт; у разі відсутності на них технічно обґрунтованих норм виробітку або якщо  умови технології і організації цих робіт не відповідають умовам, закладеним у міжгалузевих і галузевих нормах і нормативах,  затвердження їх за погодженням з профспілковим комітетом.

3.3.15. Проведення перегляду норм виробітку (часу), нормативів чисельності, змін умов праці при наявності економічного та технічного обґрунтування за погодженням з профспілковими комітетами.

3.4. Сторони домовились:

3.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавчих та нормативних актів про оплату праці, колективних договорів, цієї Угоди на підприємствах, установах та організаціях УТОС. У разі виникнення на них заборгованості із виплати  заробітної плати терміном понад один місяць вживати ефективних заходів до її ліквідації.

            3.4.2. Застосовувати на період подолання фінансових труднощів, але не більш як шість місяців на рік, норми оплати праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або територіальними угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці.

         3.4.3. Окремим висококваліфікованим працівникам, які зайняті на особливо важливих, відповідальних роботах, надати можливість  встановлювати місячні оклади замість тарифних ставок.

 3.5. Галузева Профспілка України зобов‘язується :

3.5.1. Використати усі засоби впливу для повної ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати.

3.5.2. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах і в організаціях  УТОС законодавства про працю, в тому числі за виплатою заробітної плати.

3.5.3. Взаємодіяти у вирішенні питань реалізації права на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду.

3.5.4. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам профспілки у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів і судах.

3.5.5. Надавати працівникам - членам профспілки безкоштовну правову допомогу, проводити консультації з питань зайнятості, у разі потреби представляти інтереси членів профспілки для захисту їх трудових прав у судових органах.

                                                4. Режими праці та відпочинку

           4.1. Сторони встановлюють для усіх підприємств УТОС наступні обов’язкові гарантії з питань організації режиму праці та відпочинку:

4.1.2. Тривалість робочого часу для всіх категорій працівників згідно з чинним законодавством України.

4.1.3. Рішення щодо запровадження неповного робочого дня (тижня) приймаються після попередніх переговорів з профспілковою стороною колективного договору з додержанням вимог, передбачених статтею 32 КЗпП України. Результати переговорів оформляються  протоколом і є підставою для прийняття рішення на обумовлених умовах та порядку.

4.1.4. Надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (статті 7 і 8 Закону України «Про відпустки»)  працівникам, зайнятим у несприятливих умовах праці за Списками виробництв, цехів, професій і посад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97р №1290 (додаток № 1 і  № 2).

4.1.5. Надання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше, ніж встановлена чинним законодавством.

            4.1.6. Надання додаткової оплачуваної відпустки до 7 календарних днів, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність  у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.

4.2. Сторони визначають Орієнтовний перелік робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток 7 до цієї угоди).

4.3. Сторони домовились :

4.3.1.    Сприяти усіма наявними засобами дотриманню на підприємствах і в організаціях УТОС законодавства про працю та міжнародних норм, спрямованих на продуктивну працю, створення умов для повноцінного відпочинку працівників, як необхідного фактору відновлення працездатності.

         4.3.2. Здійснювати контроль відповідно до  законодавства  про працю, інших законодавчих та нормативних актів, що стосуються трудових відносин, робочого часу, режиму праці і відпочинку, виконанню положень Галузевої угоди,  обмінюватися інформацією з цих питань та вживати заходів щодо усунення виявлених порушень.

          4.3.3. Забезпечити працівникам підприємств та організацій надання щорічної основної відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів, а інвалідам І та ІІ групи не менше 30 календарних днів, інвалідам ІІІ групи не менше 26 календарних днів.

4.3.4. Чергування працівників у вихідні та святкові  дні погоджувати з відповідними профспілковими комітетами та компенсувати ці дні згідно з чинним законодавством.

            4.4. Сторони рекомендують підприємствам і організаціям УТОС обумовлювати в колективних договорах :

            4.4.1. Порядок встановлення вихідних днів.

4.4.2. Час початку і закінчення роботи, багатозмінний режим роботи, поділ робочого дня на частини у випадках, передбачених законодавством, застосування підсумованого обліку робочого часу.

4.4.3. Встановлення при багатозмінному режимі роботи вихідних днів у різні дні тижня по черзі кожній групі працівників відповідно до затвердженого графіка змінності.

4.4.4. Встановлення меншої норми тривалості робочого часу за рахунок прибутку.

4.4.5. Встановлення тривалості робочої зміни понад 8 годин (крім працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку та колективним договором.

4.4.6. Надання додаткових порівняно з законодавством днів щорічних відпусток для деяких категорій працівників за рахунок власних коштів.

4.4.7. Список професій і посад, для яких може застосовуватися ненормований робочий день і конкретний термін додаткових відпусток.

4.4.8. Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки  залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників  із шкідливими і важкими умовами праці. За особливий характер праці - від часу зайнятості працівників у відповідних умовах.

          4.4.9. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда,  яка усиновила дитину, одинокій  матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка  взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних надається щорічно  додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

          За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

          Зокрема, згідно із статтею 1 Закону України « Про охорону дитинства» та статтею 2 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

        Згідно з пунктом 2 статті 243 Сімейного кодексу України опіка встановлюється над дитиною, яка досягла чотирнадцяти років, а піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

         Отже, жінка, яка має дитину-інваліда; усиновлену дитину; одинока мати, яка виховує дитину без батька; батько, який виховує дитину без матері, прийомні батьки та піклувальники, мають право на соціальну додаткову відпустку до досягнення дитиною 18 річного віку (Повноліття. Особа, яка взяла дитину під опіку – до досягнення дитиною чотирнадцятирічного віку.

       4.4.10. Встановлення  за наявності власних коштів окремим  категоріям працівників (багатодітним, тим хто утримує дитину - інваліда, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері, опікунам, молоді, ветеранам)  встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, додаткових днів відпусток тощо.

 4.4.11. Перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

4.4.12. Можливість  надання додаткових порівняно з законодавством видів відпусток для деяких категорій працівників за рахунок власних коштів підприємства.

            4.4.13. Надання оплачуваного  дня працівникам підприємств в дні їх ювілейних дат від дня народження.

            4.4.14. Встановлення 1 вересня неробочим оплачуваним днем для батьків, діти яких навчаються в 1 – 4 класах.

4.5. Галузева Профспілка України зобов’язується:

4.5.1. У разі виявлення порушень законодавства про працю надавати Стороні власника подання про усунення цих порушень відповідно до наданих виборним профспілковим органам повноважень.

4.5.2. При грубих порушеннях та ігнорування вимог профорганів щодо усунення порушень трудового законодавства – надсилати  повідомлення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальним державним інспекціям, органам прокуратури, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини та іншим органам.

            4.5.3. Надавати допомогу працівникам у складенні позовних заяв до суду, інших процесуальних документів, необхідних у відстоюванні їх законних трудових прав.

 

5. Охорона праці

         5.1. Сторони встановлюють для працівників підприємств і організацій  УТОС наступні  обов’язкові гарантії в питаннях організації охорони праці:

5.1.1. Створення на робочих місцях умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

5.1.2. Забезпечення функціонування системи управління охороною праці відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці».

5.1.3. Реалізацію заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, Генеральною та територіальними угодами.

5.1.4. Реалізацію комплексу заходів щодо соціального захисту працюючих згідно із законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Сторони рекомендують підприємствам і організаціям УТОС окрім виконання вимог з питань охорони праці, передбачених законодавством та нормативно-правовими актами,  за наявності власних коштів включати до колективних договорів додаткові заходи  щодо:

5.2.1 Досягнення витрат на охорону праці у розрахунку на кожного працівника не нижче суми мінімального розміру оплати праці.

5.2.2. Надання додаткових компенсацій працівникам, якщо вони зайняті на важких роботах та на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.

5.2.3. Поступового вивільнення жінок з робіт із шкідливими умовами праці.

5.2.4. Визначення особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки.

5.2.5. Надання додаткових пільг постраждалим при нещасних випадках, профзахворюваннях, та у разі їх загибелі членам їх сімей.

5.2.6. Створення умов для організованого проходження періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

5.2.7. Запобігання поширення епідемії ВІЛ/Сніду у виробничому середовищі та запобігання дискримінації працівників за ВІЛ-статусом.

5.2.8. З метою поліпшення медичного обслуговування працівників підприємств УТОС здійснювати в межах наявних коштів заходи по створенню нормальних умов для функціонування медпунктів і проведення в них лікувально-профілактичних заходів шляхом їх розширення і реконструкції у відповідності до санітарних норм, сприяти оснащенню їх лікувально-діагностичною апаратурою, інструментарієм, медустаткуванням.

 5.2.9. Звільнення від основної роботи зі збереженням середнього заробітку представників профспілок з питань охорони праці для виконання громадського контролю

5.2.10. Проведення навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів.

5.3. Сторони домовилися :

            5.3.1. Проводити єдину організаційно – технічну політику з питань створення здорових і безпечних умов праці та виробничого побуту, запобігання аварій, травматизму і профзахворювань.

5.3.2. Сприяти запровадженню страхування працівників відповідно до Закону України “ Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності “.

5.3.3.Рекомендувати адміністраціям підприємств та організацій  та профспілковим комітетам відповідно до Закону України “Про охорону праці” забезпечувати періодичність підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років та загальні витрати коштів  на ці цілі передбачати відповідно до потреб виробництва та вимог актів законодавства.

            5.3.4. Вживати заходів  щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх права на пільги та компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

5.3.5. Забезпечувати працівників необхідним спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту  відповідно до нормативів та колективного договору.

                     Встановлювати пільги та компенсацію працівникам за несприятливі умови праці в розмірах, визначених чинним законодавством, але не нижче за передбачені цією Угодою.

5.3.6. Надавати всіляку допомогу і підтримку непрацюючим  інвалідам,  які стали інвалідами внаслідок травм, отриманих  на виробництві, і профзахворювань.

  5.4. Галузева Профспілка України через свої виборні органи забезпечує:

 5.4.1. Затвердження представників профспілок з питань охорони праці та організацію їх навчання.

 5.4.2. Здійснення громадського контролю за дотриманням на підприємствах  і в організаціях  Закону України «Про охорону праці».

 5.4.3. Надання юридичної, методичної і практичної допомоги працюючим, звільненим з роботи, з питань відшкодування шкоди і сплати страхових виплат у разі ушкодження їхнього здоров’я на виробництві.

  5.4.4. Захист прав та законних інтересів працівників під час вирішення спорів з питань охорони праці, протидію безпідставному звинуваченню потерпілих на виробництві, відмові роботодавця у складенні акту установленої форми.

  5.4.5. Інформування відповідних органів виконавчої влади, органів державного нагляду за охороною праці, прокуратури про факти порушень законодавства України з питань охорони праці, усунення яких потребує державного втручання, та при необхідності внесення подань щодо розгляду цим органами питання про відповідність займаній посаді, або притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення нормативно-правових актів з охорони праці.

                6. Регулювання зайнятості  

          6.1. Сторони встановлюють наступні мінімальні обов’язкові гарантії в питаннях зайнятості для підприємств і організацій УТОС :

6.1.1. Працівникам, вивільнюваним з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, протягом 2 років забезпечується переважне право на укладення трудового договору у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.                  

6.1.2. Переважне право працевлаштування на вакантні посади на підприємствах і в організаціях надається працівникам, які підпадають під скорочення  штату.

6.1.3. Працівникам, попередженим про звільнення за п. 1. ст. 40 КЗпП України, надається не менше 8 годин на тиждень протягом останнього місяця для пошуку роботи у робочий час зі збереженням тарифної ставки.

6.1.4 Працівникові, який після закінчення навчального закладу вперше поступив на роботу на підприємство (перше робоче місце), надається одноразова матеріальна допомога у розмірі не менше одного окладу (тарифу) за трудовим договором.

6.1.5. Молодим працівникам, які без відриву від виробництва навчаються профільним і необхідним для підприємства професіям (спеціальностям), здійснюється доплата.

 6.1.6. Випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на замовлення чи за договорами з підприємствами і організаціями, гарантується обов'язкове працевлаштування на цих підприємствах і в організаціях.

6.2. Сторони рекомендують підприємствам і організаціям  УТОС передбачати в колективних договорах :

6.2.1. Збереження  за працівниками, що направляються на перепідготовку з відривом від виробництва у зв'язку із скороченням штатів, середню заробітну плату на встановлений період навчання за рахунок валових витрат.

6.2.2. Заходи з ефективного використання робочої сили, скорочення непродуктивних втрат робочого часу.

6.2.3. Обов'язки адміністрації щодо забезпечення підготовки до роботи робочих місць, обсягів робіт і зайнятості працівників.

6.2.4. Заходи щодо професійної підготовки і перепідготовки працівників, що вивільнюються, до настання строку розірвання трудового договору, створення страхових фондів на випадок безробіття.

6.2.5. Обсяги професійного навчання працівників та загальних витрат коштів на цю мету відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства.

6.2.6. Здійснення підготовки кадрів в навчальних закладах на договірних умовах, навчання другим та суміжним професіям, підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років.

6.2.7. Зобов’язання щодо соціально-економічного захисту молоді та розвитку молодіжного руху.

6.2.8. Закріплення за молодими працівниками наставників зі складу висококваліфікованих працівників.

6.2.9. Укладення договорів з навчальними закладами про співробітництво, зокрема щодо організації практики для студентів та надання шефської допомоги у проведенні молодіжних заходів. Здійснення керівникам практики від підприємства доплати у розмірі 10% посадового окладу за керівництво практикою.  

6.2.10. Надання фінансової допомоги молодим подружжям, що вперше взяли шлюб.                   

6.2.11. Зобов’язання щодо проведення консультацій з профкомом щодо запобігання звільненню або пом’якшенню несприятливих наслідків звільнення з об’єктивних причин.

6.2.12. Створення  спільно з профспілковими комітетами наглядових комісій з питань дотримання законодавства та соціального захисту вивільнюваних працівників у разі банкрутства, санації або ліквідації підприємства.

6.2.13. Розширення можливостей для повної та продуктивної зайнятості, запобігати  масовому звільненню працівників та  визнати критерієм масового звільнення  - понад 5 відсотків від загальної кількості працівників підприємства протягом року.

6.2.14. Розгляд питань щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання або зміни форми власності тільки за участю профспілкового органу. У разі виникнення об'єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працюючих, здійснювати попереднє (не менше ніж за 3 місяці) письмове повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають вивільненню.

7. Соціальні гарантії

7.1. Сторони встановлюють наступні мінімальні обов’язкові соціальні гарантії для працівників підприємств і організацій УТОС :

  7.1.1. Виплату коштів у разі банкрутства або ліквідації суб’єктів господарювання працівникам усіх компенсацій, передбачених чинним законодавством.

7.2. Сторони рекомендують підприємствам і організаціям УТОС встановлювати в колективних договорах наступні гарантії, заохочувальні та компенсаційні виплати:

  7.2.1. Надання відпусток за сімейними обставинами (одруження, народження дитини, смерть рідних, близьких, родичів та інші випадки).

  7.2.2. Здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах, профілакторіях, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, часткова компенсація або допомога у придбанні продуктів харчування.

7.2.3. Надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, виділення за пільговими цінами палива для опалення приватних будинків, будівельних матеріалів у разі індивідуального будівництва.

7.2.4. Здешевлення вартості утримання дітей у дошкільних закладах.

7.2.5. Надання матеріальної допомоги працівникам у разі виникнення у них скрутного становища, повязаного із стихійним лихом, похованням, звільненням за ініціативи адміністрації, при народженні дитини, багатодітним та малозабезпеченим сімям тощо.

7.2.6. Заохочення працівників і ветеранів праці у звязку із святами, ювілейними датами.

7.2.7. Надання пільгових путівок на лікування ветеранам праці, колишнім працівникам, які вийшли на пенсію.

        7.2.8. Збереження пільг за сім’ями працівників, які померли внаслідок травм чи професійних захворювань, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.

        7.2.9. Скорочення робочого часу для жінок, починаючи з п’ятого місяця вагітності зі збереженням середньої заробітної плати.

        7.2.10. Виплата одноразової допомоги працівникам при виході на пенсію.

         7.2.11. Надання додаткової, непередбаченої законодавством матеріальної та фінансової допомоги працівникам після їх звільнення з поважних причин та членам їх сімей.

         7.2.12.Надання матеріальної допомоги молодим сім’ям та працівникам, які повернулися на підприємство після демобілізації з армії.

7.2.13. Забезпечення профспілкових комітетів безкоштовно приміщеннями, необхідними для їх роботи та проведення зборів та засобами зв’язку.

7.2.14. Забезпечення своєчасного, не пізніше 5-ти денного терміну після виплати заробітної плати, перерахування на рахунок профспілкового комітету утримані на підставі особистих заяв членів Профспілки - членські внески.

7.2.15. Надання працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень попередню роботу (посаду), або за згодою працівника - іншу рівноцінну роботу.  

7.2.16.Визначати умови надання членам виборних профспілкових органів, які здійснюють свої повноваження  на громадських засадах, вільний від роботи час із збереженням середньої зарплати для виконання ними обов’язків, пов’язаних з профспілковою роботою.

7.2.17. Поширювати пільги і гарантії, передбачені колективними договорами, положеннями про преміювання, в тому числі за результати роботи за рік, виплату винагород та інших матеріальних заохочень, а також право на майновий пай (акції)  у разі проведення приватизації основних засобів виробництва – на виборних і штатних працівників первинної профспілкової організації.

7.2.18. Передбачати відрахування профспілковим комітетам коштів на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці згідно з чинним законодавством.

                                                          8. Заключні положення

 Сторони домовились :

8.1. Вести соціальний діалог на принципах законності та верховенства права, незалежності та рівності Сторін, конструктивності, взаємної поваги, обовязковості дотримання досягнутих домовленостей.

8.2. Вирішувати питання, повязані з Галузевою угодою, у формах обміну інформацією, консультацій, узгоджувальних процедур та переговорів.

8.3. Надавати методичну та практичну допомогу сторонам соціального діалогу на територіальному, місцевому та виробничому рівнях.

8.4.  Зміни та доповнення до цієї Галузевої угоди вносити за взаємною згодою сторін після проведення відповідних консультацій та оформляти їх письмово.

8.5. Не вносити змін  до цієї Угоди, які можуть погіршувати умови праці, трудові і соціальні гарантії, передбачені законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

8.6. Розпочати переговори не пізніше ніж у 7-денний термін з моменту отримання пропозицій щодо внесення змін до цієї Угоди від будь-якої сторони.

           8.7.  Контроль за виконанням Галузевої угоди здійснювати безпосередньо Сторонами і після обміну інформацією стан виконання її положень розглянути у 1

Uto_pech                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                                                                                                                               до Галузевої угоди

                                                                                                                                                                                                               на 2016-2018 роки

                                                                                     ЄДИНІ

                                                місячні і годинні тарифні ставки для робітників - відрядників 

                                                        і працівників з почасовою оплатою праці

 

РОЗРЯДИ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

1. Верстатні роботи по обробці металу та ін. матеріалів різанням на металообробних верстатах ;

роботи по холодній штамповці металу та ін. матеріалів ;

роботи по виготовленню та ремонту інструменту і технологічної оснастки

місячні в грн.

1596,1

1723,79

1915,32

2154,73

2458,0

2873,0

годинні в грн. для зрячих

9,56

10,33

11,48

12,91

14,73

17,21

для інвалідів

10,6

11,45

12,72

14,31

16,32

19,08

2. На решту робіт : місячні в грн.

1451,0

1567,0

1741,2

1958,85

2234,54

2611,8

годинні в грн. для зрячих

8,69

9,39

10,43

11,74

13,39

15,65

для інвалідів

9,63

10,4

11,56

13,0

14,84

17,34

 

Примітка : Тарифні ставки розраховані виходячи з тривалості робочого часу на 2016 рік тарифної при 40 – годинному робочому тижні 2003,0 год., а при 36 – годинному робочому тижні 1807,2 годин. /лист Мінпраці України від 20.07.15 року №10846/0/14-15/13/.

                         Єдина сітка міжрозрядних коефіцієнтів.

I

II

III

IV

V

VI

1,0

1,08

1,2

1,35

1,54

1,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ДОДАТОК 2

                                                                                                                                                                                                                                          до Галузевої угоди

                                                                                                                                                                                                                                           на 2016 – 2018роки

ПЕРЕЛІК

                      доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових

                   окладів працівників підприємств і організацій УТОС

Найменування

доплат і надбавок

Розмір доплат і надбавок

ДОПЛАТИ

За суміщення професій /посад/

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежують і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними  ставками і окладами суміщуваних посад працівників.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватись за умови додержання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

До 100 відсотків тарифної ставки /окладу/ відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих умовах праці

За роботу у вечірній час /з 18 до 22 години/

За роботу у важких і шкідливих умовах праці 4,8,12 відсотків тарифної ставки/ посадового окладу/

 

20 відсотків годинної тарифної ставки /посадового окладу/ за кожну годину роботи в цей час

За роботу  в нічний час / з 22 до 6 год./

Від 35 до 40 відсотків годинної тарифної ставки

/посадового окладу/ за кожну годину роботи в цей час

За керівництво бригадою

 / бригадиру, не звільненому від основної роботи/

З чисельністю робітників у бригаді від 5 до 10 чол. у розмірі 15 відсотків тарифної ставки найвищого розряду, присвоєного робітнику бригади ;

з чисельністю робітників у бригаді понад 10 чол. – 25 відсотків тарифної ставки найвищого розряду, присвоєного робітнику бригади ;

з чисельністю робітників у бригаді понад 25 чол. – 35 відсотків тарифної ставки найвищого розряду, присвоєного робітнику бригади ;

ланковим , якщо чисельність ланки перевищує

5 чол., встановлюється доплата в розмірі 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

ПРИМІТКА : якщо чисельність бригади менше 5 чол. – доплата за керівництво бригадою не встановлюється. 

НАДБАВКИ

За ненормований робочий день водіям автомобілів

Водіям легкових  автомобілів у розмірі до 25 відсотків встановленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час водієм

Працівникам, які мають вчений ступінь з відповідної спеціальності :

Кандидат наук

 Доктор наук

За почесне  звання

 

 15 відсотків посадового окладу

20 відсотків посадового окладу

20 відсотків посадового окладу

Доплати за вчений ступінь, почесне звання провадяться у разі, коли діяльність працівників за профілем збігається з наявним ступенем , почесним званням

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників :

ІІІ розряду – 12 відсотків

ІV розряду – 16 відсотків

V розряду – 20 відсотків

VI розряду – 24 відсотки відповідної тарифної ставки

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

Водіям  ІІ – го класу – 10 відсотків,

1  класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований час водієм

За високі досягнення в праці

До 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на строк її виконання

До 50 відсотків посадового окладу

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                      

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                   ДОДАТОК 3

                                                                                                                                                                                                                      до Галузевої угоди         

                                                                                                                                                                                                                       на 2016 – 2018 роки

                                                                    ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

                               посад працівників підприємств та організацій УТОС, яким

                                     може встановлюватися ненормований робочий день

                                                 і надаватися щорічна додаткова відпустка

 

Найменування посад

Тривалість щорічної додаткової відпустки календарні дні

Директори та інші керівники УВО, УВП і організацій

7

Головні інженери

7

Заступники директора, керівника

7

Начальники відділів та їх заступники

7

Головні бухгалтери та їх заступники

7

Начальники цехів, дільниць

7

Майстри

7

Завідувачі : господарства, клубу, гуртожитку, складу

7

Голови обласних правлінь УТОС

7

Голови правлінь територіальних первинних організацій

7

Інструктори обласних правлінь УТОС

7

Інженери всіх спеціальностей, економісти, товарознавці, інспектори, бухгалтери, обліковці, агенти, експедитори, комірники, техніки всіх спеціальностей, оператори комп’ютерного набору , секретарі, секретарі – друкарки, секретар сліпого керівника, юрисконсульти

 

 

 

4

Голови правлінь виробничих первинних організацій УТОС

 

4

Голови профкомів, незвільнені від своєї основної роботи

 

4

 

Примітка.    Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року №7.                                                                                                                                                                                       

                                                                            СКЛАД

                                               комісії ЦП УТОС для ведення переговорів по

                                          укладенню Галузевої угоди на 2016 – 2018 рр.

                          з Центральним комітетом галузевої профспілки України

БІЛЬЧИЧ

Владислав Миколайович

 - Голова комісії, Голова ЦП УТОС

 

 

Кузьменко Володимир Олексійович

- голова профспілкового комітету Дніпропетровського учбово-виробничого об'єднання «ЛУЧ»

 

 

ОСАДЧИЙ

Олександр Михайлович

 - Заступник голови ЦП УТОС

 

 

ДЕШКО

Віталій Костянтинович

 - начальник юридичного відділу ЦП УТОС

 

 

ЛЕБЕДЄВА

Олена Федорівна

 - в.о. начальника економічного відділу ЦП УТОС

 

 

  

                             

                   

         

     

         

       

       

         

         

     

 

                                                          СКЛАД

          комісії ЦК Профспілки України для ведення переговорів з укладення

                   Галузевої угоди на 2016-2018 рр. з ЦП УТОС

 

1. КУЛЕША                            -  голова комісії, заст. голови

    Анатолій Афанасійович           ЦК Профспілки України

 

2. ДЕМІДОВА                            - голова Дніпропетровської обласної                           

    Анастасія Іванівна                      організації Профспілки

                                

3. ЗЕЛІНСЬКИЙ                       - голова Закарпатської обласної       

     Іван   Іванович                          організації  Профспілки            

         

4. СУРМАК                            - голова Київської міської організації

    Віктор Миколайович                Профспілки

                    

5. СУХАРЄВ                             - голова первинної організації 

    БорисАнатолійович                 Профспілки КП «Ритуал», Харківська              

                                                       обл.   

                         _19