Затверджено постановою Ради ФПУ

від 25.05.2011р. № Р-2-4

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«За якісне та доступне громадське обслуговування»

Якісне громадське обслуговування є основою гідної праці, демократії та справедливості для всіх громадян.

Якісні громадські послуги, що надаються комунальними службами, службами зв'язку, системою охорони здоров'я, навчальними закладами, державними установами тощо, сприяють побудові стабільної економіки, створенню гідних робочих місць, відіграють важливу роль у забезпеченні соціальної підтримки населення і є ключовими факторами виходу України з економічної кризи.

Міжнародними фінансовими інститутами, навпаки, нав'язується Україні стратегія виходу з кризи шляхом скорочення державного дефіциту без вирішення основних проблем, пов'язаних з дерегулюванням і приватизацією, що ведуть до укладання договорів субпідряду й аутсорсингу послуг громадського сектора, перетворюючи користувачів на клієнтів, позбавляють громадян рівного доступу до громадського обслуговування і можливості користуватися його благами.

Більшість закладів охорони здоров'я, освіти, культури нині не отримують належної фінансової підтримки з боку Української держави. Внаслідок комерціалізації, збільшення обсягів платних послуг у цих сферах для багатьох громадян стало неможливим отримання якісної освіти, медичного обслуговування, безоплатних соціальних послуг, гарантованих державою.

Критичним і загрозливим для національної безпеки є нинішній стан житлово-комунального господарства, зволікання з докорінним реформуванням якого неминуче призведе до виникнення нових надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного характеру, посилення протестних настроїв у суспільстві.

VI З'їзд ФПУ наголошує, що Україна згідно з Конституцією є соціальною державою, економічна ефективність не може бути самоціллю, а повинна служити засобом задоволення матеріальних і духовних потреб громадян, що неможливо без надання їм якісних та доступних послуг.

Важливість громадського обслуговування, яке має забезпечувати комфортне існування кожного громадянина, сприяти злагоді та належному соціальному клімату у суспільстві, не підлягає сумніву.

Доступність життєво необхідних послуг, які фінансує безпосередньо держава, для всіх верств населення, незалежно від їх соціального стану, має важливе значення у досягненні Україною Цілей розвитку тисячоліття, зокрема у подоланні бідності, забезпеченні населення України чистою питною водою, може змінити на краще майбутнє як окремих громадян, так і країни в цілому.

Якісне громадське обслуговування сприятиме поліпшенню життя та полегшенню праці жінок, і, навпаки, його згортання призведе до збільшення домашньої жіночої праці, що негативно позначиться на здоров'ї жінок та вихованні дітей.

Інвестування державних коштів, внутрішніх та зовнішніх запозичень в інфраструктуру населених пунктів, будівництво шляхів сполучення, модернізація енергетичного та житлово-комунального господарства, енергозбереження можуть стати локомотивом, здатним витягти з кризи інші галузі економіки, сприяти розвитку підприємств металургійної, приладобудівної, хімічної, будівельної та інших галузей, зміцненню фінансово-економічної системи країни, зниженню енерговитрат та негативного впливу на навколишнє середовище, запобіганню аваріям та епідеміям, створенню нових робочих місць, значному зростанню заробітної плати трудящих, наповненню державного бюджету та соціальних фондів, підвищенню в цілому рівня життя людей.

Боротьбу за якісне та доступне громадське обслуговування Федерація профспілок України висуває на одне з перших місць.

VI З'їзд Федерації професійних спілок України закликає всіх вищих посадових осіб, соціальних партнерів і неурядові організації підтримати Глобальну хартію якісного громадського обслуговування, поставити питання про якісне громадське обслуговування у центрі програм на місцевому, регіональному та національному рівнях і домагатися:

• визнання права всіх громадян на отримання громадських послуг, які повинні бути загальними щодо охоплення й доступності, незалежно від соціально-економічних умов;

• забезпечення в повному обсязі фінансування державних цільових програм у сфері громадського обслуговування;

• зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування для ефективного розвитку громадського обслуговування та забезпечення населення послугами відповідно до державних соціальних стандартів;

• повернення у державну власність та у власність територіальних громад стратегічно важливих об'єктів - підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення;

• здійснення заходів з мінімізації техногенного впливу об'єктів громадського обслуговування на навколишнє середовище і людину в цілому;

• забезпечення обґрунтованості і помірності цін та недопущення конкурентного ціноутворення у сфері громадського обслуговування та розформування підприємств цього сектора;

• недопущення скорочення громадських послуг внаслідок фінансової кризи та повернення до політики, заснованої на диктаті неоліберальної ідеології;

• переоцінки жіночої праці у громадському обслуговуванні, адже роль жінок в охороні здоров'я, освіті й догляді за дітьми недооцінюється.

Для забезпечення якісного громадського обслуговування З'їзд рекомендує членським організаціям організувати пропаганду його цінності для суспільства в цілому і, найперше, з точки зору економічного розвитку, соціальної єдності й демократії, провести семінари, які б підвищили обізнаність членів профспілок, працівників і об'єднали їх навколо спільних цілей якісного громадського обслуговування, а також розробити пілотні та модельні кампанії для галузей і регіонів.

Узяти активну участь у глобальній кампанії, оголошеній у жовтні 2010 року Радою глобальних профспілок, яка дозволить об'єднати зусилля з просування якісного громадського обслуговування на місцевому, національному і міжнародному рівнях.

Підтримати Всесвітню кампанію «Міста для людей», домагатися підписання містами Глобальної хартії якісного громадського обслуговування. З цією метою створювати коаліції міських профспілок і коаліції міських громадських організацій, налагодити співпрацю профспілок з Асоціацією міст України. Надавати підтримку в обранні кандидатів у всі органи влади, які виступають за якісне громадське обслуговування, а також домагаються підвищення рейтингу своїх міст як найкомфортніших для проживання в Україні.

Загальний доступ до якісних громадських послуг має бути віднесений до основоположних прав людини.