З огляду на статистику здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю членів Профспілки у 2018 році  найбільший відсоток порушень стосувався саме питань оплати праці. І хоча суттєве збільшення в порівнянні із 2017 роком  кількості справ та винесених судових рішень на користь працівників за даними статистики свідчать про цілеспрямовану та активну роботу організацій Профспілки в цьому напрямку, все ж  не зайвим буде в черговий раз приділити увагу питанням порядку захисту прав працівників на своєчасність та повноту оплати їх праці.

Ключову роль у даному напрямку відіграють первинні організації Профспілки, що  утворені та діють на галузевих підприємствах, оскільки ефективність роботи по захисту прав працівників-членів Профспілки на оплату праці в більшій мірі  залежить від своєчасних та правильних дій їх виборних органів. Тому в даній статті було підібрані та структуровані матеріали з урахуванням вимог чинного законодавства України для використання їх у роботі профкомів (цехкомів, профорганізаторів) при вирішенні даного питання.

  

Законодавчі норми щодо порядку та строків оплати праці

 

Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору

ст. 21 Закону України «Про оплату праці»

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом

ст. 43 Конституції України

Оплата праці здійснюється в першочерговому порядку; своєчасність та обсяги виплати зарплати не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості

ст. 97 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ),

ст.ст. 15,24 ЗУ «Про оплату праці»

Заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні і в строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше 2х разів на місяць та не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, вона виплачується напередодні. Зарплата за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки

ст. 115 КЗпПУ,

ст. 24 ЗУ «Про оплату праці»

У разі звільнення працівника роботодавець повинен провести з ним повний розрахунок не пізніше наступного дня після пред’явлення працівником вимоги про розрахунок. Якщо роботодавець несвоєчасно провів розрахунок останній повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку («вимушений прогул»)

ст. 116 КЗпПУ

Затримка виплати зарплати навіть на один день є порушенням строків її виплати

ст.ст. 155, 2411 КЗпПУ

У випадку затримки виплати зарплати працівник має право на компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги

ст. 34 ЗУ «Про оплату праці»

У разі затримки виплати зарплати на один і більше календарних місяців працівник має право на компенсацію втрати частини доходу, який обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний  місяць (після  утримання  податків  і  обов'язкових  платежів)  на  індекс  інфляції  в  період  невиплати доходу (інфляція місяця, за  який виплачується доход, до уваги не береться)

Закон України  «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»

 

Відповідальність за порушення строків виплати заробітної плати

Законодавством передбачено  5 видів відповідальності:

Правопорушення

Відповідальність

Підстава (норма закону)

 

ДИСЦИПЛІНАРНА

(право застосування дисциплінарної та матеріальної  відповідальності  надається тому органові, якому відповідно до законодавства та статуту надано право обрання, затвердження і призначення на посаду керівника суб’єкта господарювання)

Винні дії керівника суб’єкта господарювання,  внаслідок чого зарплата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної зарплати

Звільнення

п.1 ст. 41  КЗпПУ

МАТЕРІАЛЬНА

Несвоєчасна виплата зарплати понад один місяць з вини керівника суб’єкта господарювання, що призвела до виплати компенсації за порушення строків її виплати і за умови, що Держбюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим суб’єктом господарювання

Керівник  відшкодовує завдану суб’єкту господарювання  шкоду в сумі нарахованої компенсації та в сумі внесків, нарахованих «зверху» на суму такої компенсації

п.9 ст. 134 КЗпПУ

Невиплата з вини власника суб’єкта господарювання  або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у визначені законодавством  строки

Суб’єкт господарювання  повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку

ст. 116, ст. 117 КЗпПУ

АДМІНІСТРАТИВНА

(до адміністративної відповідальності притягуються посадові особи суб’єкта господарювання та фізичні особи-підприємці, якщо вони є роботодавцями, на підставі рішення суду. Рішення суду виноситься на підставі складеного під час перевірки інспектором з органу Держпраці протоколу та  постанови про накладання адміністративного штрафу. Адміністративна відповідальність настає лише за умови, що характер цих порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності)

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю

Штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг). У разі повторного вчинення протягом року — штраф від 100 до 300 нмдг

п.п. 1, 2 ст. 41 КЗпПУ

ФІНАНСОВА

(застосовується до суб’єктів господарювання або фізичних осіб-підприємців (якщо вони є роботодавцями) у вигляді штрафу, який нараховується за результатами перевірки органом Держпраці, під час якої встановлено порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю)

Порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

ч.4 ст. 265 КЗпПУ

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

ч. 5 ст. 265 КЗпПУ

КРИМІНАЛЬНА

(застосовується  до керівника суб’єкта господарювання (інші службові особи можуть нести цю відповідальність як співучасники) та фізичних осіб-підприємців, які є роботодавцями. Для притягнення до цієї відповідальності  на підставі звернення про скоєння злочину або на підставі акту перевірки органу Держпраці   слідчі органи проводять розслідування, а суд приймає рішення)

Безпідставна невиплата зарплати більше, ніж за один календарний місяць, вчинена умисно керівником суб’єкта господарювання чи фізичною-особою-підприємцем

Штраф від 500 до 1000 нмдг  або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

п. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (ККУ)

Безпідставна невиплата зарплати більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником суб’єкта господарювання чи фізичною-особою-підприємцем,  якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, призначених для цих цілей

Штраф від 1000 до 1500 нмдг  або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

п. 2 ст. 175 ККУ

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок

Виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати посаду або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст. 170 ККУ

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку  шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф до 50 нмдг або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років

ст. 174 ККУ 

 

 

Алгоритм дій профкому  у випадку затримки виплати членам профспілки заробітної плати на галузевому підприємстві

 Після отримання інформації про затримку виплати зарплати для відновлення порушеного права працівників виборний орган первинної організації Профспілки може вжити наступні заходи:

Дія

Строк

затримки виплати

1. Ініціювати розмову з власником суб’єкта господарювання (уповноваженим ним органом) та проведення спільного засідання адміністрації і профкому, з’ясувати причини  затримки виплати та про вжиті і заплановані заходи щодо її негайної ліквідації.

2. Повідомити членів профкому про ситуацію, що склалася з виплатою зарплати та про заходи, що вживаються.

3. Запросити у керівництва суб’єкта господарювання останні дані про фінансові результати роботи.

1 роб. день

1. Повідомити міську/територіальну організацію Профспілки про затримку виплати зарплати.

2. Повідомити членів профкому про скликання позачергового засідання.

3. Письмово запросити керівника суб’єкта господарювання на позачергове засідання профкому для розгляду ситуації, що склалася, та документальні дані про фінансовий стан  суб’єкта господарювання

2 роб.дні

1. Провести засідання профкому, заслухати адміністрацію суб’єкта господарювання, прийняти рішення щодо подальших дій для вирішення питання.

2. Направити офіційний лист-вимогу до керівника суб’єкта господарювання про погашення заборгованості по зарплаті, щодо засобів впливу на винних осіб, заходів недопущення затримки виплати зарплати у подальшому.

3. Направити копію листа-вимоги разом із зверненням щодо сприяння у вирішення конфліктної ситуації до регіонального відділення Національної служби посередництва та примирення (НСПП), а також до міської/територіальної організацій Профспілки з інформацією про здійснювані профкомом заходи.

3 роб.дні

1. Направити до вищого органу управління суб’єкта господарювання  офіційний лист-вимогу про невідкладне вжиття заходів щодо виплати заборгованості, надання аргументованих пояснень причини невиплати, засобів впливу до винних осіб, заходів недопущення у подальшому.

2. Письмово повідомити територіальне відділення Держпраці про факт порушення трудового законодавства та умов колективного договору з проханням вжити заходів щодо відновлення порушених прав працівників та притягнення до адміністративної відповідальності керівника.

3. Проінформувати членів профкому про скликання позачергового засідання, запросити на засідання представника міської/територіальної організації Профспілки.

понад                   5 роб.днів

1. Провести засідання профкому, на якому розглянути відповідь роботодавця (якщо така надана). У разі незадоволення вимог про погашення заборгованості по зарплаті прийняти рішення про:

- ініціювання вступу в колективний трудовий спір  (з цього моменту усі заходи профкому по даному питанню повинні здійснюватися відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»);

- скликання загальних зборів та збір підписів працівників щодо затвердження вимог працівників, а також затвердження Профспілки як органу, який представлятиме їх інтереси.

2. Проінформувати працівників про загальні збори та збір підписів щодо висунення вимог працівників.

понад                   7 роб.днів

1. Провести загальні збори, на яких затвердити вимоги працівників та Профспілку як орган, який представлятиме їх інтереси, з роз’ясненням дій профкому щодо стягнення заборгованості із зарплати та роз’ясненням працівникам їх прав. Вимоги  працівників оформити відповідним протоколом і надіслати керівництву суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі.

2. Розглянути письмове рішення керівництва суб’єкта господарювання щодо вимог працівників (за законом таке рішення має бути повідомлено у триденний строк з моменту отримання вимог. Якщо ж вимоги працівників виходять за межі його компетенції -  закон надає ще триденний строк для передачі їх власнику або вищому органу управління, який має прийняти рішення. Загальний строк розгляду вимог з урахуванням пересилання не повинен перевищувати 30 днів).

У разі неприйнятності відповіді або її відсутності - прийняти рішення про вступ у колективний трудовий спір (КТС).

3. Про виникнення КТС офіційно у триденний строк проінформувати керівника суб’єкта господарювання, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб’єкта господарювання та відділення НСПП.

4. Ініціювати утворення трудового арбітражу у разі порушення положень колдоговору/законодавства про працю.

5. Письмово повідомити місцеві/територіальні організації Профспілки про факт затримки виплати зарплати з інформацією про здійснювані профкомом заходи, вступ в КТС.

6. Повідомити місцеві ЗМІ про ситуацію з затримкою виплати зарплати суб’єктом господарювання.

понад                     10 роб.днів

1. Письмово повідомити ЦК Профспілки про факт затримки виплати зарплати з інформацією про здійснювані профкомом заходи, хід примирних процедур в рамках КТС.

2. Офіційно повідомити територіальну інспекцію Держпраці про факт порушення трудового законодавства з проханням вжити заходів щодо дотримання прав працівників на своєчасну і повну оплату праці.

3. Проінформувати членів профкому про скликання розширеного засідання, запросити взяти участь у засіданні представників міської/територіальної організації Профспілки, органи місцевої влади, відділення НСПП, ЗМІ.

4. Якщо примирні процедури не приводять до вирішення КТС – організувати роботи з підготовки акцій протесту і, як крайнього заходу, – страйку.

понад                 15 роб.днів

1. Провести розширене засідання профкому за участі представників міської/територіальної організації Профспілки, органів місцевої влади, відділення НСПП та ЗМІ, на якому підвести підсумок проведеної роботи та прийняти рішення про скликання зборів (конференції) з метою проведення страйку (з датою пізніше від граничної дати завершення примирних процедур).

2. Офіційно повідомити голові облдержадміністрації, голові облради та відповідної комісії облради про факт порушення трудового законодавства з проханням вжити заходів на відновлення порушених прав працівників на своєчасну і повну оплату праці.

3. Розіслати офіційні  запрошення на збори (конференцію) до всіх органів і осіб, до кого профком звертався за допомогою.

 

понад                  20 роб.днів

1. Розмістити по території суб’єкта господарювання стінгазети, листівки з кількістю днів затримки зарплати, звернень профкому до різних інстанцій і відповідей на них.

2. Ініціювати масове розповсюдження серед членів профспілок зразків заяв про видачу судового наказу або позовної заяви про стягнення заборгованої зарплати з пропозицією дати доручення профкому представляти їх інтереси в суді.

3. Провести збори в профгрупах з метою підготовки загальних зборів колективу (обрання делегатів на конференцію).

4. Офіційно звернутися до міської (районної) прокуратури про вжиття заходів на відновлення конституційних прав на своєчасну і повну виплату зарплати з інформацією про вже вжиті профкомом дії і їх результати.

 

понад                  25 роб.днів

1. Провести збори (конференцію), прийняти рішення щодо проведення страйку та визначення профкому органом, який очолює страйк.

Для проведення страйку необхідно:

-  не пізніше 7 днів до початку страйку письмово попередити про це керівника суб’єкта господарювання, а у разі безперервно діючого виробництва – за 15 днів;

 - за погодженням з керівником суб’єкта господарювання визначити місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь;

- про проведення зборів, мітингів, пікетів за межами території суб’єкта господарювання  повідомити місцевий орган виконавчої влади не пізніше ніж за 3 дні.

 

2. Офіційно проінформувати місцеві органи влади, відділення НСПП, міську/територіальну організації Профспілки, ЦК Профспілки про рішення проводити страйк з проханням надати практичну допомогу.

3. Надіслати повідомлення у районні, міські, обласні ЗМІ про підготовку до страйку та про дії інстанцій, до яких звертався профком.

 

понад                  30 роб.днів

1. Провести активну роботу по організаційному та ідеологічному забезпеченню проведення страйку.

2. Провести засідання профкому, на якому реалізувати  статтю 45 Кодексу законів про працю України про розірвання трудового договору з керівником суб’єкта господарювання.

 

понад                 35 роб.днів

1. Провести страйк.

2. Продовжувати пошук шляхів щодо вирішення колективного трудового спору.

3. Здійснити підготовчу роботу до подання судового позову про неплатоспроможність (банкрутство) суб’єкта господарювання через заборгованість із зарплати (згідно із ст.209 Господарського кодексу України).

 

понад                40 роб.днів

1. Провести пікетування місцевих органів, які неналежно виконують свої обов’язки щодо забезпечення конституційних прав працівників.

2. Підготувати масові заяви про звільнення у зв’язку з невиконанням роботодавцем законодавства про працю з виплатою вихідної допомоги в розмірі 3-х середніх зарплат, якщо більше не передбачено умовами колдоговору.

3. Ініціювати процедури банкрутства, забезпечивши інтереси працівників та профкому у комітеті кредиторів, відсторонення керівництва суб’єкта господарювання.

понад               45 роб.днів

 

 

ВАЖЛИВОПо всіх офіційних письмових зверненнях до суб’єкта господарювання, органів влади та контролю (нагляду) необхідно обов’язково мати докази їх надходження отримувачеві.

  

Юрисконсульт виконавчого апарату  ЦК Профспілки, Лариса Гавриленко