Галузева угода УТОГ 2016-2018

                       

 ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Центральним правлінням Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих» та Центральним

  комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

на 2016 – 2018 роки

 1. Загальні положення

1.1. Галузева угода (далі - Угода) укладена між Центральним правлінням Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих» (далі - Українське товариство глухих або УТОГ), яке є власником підприємств і організацій, підпорядкованих Українському товариству глухих, (далі - Сторона роботодавця), з однієї сторони, та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, яка представляє та захищає інтереси трудових колективів підприємств і організацій УТОГ, в особі Центрального комітету Профспілки (далі - Сторона  Профспілки), з другої сторони (далі - Сторони). 

 1.2. Сторони угоди діють відповідно до Конституції України, законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», інших законів та підзаконних правових актів України та норм міжнародного права, своїх Положень та Статутів.

1.3. Угода регулює відносини, встановлює права та обов’язки суб’єктів соціального діалогу в питаннях  реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та є чинним актом соціального діалогу, який встановлює мінімальні і обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних переговорів галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.

1.4. Сторони в період дії Угоди  спрямовуватимуть скоординовані зусилля  на удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у системі УТОГ, сприяння підвищенню ефективності виробництва, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій  працівників Українського товариства глухих.

1.5.Угода не обмежує  право підприємств УТОГ відповідно до їх повноважень і за рахунок власних коштів встановлювати у колективних договорах додаткові, порівняно із передбаченими чинним законодавством та цією Угодою, норми, гарантії,  трудові  та соціально-побутові пільги.

1.6. Жодна з Сторін, що уклали Угоду, не може протягом терміну її дії в односторонньому порядку приймати рішення, що погіршують норми і положення цієї Угоди, та припиняти виконання зобов’язань.

1.7. Прийняті Кабінетом Міністрів України нормативно-правові акти, а також норми і положення Генеральної угоди, які забезпечують більш високі трудові і соціальні гарантії, ніж передбачені цією Угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями Галузевої угоди.

1.8. Угода  набирає чинності з дати підписання усіма Сторонами і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2. Забезпечення стабільної та якісної роботи  підприємств УТОГ

              2.1. Сторони домовилися:

2.1.1. Максимально використовувати свої повноваження, визначені законодавством, положеннями, статутними та іншими документами для забезпечення сталої роботи підприємств УТОГ.

2.1.2. Аналізувати проблеми підприємств УТОГ та вносити спільно пропозиції щодо їх розв’язання відповідним державним органам влади.

2.1.3. Проводити моніторинг додержання суб’єктами соціального діалогу зобов’язань, визначених актами соціального діалогу (зокрема щодо організації та оплати праці, оплати відрахувань профспілковим комітетам тощо) та вживати заходів щодо їх належного виконання. Співпрацювати з органами державного контролю (нагляду) з питань, що є предметом соціального діалогу

2.2. Сторона роботодавця зобов'язується:

2.2.1. Забезпечувати формування стратегії та прогнозування розвитку  для найбільш ефективного ведення господарства, нарощування виробничого, науково-технічного та економічного потенціалу.

2.2.2. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, зростання прибутку, запобігання скороченню обсягів виробництва.

2.3. Сторона Профспілки зобов'язується:

2.3.1. Проводити силами виборних органів своїх організаційних ланок виховну роботу щодо сумлінного ставлення до виконання виробничих завдань працівників підприємств УТОГ.

 3. Оплата та нормування праці

3.1. Сторони домовилися:

3.1.1. Забезпечити у 2016 - 2018 роках підвищення протягом кожного   року рівня середньої заробітної плати в цілому по Українському товариству глухих не менше як на 10 відсотків у порівнянні з попереднім роком.

3.1.2. Встановити мінімальну тарифну ставку робітника I розряду у розмірі не менше  105 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

3.1.3. Застосовувати на період подолання фінансових труднощів, але  не більше ніж шість місяців,  норми оплати праці нижче від норм, визначених Генеральною та цією Угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці.

3.1.4. Встановити для застосування на підприємствах УТОГ мінімальні міжрозрядні коефіцієнти тарифних ставок робітників  згідно з додатком  1 до цієї Угоди.

3.1.5. Встановити для застосування на підприємствах УТОГ мінімальні міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення  розмірів місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців  згідно з додатком 2 до цієї Угоди.

3.1.6. Встановити для застосування на виробничих підприємствах УТОГ, які працюють в умовах повного госпрозрахунку, перелік видів і мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств згідно з додатком 3 до цієї Угоди.

3.1.7. Встановити для застосування в непромислових організаціях УТОГ,     які отримують фінансову допомогу з бюджету України та бюджету УТОГ,   перелік видів і мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників організацій УТОГ згідно з     додатком  4 до цієї Угоди.

3.1.8. Дозволити керівникам підприємств за погодженням з профспілковими комітетами зменшувати норми виробітку інвалідам III групи і пенсіонерам за віком не більше ніж на 10 відсотків, а інвалідам I і II груп - на 20 відсотків порівняно із встановленими нормами для працівників з числа здорової робочої сили.

У кожному конкретному випадку норми виробітку зменшуються в залежності від їх напруженості та з урахуванням фінансового стану підприємства.

3.1.9. Не рідше ніж один раз на квартал розглядати  на засіданні президії Центрального правління УТОГ стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати та напрацьовувати необхідні заходи щодо її погашення.

3.1.10. Встановити, що для найманих працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі,  умови оплати праці установлюються в колективних договорах з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва.

3.1.11. Передбачати у колективних договорах заходи зі збільшення витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг.

3.1.12. Установити, що у разі виникнення на підприємстві заборгованості із заробітної плати Сторони відповідно до своїх повноважень вживають заходів щодо її ліквідації.

3.1.13. Оприлюднювати при потребі в газеті «Наше життя» УТОГ інформацію про вжиття заходів впливу до керівників підприємств УТОГ, де наявні борги з виплати заробітної плати або не забезпечуються гарантії з оплати праці.

3.1.14. Спрямовувати кошти підприємств, що вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження на ці підприємства, на підвищення заробітної плати з встановленням частки цієї суми у колективному договорі.

3.1.15. Рекомендувати підприємствам УТОГ під час укладення колективних договорів передбачати створення спільних представницьких комісій з метою:

- усунення причин виникнення боргів з виплати  заробітної плати;

- складання щомісячних графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення контролю за їх виконанням.

3.1.16.  Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови виплати та розміри доплат і надбавок, премій, винагород, а також інших заохочувальних, компенсаційних і гарантованих виплат,  оптимальні співвідношення розмірів заробітної плати в залежності від кваліфікації, тарифної і надтарифної частини оплати праці встановлювати в колективних договорах з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством і цією Угодою.

3.2. Сторона роботодавця зобов'язується:

3.2.1. Здійснювати оплату праці працівників згідно з Законом України «Про оплату праці», Кодексом законів про працю України, іншими законодавчими та нормативними актами і цією Угодою.

3.2.2. Забезпечувати зростання на підприємствах УТОГ фонду оплати праці за рахунок зростання обсягів виробництва.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну, але не рідше як двічі на місяць, у терміни, передбачені колективним договором,  і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам  УТОГ. 

3.2.4. Втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати  компенсувати у порядку, визначеному законодавством.

3.2.5. Індексацію грошових доходів працівників здійснювати відповідно до чинного законодавства.

3.3. Сторона  Профспілки зобов’язується:

3.3.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах і в організаціях  УТОГ законодавства про оплату праці.

3.3.2. Взаємодіяти у вирішенні питань реалізації права на своєчасну і повну оплату праці  з органами виконавчої влади, органами державного нагляду.

3.3.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам профспілки у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

3.3.4. Інформувати Сторону роботодавця про випадки порушення законодавства на окремих підприємствах УТОГ для вжиття необхідних заходів.

 4. Режим праці та відпочинку

             4.1. Сторони домовилися:

4.1.1. Забезпечувати дотримання встановленої законодавством тривалості робочого часу, у тому числі для працівників молодше 18 років, для працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, а також на роботах з особливим характером праці.

Підприємства можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу з оплатою за рахунок прибутку на умовах, визначених колдоговором.

4.1.2. Забезпечувати дотримання умов, тривалості і порядку надання працівникам відпусток відповідно до Закону України «Про відпустки», а саме:

4.1.2.1. Надавати щорічну основну відпустку працівникам тривалістю не менше як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору, інвалідам I  і II груп - 30,  III групи - 26 календарних днів.

4.1.2.2. Надавати щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів  працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. № 1290.

Конкретну тривалість відпустки встановлювати колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

4.1.2.3. Надавати щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці :

- окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290;

- працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із орієнтовним переліком професій та посад, наведеним у додатку 5 до цієї Угоди.

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлювати колективним договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Список професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, визначати колективним договором.

4.1.2.4. Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, матерям інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одиноким матерям, батькам дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, які виховують їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, які взяли під опіку дитину або інваліда з дитинства  підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих  днів.  

     За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

4.1.3. Надавати відпустки без збереження заробітної плати в порядку, визначеному  Законом України «Про відпустки».

 4.2. Сторони рекомендують:

4.2.1. Обумовлювати в колективних договорах:

4.2.1.1. Порядок встановлення вихідних днів.

4.2.1.2. Час початку і закінчення роботи, багатозмінний режим роботи, поділ робочого дня на частини у випадках, передбачених законодавством, застосування підсумованого обліку робочого часу.

4.2.1.3. Встановлення при багатозмінному режимі роботи вихідних днів у різні дні тижня по черзі кожній групі працівників відповідно до затвердженого графіка змінності.

4.2.1.4. Встановлення тривалості робочої зміни понад 8 годин ( крім працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку та колективним договором.

 4.3. Сторона Профспілки  зобов’язується:

 4.3.1. У разі виявлення порушень законодавства про працю надавати роботодавцям подання про усунення цих порушень відповідно до наданих виборним профспілковим органам повноважень.

4.3.2. При грубих порушеннях та ігноруванні вимог профорганів щодо усунення порушень трудового законодавства - надсилати повідомлення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальним державним інспекціям, органам прокуратури, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини та іншим органам.

4.3.3. Надавати допомогу працівникам у складанні позовних заяв до суду, інших процесуальних документів, необхідних у відстоюванні їх законних трудових прав.

 5. Охорона праці

           5.1. Сторони домовилися:

5.1.1. Проводити єдину організаційно-технічну політику з питань створення здорових і безпечних умов праці та побуту на виробництві, запобігання аварій, травматизму і профзахворювань.

5.1.2. Контролювати стан безпеки праці і побутових умов на виробництві відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Здійснювати регулярний аналіз та з’ясування причин виробничого травматизму, розробляти заходи, спрямовані на профілактику травматизму, та посилити контроль за їх реалізацією.

5.1.3. Проводити навчання та перевірку знань керівних працівників підприємств  з питань охорони праці.

5.1.4. Забезпечити виконання завдань комплексної цільової програми поліпшення умов, охорони праці, екологічної обстановки та санітарно-оздоровчих заходів на 2016 - 2018 роки.

5.1.5. З метою поліпшення медичного обслуговування працівників підприємств УТОГ здійснювати в межах наявних коштів заходи із створення нормальних умов для функціонування медпунктів і проведення в них лікувально-профілактичних заходів шляхом їх розширення і реконструкції у відповідності до санітарних норм, сприяти оснащенню їх лікувально-діагностичною апаратурою, інструментарієм, медустаткуванням.

5.1.6. Організовувати розробку необхідних нормативних актів з питань охорони праці і централізовано забезпечувати ними підвідомчі підприємства.

5.1.7. Вживати заходів щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

5.1.8.Визначати під час укладення колективних договорів перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місяця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд.

5.1.9. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з проблемами, пов’язаними з ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров’я та економіку, а також підвищення ефективності профілактичних заходів.

 5.2. Сторона роботодавця зобов'язується:

 5.2.1. Надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення на конкретних підприємствах УТОГ заходів щодо:

5.2.1.1. Належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень).

5.2.1.2. Проведення згідно із законодавством медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників.

5.2.1.3. Своєчасного проведення атестацій робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

5.2.2. Відповідно до Закону України «Про охорону праці»:

- створювати в кожному структурному підрозділі і на робочих місцях умови праці, які б відповідали вимогам закону, забезпечити надання працівникам прав, гарантованих чинним законодавством з охорони праці;

- забезпечувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими  умовами праці;

- забезпечувати працівників необхідним спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту відповідно до діючих нормативів та колективного договору;

- забезпечити вивільнення жінок з  шкідливих для здоров’я робіт;

- проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

- надавати всіляку допомогу і підтримку непрацюючим інвалідам, які стали інвалідами внаслідок травм на виробництві і профзахворювань.

 5.3. Сторона  Профспілки через свої виборні органи забезпечує:

5.3.1. Затвердження представників Профспілки з питань охорони праці та організацію їх навчання.

5.3.2. Здійснення громадського контролю за дотриманням на підприємствах і в організаціях УТОГ Закону України «Про охорону праці».

5.3.3.Надання юридичної, методичної і практичної допомоги працюючим, звільненим з роботи, з питань відшкодування шкоди і сплати страхових виплат у разі ушкодження їхнього здоров’я на виробництві.

5.3.4. Захист прав та законних інтересів працівників під час вирішення спорів з питань охорони праці, протидію безпідставному звинуваченню потерпілих на виробництві, відмові роботодавця у складанні акту установленої форми.

5.3.5. Інформування відповідних органів виконавчої влади, органів державного нагляду за охороною праці, прокуратури про факти порушень законодавства України про охорону праці, усунення яких потребує державного втручання, та при необхідності внесення подань щодо розгляду цими органами питання щодо відповідності займаній посаді, або притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення нормативно-правових актів з охорони праці.

 6. Регулювання зайнятості

6.1. Сторона роботодавця зобов'язується:

6.1.1. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працюючих, завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надавати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень.

 6.2. Сторони домовилися:

6.2.1. Встановити наступні мінімальні обов’язкові гарантії в питаннях зайнятості:

6.2.1.1. Працівникам, вивільнюваним з підстав, передбачених п.1. ст. 40 КЗпП України, протягом 2 років забезпечується переважне право на укладення трудового договору у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

6.2.1.2. Випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на замовлення чи за договорами з підприємствами, гарантується обов’язкове працевлаштування на цих підприємствах.

6.2.2. Рекомендувати підприємствам УТОГ передбачати в колективних договорах:

6.2.2.1. Заходи з ефективного використання робочої сили, скорочення непродуктивних втрат робочого часу.

6.2.2.2. Обов’язки адміністрації щодо забезпечення підготовки до роботи робочих місць, обсягів робіт і зайнятості працівників.

6.2.2.3. Обсяги професійного навчання працівників, а також загальних витрат коштів на цю мету відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства.

6.2.2.4. Зобов’язання щодо соціально-економічного захисту молоді та розвитку молодіжного руху.

6.2.2.5. Закріплення за молодими працівниками наставників зі складу висококваліфікованих працівників.

6.2.2.6. Надання одноразової матеріальної допомоги працівникам, які після закінчення навчального закладу вперше поступають на роботу на підприємство (перше робоче місце), у розмірі не менше одного посадового окладу (тарифної ставки) за трудовим договором.

6.2.2.7. Встановлення доплати до посадового окладу (тарифної ставки) молодим працівникам, які без відриву від виробництва навчаються профільним і необхідним для підприємства професіям (спеціальностям).

6.2.2.8. Надання фінансової допомоги молодим подружжям, що вперше взяли шлюб.

6.2.2.9. Надання протягом останнього місяця з дня попередження вільного оплачуваного часу для пошуку роботи у зв’язку з майбутнім звільненням по скороченню чисельності працівників, ліквідації чи реорганізації підприємства.

6.2.2.10. Заходи для забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників - не рідше ніж один раз на 5 років.

6.2.2.11. Положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків відповідно до статті 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

 6.3. Сторона Профспілки зобов'язується:

6.3.1. Здійснювати постійний моніторинг дотримання вимог ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям  на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

 7. Соціальні гарантії

7.1. Сторони домовилися:

7.1.1. Рекомендувати підприємствам УТОГ установлювати в колективних договорах гарантії, заохочувальні та компенсаційні виплати за рахунок коштів спеціальних фондів підприємств УТОГ, які формуються з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств УТОГ після розрахунків з державним та місцевими бюджетами, сплати інших передбачених законодавством внесків та розрахунків з бюджетом УТОГ, зокрема:

7.1.1.1. Здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах.

7.1.1.2. Надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг; виділення за пільговими цінами палива для опалення приватних будинків, будівельних матеріалів при індивідуальному будівництві житла тощо.

7.1.1.3. Надання матеріальної допомоги працівникам у разі виникнення у них скрутного становища, пов’язаного із стихійним лихом, похованням,  при народженні дитини, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям,  на лікування тощо.

7.1.1.4. Надання матеріальної допомоги, а також безпроцентних позик працівникам на будівництво індивідуальних житлових будинків та на придбання житла.

7.1.1.5. Заохочення працівників і ветеранів підприємства у зв’язку із святами, ювілейними датами.

7.1.2. Здійснювати соціальний діалог на принципах законності та верховенства права, незалежності та рівності Сторін, конструктивності, взаємної поваги, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей.

7.1.3. Вирішувати питання, пов'язані з Угодою, у формах обміну інформацією, консультацій, узгоджувальних процедур та переговорів.

7.1.4. Надавати методичну та практичну допомогу сторонам соціального діалогу на територіальному, місцевому та виробничому рівнях та відстоювати інтереси суб'єктів господарювання Українського товариства глухих в межах своїх повноважень.

 7.2. Сторона роботодавця зобов'язується:

7.2.1. Сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємствах і в організаціях УТОГ відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8. Заключні положення

З метою координації діяльності, пов'язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу,

 

                                                                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                                       до Угоди на 2016-2018 роки

                                                         Мінімальні

                           міжрозрядні коефіцієнти тарифних ставок робітників

 

              виробничих підприємств Українського товариства глухих

 

Р О З Р Я Д И

Міжрозрядні

     I

    II

   III

     IV

    V

    VI

коефіцієнти

   1,0

   1,1

  1,25

     1,4

   1,6

  1,85

Примітки:

 

1. Місячні тарифні ставки робітників першого розряду встановлюються у розмірі не менше ніж визначені  галузевою угодою Тарифні ставки робітників наступних розрядів визначаються шляхом множення тарифної ставки робітника першого розряду на відповідний міжрозрядний тарифний коефіцієнт.

 

 

 

 

2. Погодинні тарифні ставки визначаються діленням обчислених згідно з приміткою 1 місячних тарифних ставок на відповідну середню місячну норму робочого часу.

 

3. Умови і порядок встановлення тарифних ставок робітників  підприємств УТОГ у розмірах, які перевищують розміри, передбачені Галузевою угодою, визначаються постановами президії ЦП УТОГ.

                                                                                                              

                                                         Додаток 2

                 до Угоди на 2016-2018 роки

 Мінімальні міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів місячних посадових окладів керівників,

професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємств Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Українське товариство глухих"

        

 

        Назва посад

 

 

 

                Код

за Класифікатором

            професій

Кількість тарифних ставок

    робітника 1-го розряду,

     визначених галузевою

угодою, у посадових окладах

керівників, професіоналів,

     фахівців та технічних

   службовців підприємств

                    УТОГ

1. Керівники, менеджери

(управителі)

 

              

                  1

 

1.1. Керівники підприємств

                 12

 

1.1.1. Керівники підприємств

                121

 

Директор (генеральний директор) об'єднання підприємств, підприємства

 

Розмір посадового окладу визначається у контракті 

 

Заступники директора

 

 

                         2,3 - 3.0

1.1.2. Керівники виробничих та інших основних підрозділів

 

 

               122

 

1.1.2.1. Керівники виробничих

  підрозділів  у промисловості

 

              1222

 

1.1.2.1.1.Головні фахівці -

 керівники та технічні

 керівники виробничих підрозділів

 

 

             1222.1

 

 

 

Головний інженер

 

 

                     2,8 - 3,0

Головні (енергетик, механік)

 

                     2.4 - 2.8

1.1.2.1.2.Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості 

         1222.2

 

Начальники(виробництва,

виробничого відділу,

відділу технічного контролю,

дільниці,  цеху)

 

                     1,8 - 2,6

 

Майстри

 

                 1,35 - 1,8

1.1.2.2. Керівники виробничих  підрозділів  в оптовій та роздрібній торгівлі

              1224

 

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі

 

 

                        1,8 - 2,4

1.1.2.3. Керівники виробничих  підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

Завідувачі (виробництва, гуртожитку, підприємства громадського харчування)

 

 

             1225

 

 

 

 

 

 1,8 - 2,4

1.1.2.4. Керівники виробничих  підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

Завідувач складу

 

 

 

             1226

 

 

 

 

                       1,8 - 2,4

1.1.3. Керівники функціональних підрозділів

 

             123

 

                       1.8 - 2.8

1.1.3.1 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники

Головний бухгалтер

Головний економіст

Начальник відділу ( планово-економічного, фінансового)

 

 

             1231

 

 

 

 

             

                    2,3 - 2,8

                    2,2 – 2,6

 

                     2,2 – 2,6

1.1.3.2.Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 

 Начальники

(відділу кадрів, відділу організації праці та заробітної плати, відділу охорони праці, відділу підготовки кадрів, відділу технічного контролю)

 

           1232

 

 

 

 

 

                     2.2 - 2.6

.1.3.3.Керівники підрозділів маркетингу 

 Начальники  (відділу збуту (маркетингу), комерційного

             1233

 

 

 

                    2.2 - 2.6

1.1.3.4.Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник  відділу матеріально-технічного постачання

             1235

 

 

 

 

                    2.2 - 2.6

1.1.3.5.Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники

Головні ( електрик, конструктор, модельєр, технолог)

Начальник  технічного відділу

             1237

 

 

 

 

 

 

                   2.2 - 2.6

1.1.3.6.Керівники інших функціональних підрозділів Начальник господарського відділу

Завідувач господарства

 

 

           1239

 

 

 

 

                  1.8 - 2.2

1.2. Менеджери (управителі) Менеджер (управитель)                    (з адміністративної діяльності, з логістики, з персоналу,з реклами, із збуту,із зовнішньоекономічної діяльності)

           14

 

 

                  2.2 - 2.4

 2. Професіонали

             2

                 2,0 - 2,4

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

 

 

Економісти (усіх спеціальностей)

 

 

Інженери (усіх спеціальностей)

 

 

Модельєр-конструктор

 

 

Юрисконсульт

 

 

в тому числі:

 

 

Провідні спеціалісти

 

               2,3 - 2,4

Спеціалісти 1 категорії

 

               2,2 - 2,3

Спеціалісти 2 категорії

 

               2,1 - 2,2

Спеціалісти

 

               2,0 - 2,1

3. Фахівці

              3

               1,7 - 2,0

в тому числі:

 

 

Спеціалісти 1 категорії

 

               1,9 - 2,0

Спеціалісти 2 категорії

 

               1,8 - 1,9

Спеціалісти

 

              1,7 - 1,8

4. Технічні службовці

            4

             1,45 - 1,7

 

 

 

Примітка: 

 

 

  1. Умови і порядок встановлення посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців підприємств УТОГ у розмірах, які перевищують розміри, передбачені Галузевою угодою, визначаються постановами президії ЦП УТОГ.


                                                        
Додаток 3

                                   до Угоди на 2016 - 2018 роки

 ПЕРЕЛІК

видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у колективних договорах підприємств Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих»

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:

 

За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежуються максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати  за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівників

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Розмір доплати одному працівнику не обмежуються і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо

 шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу);

за роботу в особливо важких і особливо

шкідливих умовах праці 16,20 та 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків;

підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10 осіб - 10 відсотків тарифної ставки присвоєного розряду, понад 10 осіб - 15 відсотків, понад 25 осіб - 20 відсотків);

майстрам, керівникам дільниць і цехів, які безпосередньо керують роботою інвалідів по слуху, питома вага кількості яких у загальній кількості працівників цих дільниць, цехів становить не менше 50%, - 12 відсотків посадового окладу;

ланковим при чисельності більше 5 осіб встановлюється доплата  в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру

За роботу у вечірній час - з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За ненормований робочий день водіям службових легкових автомобілів

До 50 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За використання у роботі дезинфікуючих засобів прибиральникам службових приміщень

10 відсотків місячного окладу

За науковий ступінь:

доктора наук

доктора філософії (кандидата наук)

 

20 відсотків посадового окладу

15 відсотків посадового окладу

Доплати працівникам, які мають науковий ступінь, встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним науковим ступенем.

НАДБАВКИ:

 

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:

III розряду – 12 відсотків;

IV розряду – 16 відсотків;

V розряду – 20 відсотків;

VI  і вищих розрядів – 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям 2-го класу – 10 відсотків;

водіям 1–го класу – 25 відсотків встановле-ної тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу

За почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР -

«заслужений»

 

20 відсотків посадового окладу

Надбавки працівникам, які мають почесне звання, встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним званням.

                                                                                                                                       Додаток 4

                              до Угоди на 2016 - 2018 роки

 ПЕРЕЛІК

видів  доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників непромислових організацій

Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Українське товариство глухих»

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:

 

За суміщення професій (посад)

до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 50 відсотків  посадового окладу відсутнього працівника

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам непромислових організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих організацій та їх заступникам

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

За ненормований робочий день водіям службових легкових автомобілів

до 50 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За використання у роботі дезінфікуючих засобів прибиральникам службових приміщень

10 відсотків місячного окладу

За науковий ступінь:

доктора наук

доктора філософії  (кандидата наук)

 

20 відсотків посадового окладу

15 відсотків посадового окладу

Доплати працівникам, які мають науковий ступінь, установлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним науковим ступенем.

НАДБАВКИ:

 

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу

За складність, напруженість у роботі

до 50 відсотків посадового окладу

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

Водіям 2-го класу – 10 відсотків;

Водіям 1-го класу - 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР -  «заслужений»

 

20 відсотків посадового окладу

Надбавки працівникам, які мають почесне звання, установлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним званням.

                                               Додаток 5

                                  до Угоди на 2016 -2018 роки

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

професій та посад працівників з ненормованим робочим днем

 на підприємствах  та СПКТБ  Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих»

п/п

Назва посад, професій

 1.

Директори підприємств та їх заступники

 2.

Головні бухгалтери та їх заступники

 3.

Головні: інженери, економісти, технологи, конструктори, механіки,

енергетики та інші

 4.

Начальники, завідувачі та інші керівники структурних підрозділів,

відділів, лабораторій, служб, бюро, дільниць і інші та їх заступники

 5.

Провідні: інженери усіх спеціальностей, економісти, конструктори,

бухгалтери, технологи та інші

 6.

Інженери усіх спеціальностей, економісти, бухгалтери,

юрисконсульти, художники, художники-модельєри,

конфекціонери, конструктори одягу, перекладачі - дактилологи,

перекладачі жестової мови, техніки усіх спеціальностей, майстри та

майстри контрольних дільниць, механіки транспортних дільниць

(гаражів), інструктори

 7.

Завідувачі: канцелярії, центрального складу, архіву, машинописного бюро, складу, господарства; товарознавці, інспектори, касири, секретарі-друкарки, табельники, агенти з постачання, рахівники, креслярі, діловоди, калькулятори, нарядники, обліковці, копіювальники

 8.

Завідувачі: підприємства громадського харчування, виробництва, підприємства роздрібної торгівлі, підсобного виробництва, здоровпункту, гуртожитку; лікарі, сестри медичні, вихователі

 9.

Водій автотранспортних засобів ( легковий автомобіль)

                 Продовження додатку 5

                                                        до Угоди на 2016 - 2018 роки

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

професій та посад працівників з ненормованим робочим днем в організаціях та установах

Всеукраїнської громадської організації інвалідів  «Українське товариство глухих»

№№

п/п

Назва посад, професій

1.

Голови організацій та їх заступники

2.

Директори організацій та установ та їх заступники

3.

Головні бухгалтери та їх заступники

4.

Начальники, завідувачі та інші керівники структурних підрозділів, відділів, частин і інші та їх заступники

5.

Провідні: інженери усіх спеціальностей, економісти, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, юрисконсульти, інструктори, інструктори - методисти у справах глухих, методисти, фахівці з організації захисту секретної інформації та інші

6.

Інженери усіх спеціальностей, економісти, бухгалтери, бухгалтери-ревізори, юрисконсульти, інструктори, інструктор –методисти у справах глухих, методисти, перекладач і- дактилологи, перекладачі жестової мови, техніки усіх спеціальностей, оператори обробки і титрування телепередач

7.

Референти, секретарі відповідальні, секретарі президії

8.

Бібліотекарі, керівники художні, керівники студій, балетмейстери, режисери, культорганізатори, артисти, концертмейстери, художники, художники-постановники, керівники гуртків, акомпаніатори, репетитори з техніки мови, літературні співробітники

9.

Завідувачі: костюмерної, копіювально-розмножувального бюро, архіву, господарства, складу, пральні та інші; інспектори з контролю за виконанням доручень, інспектори з кадрів

10.

Секретарі керівника, секретарі-друкарки, касири, діловоди, калькулятори, обліковці, рахівники, агенти з постачання, сестри-господині, коменданти

                                                      СКЛАД

                              комісії ЦК Профспілки України для ведення

                              переговорів з укладення галузевої угоди

            з Центральним Правлінням Українського товариства глухих

1. КУЛЕША                            -  голова комісії, заст. голови

    Анатолій Афанасійович           ЦК Профспілки України

2. ДЕМІДОВА                            - голова Дніпропетровської обласної                            

    Анастасія Іванівна                      організації Профспілки

3. ЗЕЛІНСЬКИЙ                       - голова Закарпатської обласної        

     Іван   Іванович                          організації  Профспілки

4. СУРМАК                            - голова Київської міської організації

    Віктор Миколайович                Профспілки

5. СУХАРЄВ                             - голова первинної організації  

    БорисАнатолійович                 Профспілки КП «Ритуал», Харківська обл.