Постанови Президії від 8.10.2013

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,МІСЦЕВОЇ   ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ

 П О С Т А Н О В А

 08.10.2013                                м. Київ                                     №П-11

 Про посилення інформаційної

роботи в Профспілці

 Президія Федерації профспілок України у квітні 2013 року затвердила Концепцію інформаційної діяльності ФПУ. Мотивація такого кроку- необхідність поліпшення роботи з формування в суспільстві позитивного іміджу ФПУ та її членських організацій, популяризації переваг профспілкового членства за допомогою засобів масової інформації.

Виборні органи всіх структурних ланок Профспілки традиційно приділяють значну увагу цьому напрямку, вважаючи інформаційну роботу одним із найважливіших інструментів зміцнення галузевої Профспілки та мотивації профспілкового членства.

         ЦК Профспілки регулярно надає всім територіальним організаціям Профспілки інформацію про практичні дії щодо соціально-економічного захисту працівників галузі, досвід територіальних та первинних профорганізацій; консультації з економічних, соціально-трудових та правових питань; випускає щомісячний інформаційний бюлетень з матеріалами пленумів, президій, семінарів, нарад ЦК Профспілки та інформацією стосовно соціального партнерства, діяльності ФПУ, Інтернаціоналу громадського обслуговування тощо.

Кращому інформуванню членів Профспілки сприяють також інформаційні листки, газета «Профспілкові вісті», журнал «Міське господарство України» та інші засоби масової інформації. Значний обсяг інформації до профспілкового активу доводиться безпосередньо на семінарах та нарадах територіальних організацій Профспілки.

З початку 2012 року створено офіційний веб-сайт ЦК Профспілки. Постійно триває робота щодо збільшення його можливостей та поліпшення змістовності.

Популярними в профспілковому середовищі є також газети «Голос галузевої профспілки», які видаються Дніпропетровською та Запорізькою обласними організаціями Профспілки, та інформаційні бюлетені – Кримського республіканського, Донецького, Житомирського, Луганського, Львівського, Харківського, Рівненського обласних комітетів та Київської міської ради Профспілки.

Тим не менш, значний масив інформації щодо діяльності галузевих профспілкових органів, зокрема, вирішення економічних питань підприємств за ініціативи обкомів, ЦК Профспілки, інша важлива інформація не завжди доходить до спілчан - працівників галузевих підприємств. Адже видання, яке б об’єднало всі ланки Профспілки та доходило безпосередньо до них, не існує.

Фахівці апарату ЦК Профспілки у липні ц.р. підготували пробний (пілотний) варіант галузевої газети, який було розіслано всім територіальним організаціям Профспілки.

Отримані відгуки підтверджують необхідність та важливість такої газети. Керівники територіальних організацій подали чимало корисних пропозицій стосовно рубрик, тематики, жанрів газети, що є теж свідченням зацікавленості в такому друкованому органі. Враховуючи викладене

         Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1.Пріоритетними завданнями інформаційної діяльності Профспілки визначити:

- поширення інформації про діяльність ФПУ, Центрального комітету Профспілки, її виборних органів (територіальних, міських) та первинних організацій Профспілки, досягнуті результати, функціонування системи соціального партнерства, організацію і проведення колективних протестних дій, їх цілі та завдання тощо;

- інформування профактиву про нові законодавчі ініціативи, участь профспілкових представників у підготовці та ухваленні органами державної влади рішень соціальної спрямованості, підтримці галузевих підприємств;

- звернення уваги органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства до галузевих проблем, вирішення яких вимагають профспілкові органи;

- популяризація переваг профспілкового членства для створення додаткової мотивації вступу до профспілки, підтримка кращих профспілкових традицій, формування у спілчан почуття причетності до справ своєї організації;

- надання первинним організаціям Профспілки допомоги у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи, інформаційна підтримка боротьби працівників за соціальні права.

2. Вважати за доцільне заснування та видання раз на місяць друкованого засобу масової інформації ЦК Профспілки - Всеукраїнської галузевої газети під назвою «Вісті Профспілки життєзабезпечення» на безоплатній основі (за рахунок профвнесків з бюджету ЦК Профспілки).

3. Керівництву ЦК Профспілки впродовж місяця підготувати необхідні документи для заснування газети.

4. Керівникам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки організувати надання щомісячної інформації для наповнення рубрик газети (конкретні дії із захисту прав та інтересів працівників галузевих підприємств, факти позитивного вирішення проблемних питань, важливі аспекти соціального партнерства, цікавий і корисний досвід, а також матеріали про працівників галузі, які заслуговують на повагу й подяку за свою працю, про цікаві події у колективах галузевих підприємств тощо).

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на голову ЦК Профспілки Романюка О.І.

           Голова ЦК Профспілки України                                       О.І. Романюк

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

                                        ПРЕЗИДІЯ

                                                        П О С Т А Н О В А

      08.10.2013                          м. Київ                                     № П- 11

   Про роботу Миколаївської обласної організації

   Профспілки щодо здійснення громадського

   контролю за додержанням законодавства про

   працю та захисту соціально-економічних прав

   членів Профспілки

         Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Інформацію Миколаївської обласної організації Профспілки щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту соціально-економічних прав членів Профспілки взяти до відома (додається).

    2. Рекомендувати Кримському республіканському, обласним комітетам (радам), Київській міській раді, Севастопольському міському комітету Профспілки :

         2.1. Використовувати позитивну практику роботи Миколаївського обласної організації Профспілки у своїй діяльності.

         2.2. Спрямувати дії профспілкових органів на поглиблення співпраці з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями у питаннях додержання вимог чинного законодавства про працю.

    2.3. Оперативно реагувати на кожний випадок порушення прав профспілок, упередженого ставлення державних органів влади, роботодавців до представників профспілкового активу, не залишати їх без допомоги у відстоюванні своїх прав.

              Посилити вимогливість до роботодавців за додержання трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудящих.

       2.4. Ширше використовувати надані профспілкам права у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про працю та захисту прав та інтересів трудящих.

Поглибити контроль за додержанням роботодавцями норм Генеральної, галузевих та територіальних угод, колективних договорів щодо оплати праці, строків виплати заробітної плати, погашення заборгованості із заробітної плати.

      2.5. У разі грубих та постійних порушень роботодавцями законодавства з праці - вимагати розірвання з ними контрактів.

  2.6. Розширити практику надання членам профспілки правової допомоги безпосередньо на підприємствах, здійснювати їх представництво за позовами в судах.

       2.7. Постійно підвищувати рівень знань профактиву та профспілкових працівників з економічних та правових питань. Вдосконалювати інформаційне забезпечення членів профспілки шляхом розміщення матеріалів з правових питань в профспілкових засобах масової інформації.

         2.8. Використовувати всі засоби масової інформації з метою привернення уваги державних структур та широкої громадськості до проблем, пов‘язаних з порушеннями чинного законодавства та забезпечення прав трудящих на підприємствах галузей.

         Голова ЦК Профспілки України                                          О.І.Романюк

 ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 ПРЕЗИДІЯ

 П О С Т А Н О В А

 08.10.2013                                 м. Київ                                 № П- 11

Про Всеукраїнський галузевий

конкурс «Краща первинна профспілкова

організація щодо здійснення громадського

контролю за станом охорони праці»

         З метою активізації роботи первинних профспілкових комітетів підприємств з організації громадського контролю за станом охорони праці, здійснення заходів щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, зниження захворюваності працівників, виконання колдоговірних зобов’язань, посилення соціального захисту працюючих на виробництві

Президія ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

        1. Започаткувати з 2014 року проведення щорічного Всеукраїнського галузевого конкурсу «Краща первинна профспілкова організація щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці».

         2. Затвердити Положення про Всеукраїнський галузевий конкурс «Краща первинна профспілкова організація щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці»        і розмір премій за перемогу в конкурсі (додаток 1).

3. Утворити конкурсну комісію ЦК Профспілки з проведення Всеукраїнського конкурсу у складі згідно з додатком 2.  

         4. Організацію проведення конкурсу на місцях покласти на виборні органи територіальних організацій Профспілки.

        5. Рекомендувати Кримській республіканській, обласним, Київській і Севастопольській міським організаціям Профспілки:

        5.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення конкурсу на галузевих підприємствах, забезпечити своєчасне підведення підсумків конкурсу на відповідному рівні та подання необхідних матеріалів конкурсній комісії ЦК Профспілки згідно з Положенням.

         5.2. Забезпечити вивчення досвіду переможців конкурсу у первинних організаціях Профспілки.       

         6. Конкурсній комісії ЦК Профспілки з проведення конкурсу:

        6.1. Забезпечити збір, узагальнення матеріалів про підсумки конкурсу в регіонах та підготовку їх до розгляду на засіданні Президії ЦК Профспілки України.

         6.2. Надавати виборним органам територіальних організацій Профспілки організаційно-методичну допомогу в проведенні Всеукраїнського конкурсу.       6.3. Висвітлювати підсумки конкурсу у бюлетені та на сайті ЦК Профспілки.

        7. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки України Кулешу А.А.

      Голова ЦК Профспілки України                            О.І.Романюк

                                                                                          Додаток 1

до постанови Президії ЦК Профспілки України

                                                                                           від 8 жовтня 2013 р. № П-11

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс «Краща первинна профспілкова організація щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці»

 1. Загальні положення

         Конкурс проводиться з метою активізації роботи профспілкових комітетів підприємств з організації громадського контролю за станом охорони праці, здійснення заходів щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, зниження захворюваності працівників, виконання колдоговірних зобов’язань; посилення соціального захисту працюючих на виробництві.

         Конкурс проводиться щорічно.

Учасниками конкурсу можуть бути підприємства, установи, організації будь-яких форм власності (далі – підприємства), де діють первинні організації Профспілки.

2. Умови участі у конкурсі

Для організації і проведення конкурсу Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Профспілки                   створюють постійно діючі конкурсні комісії. До складу цих комісій можуть включатися, за згодою, представники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, Територіальних управлінь Держгірпромнагляду та Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання.

         Основними критеріями для участі в конкурсі є:

        - відсутність або зниження виробничого травматизму та профзахворювань;

       - кращі показники за формами звітності ТІ-2, виконання заходів до Дня охорони праці;

     - організація навчання представників Профспілки з питань охорони праці;

     - виконання заходів щодо покращення умов праці, передбачених колективними договорами і комплексними заходами з охорони праці.

- своєчасне і якісне забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецхарчуванням;

- участь представників первинної профспілкової організації з питань охорони праці в атестації посадових осіб з охорони праці;

- наявність та ефективність роботи комісії з охорони праці первинної профспілкової організації;

- участь представників первинної профспілкової організації з питань охорони праці у проведенні атестації робочих місць за умовами праці;

- регулярне і якісне проведення поточного контролю за станом охорони праці;

- зниження захворюваності на основі здійснення відповідних профілактичних заходів;

- стан санітарно-побутових приміщень, їдалень, буфетів, кімнат прийому їжі, кімнат відпочинку;

- дотримання режиму праці і відпочинку;

- наявність та обладнання медичних пунктів;

- своєчасне і повне проходження обов'язкових медичних оглядів та виконання рекомендацій заключного акту комісії за результатами обов'язкових медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Організаційне забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу, попередній розгляд і підготовку матеріалів для нагородження переможців здійснює конкурсна комісія ЦК Профспілки (додаток 2).

         Для визначення переможців конкурсу встановлюються перше, друге та третє призові місця у кожній категорії.

      3. Порядок підведення підсумків конкурсу та визначення переможців

         3.1. Територіальні виборні організації Профспілки до 15 березня, наступного за звітним роком, подають конкурсній комісії ЦК Профспілки відповідні матеріали про первинну профспілкову організацію, що досягла кращих показників, за кожною категорією окремо.

         3.2. Для підведення підсумків конкурсу первинні профспілкові організації розподіляються на три категорії:

     - 1 категорія - організації з кількістю членів Профспілки більше 600 чол.;

     - 2 категорія - організації з кількістю членів Профспілки від 200 до 600 чол.;

     - 3 категорія - організації з кількістю членів Профспілки до 200 чол.

       3.3. До матеріалів, які вносяться конкурсній комісії ЦК Профспілки, обов`язково додається звіт у формі пояснювальної записки за критеріями розділу 2 цього Положення та копії наступних документів:

- форма № ТІ-2 - (звіт про роботу з охорони праці технічного (головного технічного) інспектора праці, а за їх відсутності - представника з питань охорони праці територіальної організації Профспілки;

- звіт про виконання заходів до Дня охорони праці;

- звіт про навчання з питань охорони праці представників Профспілки з питань охорони праці.

         Примітка. Всі звітні документи складаються з додатковою порівняльною колонкою «за попередній звітний період».

         3.4. Конкурсна комісія ЦК Профспілки на своєму засіданні розглядає надані матеріали та визначає претендентів на перемогу в конкурсі.

         3.5. Результати засідання конкурсної комісії оформляються відповідним протоколом та затверджується Президією ЦК Профспілки.

4. Відзначення переможців Всеукраїнського конкурсу

         4.1. Первинні профспілкові організації-переможці Всеукраїнського конкурсу нагороджуються грамотою ЦК Профспілки та грошовою премією згідно з додатком 1 постанови.

         4.2. Керівники підприємств, організацій та установ, первинні профспілкові організації, яких стали переможцями, можуть, за поданням відповідного територіального органу Профспілки, бути нагороджені з урахуванням норм положень про ці нагороди :

         - за перше призове місце - Дипломом лауреата премії галузевої Профспілки;

         - за друге та третє призові місця - почесними Грамотами ЦК Профспілки.

         4.3 Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок затвердженого бюджету ЦК Профспілки.

         4.4. Досвід роботи переможців конкурсу висвітлюється у бюлетені та на сайті ЦК Профспілки.

                                                                          Продовження додатку 1

                                                                                                         до постанови Президії  

                               ЦК  Профспілки України                                                                                       від 8 жовтня 2013 р. №П-11

                                                               Розмір

премій за перемогу в конкурсі

п/п

 

Посада

 

Місце

Категорія профспілкової організації

і сума премії (грн.)

1 кат.

2 кат.

3 кат.

1.

Голова профспілкового комітету

1

2

3

600

500

400

500

400

300

400

300

200

2.

Представник з питань охорони праці первинної профспілкової організації

1

2

3

500

400

300

400

300

200

300

200

100

3.

Профспілковий актив з охорони праці первинної профспілкової організації

1

2

3

1000

900

800

900

800

700

800

700

600

Усього:                                                  5400        4500      3600

Примітка. Сума коштів, виділена на заохочення профспілкового активу з охорони праці первинної профспілкової організації, які активно брали участь в конкурсі, розподіляється на підставі рішення відповідної первинної профспілкової організації.

                                                                                                   Додаток 2

до постанови Президії ЦК

   Профспілки України

                                                                                              від 8 жовтня 2013 р. №П-11

С К Л А Д

конкурсної комісії ЦК Профспілки з проведення конкурсу «Краща профспілкова організація щодо здійснення громадського контролю за станом охорони праці»

КУЛЕША

Анатолій Афанасійович

т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки, голова комісії

ПУЗИРІН

Микола Олександрович

Головний технічний інспектор праці ЦК Профспілки, заступник голови комісії - секретар комісії

Члени комісії:

 

ЛЯЩУК

Ніна Миколаївна

голова Кримської республіканської організації Профспілки

ТИМЧЕНКО

Микола Тарасович

голова Харківської обласної організації Профспілки

ШАФІНСЬКИЙ

Микола Андрійович

голова Хмельницької обласної організації Профспілки

 

Представник Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (за згодою)

 

Представник Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання (за згодою)

 ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ,

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 ПРЕЗИДІЯ

 П О С Т А Н О В А

 08.10. 2013                             м. Київ                                   № П -11

 Про підсумки оздоровлення

дітей і підлітків у 2013 р.

         Президія ЦК Профспілки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію про підсумки оздоровлення дітей і підлітків у 2013 році взяти до відома (додається).

    2. Рекомендувати Кримській республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським організаціям Профспілки:

         - з урахуванням аналізу підсумків оздоровлення дітей і підлітків у 2013 р. розробити та здійснити заходи, спрямовані на своєчасну підготовку та якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році;

         - внести пропозиції до територіальних угод, колективних договорів щодо асигнування на оздоровчу роботу з дітьми додаткових коштів, збереження мережі і зміцнення матеріально-технічної бази дитячих оздоровчих закладів;

         - забезпечувати у першочерговому порядку відпочинок та оздоровлення дітей з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів і тих, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Затвердити показники участі у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей у 2013 році (додаються).

        4. Відповідно до постанови Президії ФПУ від 05.07.2010 № П-42-7г за значну організаторську роботу по підготовці і участі у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей і підлітків у 2013 році надати пропозиції Федерації профспілок України про нагородження:

 4.1.               За номінацією «Батьківська турбота» :

- трудовий колектив комунального підприємства «Швидкісний трамвай» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (директор Якуненко Є.В., голова профкому Клочко Н.С.);

         - трудовий колектив комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської області (директор Іванов Є.А., голова профкому Ковшарь О.В.);

         - трудовий колектив комунального підприємства «Дніпродзержинськтепломережа» Дніпропетровської області (директор Фортуна В.І., голова профкому Сухоруков І.О.);

         - трудовий колектив Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» м. Дніпропетровськ (начальник Худолєй Є.Ю., голова профкому Іващенко Л.Б.);

         - трудовий колектив комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Новомосковський водоканал» (директор Бодня В.М., голова профкому Смаглій Н.М.);

   - профспілковий комітет комунального комерційного підприємства “Донецькміськтепломережа” (голова Ткаченко О.Є.);

     - комунальне підприємство «Лисичанськтепломережа» Луганської області (директор Панаіт А.В., голова профкому Корочанська Н.М.);

- Голосенко Галину Семенівну - голову первинної профспілкової організації комунального підприємства "Вінницяоблводоканал";

         - Кахно Ігоря Валентиновича – голову первинної профспілкової організації Вінницького коледжу будівництва і архітектури КНУБА;

         - Азманова Валерія Івановича – голову об’єднаного профкому ПАТ «АК «Київводоканал»;

         - Шпору Валентину Григорівну - голову профкому ПрАТ "Леся Українка" м. Черкаси;

- Хоменко Людмилу Євдокимівну - голову Ради профкомів підприємств галузі м. Сміли Черкаської області.

 4.2. За номінацією «Професія - життя»:

- Гоцьку Злату Сергіївну - хореографа дитячого позаміського закладу оздоровлення і відпочинку імені Олега Кошового Донецького обкому Профспілки.

 4.3. За номінацією «Дитинство на долонях»:

- Любиву Наталю Петрівну – голову первинної профспілкової організації КП "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління";

- Потапенка Олександра Васильовича - директора комунального підприємства «Коменергосервіс» м. Дніпропетровськ;

         - Шевякова Анатолія Івановича - директора Виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного об’єднання м. Жовті Води Дніпропетровської області;

        - Ваданова Валентина Олександровича - начальника комунального підприємства «Марганецький водоканал» Дніпропетровської обласної ради;

     - Яблуновську Любов Василівну - начальника Житлово-експлуатаційного об’єднання м. Орджонікідзе Дніпропетровської області;

         - Плітіну Марину Валентинівну - голову профкому товариства з додатковою відповідальністю «Завод «Метиз» м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області;

         - Сіленко Тетяну Миколаївну - голову первинної профспілкової організації КП «Макіївтепломережа» Донецької області;

         - Житкевича Бориса Васильовича - голову первинної профспілкової організації КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» Луганської області;

- Кушніра Миколу Івановича - директора комунального підприємства "Черкаситеплокомуненерго";

- Публічне акціонерне товариство «Київгаз» (голова правління Горовий С.О., голова профкому Пархоменко Т.В.).

 4.4. За номінацією «Кращий заклад оздоровлення та відпочинку дітей» :

         - комунальний заклад «Дитячий оздоровчий табір «Корчагінець»             м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (директор Щербанюк О.С.);

         - дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Комунарець» Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (директор Вовк Д.М.).

 4.5. За номінацією «За інноваційні підходи в оздоровчо-виховному процесі» :

         - дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Орлятко» Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (директор Мартиняк В.І.).

         4.6. За номінацією «За високий рівень виховної роботи»:

         - дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Великий Луг» Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (директор Дробот І.А.).

 4.7. За номінацією «Цікавих справ майстри» :

         - дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Евріка» Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (директор Кравченко Л.М.).

     4.8. За номінацією «Дитячий заклад спортивних досягнень»:

         - дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. В.Терешкової комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» (директор Камінський А.В., голова профкому Міщенко О.С., начальник оздоровчого закладу Бекиш В.М.).

 5. Порушити перед ФПУ клопотання про нагородження за активну участь у зміцненні матеріальної бази оздоровчих закладів галузі та досягнення високих результатів у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2013 року.

 5.1. Почесними грамотами ФПУ:

 - Бабченка Миколу Івановича - голову Дніпропетровської обласної організації Профспілки;

- Греськіва Івана Миколайовича - голову Донецької обласної організації Профспілки;

- Сурілову Лілію Іванівну - голову Одеської обласної організації Профспілки;

- Степаненка Миколу Олександровича - голову Сумської обласної організації Профспілки;

         - Тимченка Миколу Тарасовича - голову Харківської обласної організації профспілки,

- Костюк Тамару Олександрівну - голову Київської міської ради Профспілки;

- Шеремета Володимира Лаврентійовича - директора міського комунального підприємства «Дніпропетровські міські теплові мережі»;

- Баршака Юрія Олександровича - директора комунального підприємства «Факел» смт. Царичанка Дніпропетровської області;

- Іванова Євгена Анатолійовича - директора комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської області;

- Какушу Олену Іванівну - головного бухгалтера комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» Дніпропетровської області;

- Кушнерова Ярослава Павловича - директора комунального підприємства «Аульський водовід » Дніпропетровської обласної ради;

- Капація Сергія Васильовича - начальника комунального підприємства «Синельниківський водоканал» Дніпропетровської області;

- Іващенко Ларису Богданівну - голову профкому Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» м. Дніпропетровськ;

- Колесника Сергія Васильовича - голову профкому комунального підприємства «Коменергосервіс» м. Дніпропетровськ;

- Соломощук Валентину Гаврилівну - голову профкому комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» Дніпропетровської області;

          - Іванкову Марію Андріївну – голову профкому комунального підприємства «Управління міським господарством» м. Вишневе Київської області;

- Корінька Івана Васильовича - генерального директора комунального підприємства „Харківводоканал”,

        - Левченкова Олега Вікторовича - директора комунального підприємства теплових мереж Харківського району Харківської районної державної адміністрації;

- Павлову Олену Михайлівну – завідувача відділом з культурно-масової та житлово-побутової роботи Харківського обкому Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення.

5.2. Подяками ФПУ:

- Лящук Ніну Миколаївну – голову Кримської республіканської організації Профспілки;

- Малигіну Аллу Опанасівну - голову Запорізької обласної організації Профспілки;

- Козло Богдана Йосиповича – голову Львівської обласної організації Профспілки;

- Начинову Світлану Олексіївну – голову Миколаївської обласної організації Профспілки;

         - Ємельяненка Віталія Олександровича – голову Чернігівської обласної організації Профспілки.

 6. Нагородити нагрудним знаком галузевої Профспілки «За досягнення в організації оздоровлення та відпочинку дітей» :

- Ороса Павла Михайловича – голову Закарпатської обласної організації Профспілки;

- Латиша Петра Миколайовича - голову Полтавської обласної організації Профспілки;

- Попадюка Миколу Петровича - голову Чернівецької обласної організації Профспілки;

         - Оніщенко Людмилу Василівну – голову первинної профспілкової організації КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Солом'янської районної ради » у м. Києві.

 7. За активну участь і досягнення високих показників у Всеукраїнському огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2013 року нагородити:

 7.1. Почесною грамотою ЦК Профспілки:

- Рафал Аллу Юріївну – голову Вінницької обласної організації Профспілки;

- Євтєєву Світлану Олександрівну – голову Волинської обласної організації Профспілки;

         - Лебедєва Володимира Олексійовича – голову Київської обласної організації Профспілки;

- Шапошникову Людмилу Михайлівну - голову Луганської обласної організації Профспілки;

        - Стрілець Уляну Микитівну - голову Рівненської обласної організації Профспілки;

- Дудку Василя Григоровича - голову Севастопольської міської організації Профспілки;

- профспілковий комітет АП «Кримтеплокомуненерго» (голова профкому Толстов Г.К., ген. директор Заяць С.А.);

- профспілковий комітет КП «Севелектроавтотранс» ім. О.С. Круподьорова Севастопольської міської ради (голова профкому Алехнович О.О.);

- профспілковий комітет комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради (голова профкому Сизоненко В.О.);

        - профспілковий комітет комунального підприємства «Водоканал»           м. Запоріжжя (голова профкому Рогаткіна Р.М.);

         - профспілковий комітет комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд» м. Запоріжжя (голова профкому Черевко В.І.);

        - профспілковий комітет філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району м. Запоріжжя (голова профкому Шарай М.С.);

         - профспілковий комітет комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» м. Запоріжжя (голова профкому Глазкова О.Ф);

         - профспілковий комітет Виробничого підприємства «Неон» Українського товариства глухих м. Запоріжжя (голова профкому Кучеренко Г.В.);

- профспілковий комітет відкритого акціонерного товариства «Мелітопольські теплові мережі» Запорізької області (голова профкому Бородай А. О.);

- профспілковий комітет комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради Запорізької області (голова профкому Ляхова Г.І.);

- профспілковий комітет комунального підприємства «Сєвєродонецьккомунсервіс» Луганської області (голова профкому Ляшова І.М.);

- профспілковий комітет комунального підприємства «Алчевське житлово-комунальне об'єднання» Луганської області (голова профкому Меженська І.Л.);

        - Мітіна Сергія Миколайовича - директора комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» Дніпропетровської області;

- Чорну Катерину Семенівну - голову Новомосковської міської організації Профспілки Дніпропетровської області;

- Медіковського Ярослава Олександровича - директора закритого акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат»;

- Вуйчицького Анатолія Станіславовича - голову агрофірми «Дружба» Новомосковського району Дніпропетровської області;

- Олексієнка Віктора Васильовича - директора товариства з обмеженою відповідальністю «Аульска хлоропереливна станція» Дніпропетровської області;

         - Умнякову Тетяну Василівну - голову профкому житлово-експлуатаційного об’єднання м. Орджонікідзе Дніпропетровської області;

- Ковшаря Олександра Володимировича - голову профкому комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської області;

- Можного Дмитра Миколайовича - начальника Петриківського РКП

«Комунальник» Дніпропетровської області;

                 - Цвігун Катерину Федорівну - голову профкому міського комунального підприємства «Синельниківський водоканал» Дніпропетровської області;

- Обуховського Вадима Павловича - спеціаліста з культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку працівників галузі і їх дітей Дніпропетровського обкому Профспілки;

- Барзак Ольгу Іванівну – начальника дитячого оздоровчого закладу «Барвінок» Закарпатської області;

- Авдієнка Юрія Олексійовича – голову профкому Білоцерківського Учбово - виробничого підприємства» Українського товариства сліпих Київської області;

- Бикову Тетяну Миколаївну – голову профкому Житлово-ремонтно-експлуатаційного управління м. Бориспіль Київської області;

- Медвідь Галину Петрівну – голову профкому ТОВ «Білоцерківський міськбуд» Київської області;

         - Лозинського Владислава Михайловича - директора КП «Теплозабезпечення» м. Одеси;

- Леонова Олексія Володимировича – директора філії «Інфоксводоканал» м. Одеса;

- Паншина Анатолія Володимировича – директора КП «Іллічівськтеплоенерго» Одеської області;

- Мизу Сергія Васильовича – директора КП «Виробниче управління житлово-комунального господарства» Іллічівської міської ради Одеської області;

- Бондаренка Володимира Григоровича – директора КП «Іллічівськводоканал» Одеської області;

- Борисову Світлану Євгенівну – начальника дитячого оздоровчого закладу «Юний романтик» м. Одеса;

- Ковальчук Катерину Олексіївну – директора дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» Чернівецької області,

- Тодоріко Тетяну Михайлівну - старшого методиста дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» Чернівецької області.

         7.2. Оголосити Подяку ЦК Профспілки :

         - профспілковому комітету Учбового виробничого об'єднання «Кримпласт» Українського товариства сліпих м. Сімферополь, АР Крим (голова профкому Галкіна О.А.);

- Шевченку Андрію Івановичу – голові профкому КП «Тепловодоенергія» м. Бровари Київської області;

- Авраменко Світлані Павлівні – голові профкому КП «ЖЕК-1» Білоцерківської міської ради Київської області.    

         8. За активну участь і значний особистий внесок в організацію оздоровлення дітей і підлітків преміювати в межах середньомісячної заробітної плати голів, заступників голів Центрального, Кримського республіканського, обласних комітетів (рад), Київської міської ради, Севастопольського міського комітету Профспілки при наявності коштів бюджетів відповідних профспілкових органів.       

    9. Рекомендувати керівництву ЦК Профспілки, Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки відзначити роботу та вишукати можливості щодо матеріального та морального заохочення працівників апарату, виборних профспілкових органів та господарських працівників, які активно сприяли оздоровленню дітей і підлітків.

      10. Контроль за виконанням постанови покласти на т.в.о. заступника голови ЦК Профспілки Кулешу А.А.

 Голова ЦК Профспілки України                    О. І. Романюк