ІІІ Пленум ЦК Профспілки

ІІІ ПЛЕНУМ

П О С Т А Н О В А

14.02.2013                                           м. Київ                                  № Пл - 3

Про стан соціально-трудових відносин в галузі та дотримання роботодавцями законодавства щодо гарантій діяльності організацій Профспілки

Пленум констатує, що Президія Центрального комітету, виборні органи територіальних, міських, первинних організацій Профспілки проводять послідовну роботу, спрямовану на покращення соціально-трудових відносин в галузі. Проблемні питання щодо функціонування підприємств профспілкові органи, як правило, розв’язують спільно з соціальними партнерами.

      Підтримавши міжнародні та з ініціювавши національні профспілкові кампанії «За якісне та доступне громадське обслуговування», «За право людини на чисту питну воду» Президія ЦК Профспілки добивається пріоритетного розвитку сфери громадського обслуговування, виконання загальнодержавних галузевих цільових програм, беззбиткової роботи господарюючих суб’єктів та посилення соціального захисту членів Профспілки.

        Минулого року Президія ЦК Профспілки разом з Мінрегіоном та Всеукраїнським об»єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі створили тристоронню соціально-економічну Раду. З Мінінфраструктури, корпорацією «Укрелектротранс» та Асоціацією міст України – підписано Меморандум «Збережемо і відродимо електричний транспорт». В рамках соціального діалогу проведена організаторська робота з укладення галузевих угод.

         Критичний стан житлово-комунального господарства змусив Президію ЦК Профспілки зініціювати розгляд цього питання на Президії Федерації профспілок України, внаслідок чого до усіх гілок влади було направлено звернення про вжиття термінових заходів з порятунку цієї галузі і запропоновано розглянути її нагальні проблеми на засіданнях Ради національної безпеки та оборони і Національної тристоронньої соціально-економічної Ради.

         Значну роль щодо покращення соціально-трудових відносин відіграє система соціального діалогу територіального та місцевого рівнів. Завдяки територіальним угодам виборні органи Профспілки мають можливість вирішувати питання, які стосуються своєчасних розрахунків виконавчих органів влади за виконані галузевими підприємствами замовлення на роботи та послуги, виділення коштів на підготовку до осінньо-зимового періоду, на заміну інженерних комунікацій, модернізацію застарілого обладнання тощо.

         Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські комітети (ради) Профспілки стали більше приділяти уваги колективно-договірному регулюванню економічних, соціальних та трудових питань безпосередньо на підприємствах. В якості практичної допомоги з укладення колективних договорів вони проводять семінари-практикуми, навчання профактиву, розробляють методичні матеріали щодо ведення переговорів та макети колдоговорів. Разом з профкомами добиваються включення до колективних договорів окрім мінімальних соціальних гарантій, визначених угодами вищого рівня, додаткових зобов’язань роботодавців щодо оплати праці, різних стимулюючих надбавок та соціальних пільг для ветеранів праці, жінок та молодих працівників.

        Завдяки послідовній та системній роботі виборних органів Профспілки колективними договорами наразі охоплено понад 90 відсотків підприємств житлово-комунального господарства та практично усі працівники Центральних правлінь УТОС та УТОГ.

        Разом з тим, пленум зазначає, що стан соціально-трудових відносин на галузевих підприємствах, де функціонують профспілкові організації, викликає обґрунтовану тривогу. Фактичне, а не задеклароване місце житлово-комунального господарства в системі пріоритетів соціально-економічного розвитку України, незадовільне фінансування загальнодержавних галузевих цільових програм та інші об’єктивні і суб’єктивні фактори негативно позначаються на виробничій діяльності і не дозволяють підвищити рівень заробітної плати, створити належні умови праці та забезпечити гідні соціальні гарантії працівників. На підприємствах міського електротранспорту, водопровідно-каналізаційного, теплового господарства та інших підгалузей непоодинокі факти несвоєчасної виплати заробітної плати.

        Недосконалою є існуюча система соціального діалогу, як на національному такі і на галузевому, територіальному та виробничому рівнях.

Важко іде процес укладення Генеральної угоди.

У зв’язку з окремими протиріччями в чинному законодавстві з функціональних обов’язків Мінрегіону випали питання з управління та контролю за станом охорони праці в галузі і, фактично, ця важлива справа пущена на самотік внаслідок чого виробничий травматизм не знижується, а з смертельними наслідками навіть зріс.

Нерідко існуючий соціальний діалог носить формальний характер.

         Певні труднощі у профспілкових органів щодо захисту прав та інтересів працівників виникають у зв’язку з невизнанням окремими органами місцевого самоврядування положень галузевої угоди, особливо тих, що стосуються мінімальних гарантій в оплаті праці.

         Не дивлячись на неодноразові пропозиції галузевої Профспілки та інших членських організацій ФПУ до теперішнього часу законодавчо не врегульовані питання стосовно спрощення процедури вирішення колективних трудових спорів та організації страйків в окремих галузях громадського обслуговування.

         Не зменшується кількість конфліктів між найманими працівниками та власниками підприємств, які не рідко свою відповідальність за фінансово-економічний стан господарюючого суб’єкта перекладають на керівника, працюючого на контрактній основі та трудовий колектив.

        Минулого року працівниками профорганів та профспілковими активістами виявлено понад 45 тисяч порушень прав трудящих. Окрім заборгованості із заробітної плати, громадськими інспекторами встановлено чимало фактів незаконних звільнень і переведень працівників, зміни істотних умов праці та невиконання колдоговірних зобов’язань з техніки безпеки на виробництві. Внаслідок реформування та, так званої, оптимізації підприємств зростає кількість випадків масового звільнення працівників. З цього приводу органам державного нагляду було направлено більше 1200 подань та приписів щодо усунення правопорушень та притягнення до відповідальності посадових осіб .

         Останнім часом збільшується кількість порушень прав не тільки окремих спілчан, а й первинних організацій Профспілки. Мають місце непоодинокі факти, коли власники підприємств або їх уповноважені, безпосередньо чи опосередковано забороняють працівникам створювати профспілкові організації та перебувати у Профспілці; незаконно чи з надуманих підстав - звільняють профактивістів; ухиляються від соціального діалогу, укладання колективних договорів. В порушення чинного законодавства окремі роботодавці не перераховують первинним організаціям кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, не виконують колдоговірні зобов’язання в частині перерахування Профспілці утриманих із заробітної плати спілчан членських внесків.

          Для покращення стану соціально-трудових відносин на галузевих підприємствах не в повній мірі використовуються можливості і самих виборних органів Профспілки. Потребують розв’язання низка внутрішньо профспілкових проблем, насамперед дотримання виконавчої та фінансової дисципліни, кадрове забезпечення виконавчих апаратів виборних органів територіальних організацій Профспілки, підвищення ділової кваліфікації, економічних та правових знань профактиву, впровадження нових форм організаційної та інформаційної роботи.

            Пленум ЦК Профспілки П О С Т А Н О В Л Я Є :

1. Вважати й надалі пріоритетним завданням Президії Центрального комітету та інших виборних органів Профспілки - забезпечення гідної оплати праці, правового захисту, належних умов та безпеки праці членів Профспілки та вдосконалення соціально-трудових відносин.

2. Доручити Президії та керівництву ЦК Профспілки:

           - опрацювати та направити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Мінінфраструктури, іншим соціальним партнерам, Федерації профспілок України пропозиції, які були внесені учасниками пленуму для вирішення в межах їх компетенції;

           - продовжити роботу з залучення сторін соціального діалогу та інших державних і громадських інституцій до участі в кампаніях «За якісне та доступне громадське обслуговування», «За право людини на чисту питну воду», започатковані міжнародним об’єднанням профспілок сфери обслуговування та підтримані глобальними профспілками та ФПУ;

           - запровадити Єдиний галузевий реєстр порушень прав організацій профспілок та розробити систему захисту прав профспілкових організацій з залученням керівних органів сторін соціального діалогу, державних, правоохоронних та судових інституцій.

3. Виборним органам територіальних організацій Профспілки:

     - у своїй практичній діяльності максимально використовувати можливості соціального діалогу територіального рівня, розглядаючи цей процес, як найбільш ефективний шлях для покращення соціально-трудових відносин на галузевих підприємствах та підвищення рівня життя членів Профспілки;

     - ініціювати в межах співробітництва з органами місцевого самоврядування проведення консультацій щодо формування відповідних бюджетів, фінансування галузевих цільових програм та здійснення інших заходів, які б сприяли сталій роботі підприємств, збереженню об’єктів соцкультпобуту та посиленню соціальних гарантій найманих працівників;

- добиватися включення в територіальні угоди зобов’язань виконавчих органів влади щодо своєчасних розрахунків з галузевими підприємствами за виконані ними роботи та послуги, повного відшкодування втрат, які несуть суб’єкти господарювання через необґрунтовані (занижені) ціни та тарифи на послуги, та внаслідок безкоштовної або часткової оплати послуг окремими категоріями населення, яким держава надала такі пільги;

           - організувати системне навчання профспілкового активу з питань соціально-трудових відносин та права працівників на організацію та захисту своїх інтересів на виробничому рівні;

           - у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю тісніше співпрацювати з державними органами, насамперед з інспекціями праці та відділеннями Національної служби посередництва та примирення;

             - надавати організаційну та правову допомогу первинним організаціям Профспілки в переговорному процесі та при укладанні колективних договорів, вступі профкомів у трудовий спір у зв’язку з ігноруванням роботодавцем законних вимог щодо оплати праці, виконання колдоговірних зобов’язань, а також у випадках безпідставного скорочення працівників;

             - забезпечити супроводження позовів профкомів до судів з приводу втручання роботодавцями у внутрішні справи Профспілки, затримки перерахування профорганізаціям утриманих профспілкових внесків та коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

             - ініціювати проведення галузевих оглядів, конкурсів, згуртовувати керівників підприємств та профспілковий актив навколо конкретних справ щодо підвищення ефективності та якості роботи, покращення умов праці та виробничого побуту, організації оздоровлення та відпочинку, підтримки ветеранів праці, молодих працівників, жінок-працівниць тощо;

             - з метою підвищення ефективності колективно-договірної роботи та посилення конструктивної взаємодії профкомів і роботодавців щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників сприяти участі профспілкових організацій підприємств у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір;

               - разом з осередками роботодавців галузі відстоювати права господарських керівників у разі неправомірних вимог або порушення власником підприємства умов, які визначені контрактами або договорами;

   - більше уваги приділяти моральному та матеріальному стимулюванню керівників та профспілкових активістів, які забезпечують належний рівень умов та оплати праці, піклуються за добробут своїх працівників.

                 4. Виборним органам первинних організацій Профспілки:

                 - для покращення стану соціально-трудових відносин сповна використовувати надані профспілкам чинним законодавством права у сфері оплати та охорони праці;

                 - проявляти ініціативу з переговорного процесу та укладання колективних договорів з роботодавцем, наполягати на включенні до них конкретних зобов’язань щодо участі представників профорганізації в управлінні підприємством, прозорості процесів акціонування, приватизації, гарантій підвищення та своєчасної виплати заробітної палати, атестації робочих місць, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, збереження об’єктів побутового та соціально-культурного призначення, організації медичних оглядів, оздоровлення та відпочинку працівників, додаткових соціальних гарантій для ветеранів праці, молоді та працівників, які виховують неповнолітніх дітей тощо;

             - з метою зменшення навантаження на профспілкові бюджети, добиватися при укладанні колективних договорів включення зобов’язань щодо фінансування окремих заходів за рахунок коштів підприємства та обов’язкового відрахування профорганізації коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірі не нижчому ніж передбачено чинним законодавством;

            - організувати навчання громадських інспекторів з охорони праці та виробничої санітарії, підвищення обізнаності усіх членів Профспілки щодо їх прав і гарантій у сфері охорони праці та здоров»я, забезпечувати участь представників профспілкової організації у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, добиватися відшкодування роботодавцем шкоди завданої працівнику у зв’язку з його трудовою діяльністю;

            - у випадках порушення трудового законодавства та невиконання зобов’язань колдоговору вимагати від роботодавця оперативного реагування на проблемні питання, брати активну участь у вирішенні трудових конфліктів, а у разі системних та грубих правопорушень – застосовувати передбачене статтею 45 КЗпП право профспілкової організації – вимагати розірвання трудового договору з керівником підприємства.

                                 Х                              Х                                Х

            Центральний комітет Профспілки закликає інші сторони соціального діалогу до конструктивної співпраці та об’єднати зусилля для забезпечення сталої і беззбиткової роботи підприємств; сприяти укладенню колективних договорів на кожному з господарюючих суб’єктів, створенню умов для нормальної діяльності первинних профспілкових організацій.  

 

Голова ЦК Профспілки України                                                     О.І.Романюк